Pierwsze w historii uczelni obrony prac dyplomowych online

Pierwsze w historii uczelni obrony prac dyplomowych online

25 inżynierskich egzaminów dyplomowych przeprowadziła w ostatnim tygodniu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Co ważne, wszyscy studenci informatyki zarówno ze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych zdali egzaminy.

Pierwsze w historii uczelni zdalne egzaminy dyplomowe, zostały przeprowadzone na Wydziale Politechnicznym. Studenci przystępowali do nich między 13 i 20 maja 2020 roku.

– Mimo nietypowych warunków organizacyjnych, odbiegających istotnie od tych tradycyjnych, przebieg egzaminu był zgodny ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem  egzaminów dyplomowych odbywanych w siedzibie uczelni – przyznaje dr Tatiana Manasterska, prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą. – Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, na kanale audiowizualnym w aplikacji MS Teams oraz po przypomnieniu obowiązujących podczas egzaminu zasad i przedstawieniu planu jego przebiegu, przewodniczący oddawał głos dyplomantowi, który prezentował swoją pracę dyplomową inżynierską, a następnie odbywała się dyskusja na temat pracy i jej prezentacji. Kolejną częścią posiedzenia był egzamin ustny, podczas którego dyplomant odpowiadał na trzy pytania z zakresu studiów. Następnie komisja, w trybie niejawnym dla dyplomanta, na zaufanym kanale audiowizualnym, oceniała jego odpowiedzi, a przewodniczący sporządzał protokół z egzaminu dyplomowego, po czym ogłaszała dyplomantowi wynik egzaminu, kończąc spotkanie wirtualnym uściskiem dłoni.

Obrony przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, który zakładał jedną godzinę na egzamin każdego dyplomanta. – Nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń związanych z działaniem łączy internetowych. Oceny otrzymane przez dyplomantów były co prawda bardzo różne, ale – co najważniejsze – każdy z 25. egzaminów dyplomowych zakończył się wynikiem pozytywnym. Pomimo pandemii wypromowaliśmy zatem kolejnych inżynierów informatyków.

Mamy nadzieję, że niezwlekanie z przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych do czasu udostępnienia dla nich siedziby uczelni da naszym absolwentom szansę na szybsze rozpoczęcie poszukiwania atrakcyjnej pracy oraz umożliwi wykorzystanie zdobytych umiejętności inżyniera w dziedzinie informatyki w praktyce.