Pozytywny wynik akredytacji na WNS

Pozytywny wynik akredytacji na WNS

Polska Komisja Akredytacyjna podjęła uchwałę w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie, na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym, prowadzonym w Wydziale Nauk Społecznych PWSZ w Kaliszu. Prezydium PKA wydało ocenę pozytywną. Wśród ocenianych kryteriów była m. in. realizacja programu studiów, infrastruktura czy współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

– Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się – czytamy w uzasadnieniu decyzji. – Wszystkie kryteria, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (…) zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.