1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (240 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Anna Matuszewska a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  finansisty i księgowego, przygotowując słuchacza do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Słuchacze zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi poszczególnych podatków, prawa celnego oraz karno-skarbowego. Program studiów zakłada także szczegółowa analizę dokumentacji pracowniczej, która jest podstawą do określenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu księgowości, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Celem studiów jest także, zapoznanie i wyposażenie w praktyczne umiejętności związane z obsługą programów komputerowych wspomagających zarządzanie – w szczególności z programem Płatnik.

 1. ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy. Słuchaczami mogą być także osoby, które posiadają już doświadczenie, ale chcą zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę. Poruszane zagadnienia będą przydatne dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową (doradcy podatkowi, kandydaci na doradców podatkowych, pracownicy działów księgowych, kadrowych, prawnicy, ekonomiści). Oferta skierowana jest także dla osób, które prowadzą dzielność gospodarczą lub zamierzają takową prowadzić. Absolwent będzie  przygotowany do pracy w charakterze menadżera/kierownika, specjalisty i pracownika biurowego w instytucjach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych w działach finansowych i księgowych, od których wymaga się wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie tematyki związanej z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Absolwent podniesie swoje kwalifikacje w zakresie rozumienia funkcjonowania poszczególnych podatków, zarówno od strony prawnej, jak i od strony odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wyposażony będzie w kompendium wiedzy z prawa podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych rozszerzy o treści specjalistyczne.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego stosowania prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dodatkowo, będzie posiadał umiejętności praktycznego przygotowania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach,
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
Źródła prawa i wykładnia prawa
Podstawy międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego prawa podatkowego
Materialne prawo podatkowe
Podatek VAT
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek akcyzowy
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od gier
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
Podatki i opłaty samorządowe
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo celne
Prawo dewizowe
Prawo karne skarbowe
Ceny transferowe
Rozliczenia podatkowe
Kontrola podatkowa
Dokumentacja pracownicza – analiza przypadków
Ubezpieczenia społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego.
Zasady działania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – analiza przypadków
Program Płatnik – praktyczne aspekty racy z programem
 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Kontrola płatnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Standard prostego języka  w ZUS
E-administracja, E-państwo, E – urząd.
Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej
Cyber bezpieczeństwo – ochrona danych
Seminarium dyplomowe
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2019
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

Harmonogram rekrutacji:

 • I etap  – rejestracja – do 30.09.2019
 • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2019
 • II etap – składanie dokumentów – od 01.10.2019 do 15.10.2019,
 • III etap – ogłoszenie wyników – 18.10.2019.
 1. OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1250,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl