Projekt unijny dla szkół ponadgimnazjalnych

Projekt „Rozwijanie kompetencji wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczących umiejętności komunikowania się, innowacyjnego i kreatywnego myślenia oraz podejścia do rozwiązywania problemów we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu” realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytetu III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Projekt realizowany jest od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. i wiąże się z szeregiem korzyści dla uczestniczących w nim uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.

W szkoleniu uczestniczy młodzież licealna i gimnazjalna z Kalisza i powiatu kaliskiego przy partnerskiej współpracy z Urzędem Gminy w Liskowie. Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji 180. uczestników, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa w zakresie współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Uczestnicy projektu będą rozwijali w/w kompetencje poprzez udział w opracowanych dla nich merytorycznych modułach zajęć z obszarów: odnawialnych źródeł energii, elektrotechniki, fizyki, metrologii i biotechnologii. Wybrane tematy, związane z poszczególnymi modułami, stanowią komplet zajęć pokazujących praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nakierowane są one na zapoznanie z dziedzinami nauk, które stanowią podstawy nowoczesnej gospodarki. Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy licealistów i gimnazjalistów.