Projekty badawcze 2018/2019

Konkursy NCN

ETIUDA 7

na stypendia doktorskie. Konkurs kierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty lub otworzą do dnia 30 kwietnia 2019r. przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

SONATINA 3

na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

UWERTURA 3

na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( European Research Council, ERC). Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich podmiotach w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.

SONATA 14

na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

OPUS 16

na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM 16

na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

BEETHOVEN CLASSIC 3

dotyczy polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

BEETHOVEN LIFE 1

dotyczy polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu.

Procedura składania wniosku

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1. dokonania rejestracji w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl);
  2. wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie ZSUN/OSF (przygotowany w języku polskim i angielskim)
  3. wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym przez JM Rektora kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym ręcznie.

 

Wnioski w konkursach są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy trwają do 17 grudnia 2018 r.

Konkursy NCBR

Programy i projekty realizowane w NCBR:

Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.