Psychodietetyka/ Wydział Medyczny

 1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (240 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13 (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Jolanta Konieczna   Koniecznaela@wp.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Podczas studiów słuchacze zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, uwarunkowanych somatycznie i psychologicznie oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę dotyczącą przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem m.in. otyłości, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca, anoreksji, bulimii i innych zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny i żywienia człowieka o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów leczenia dietetycznego, ułatwiającą  skuteczną zmianę nawyków żywieniowych.  Uczestnicy zapoznają się z technikami  skutecznego oddziaływania na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, motywować do leczenia dietetycznego oraz konstruować programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychodietetyki

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia adresowane są dla dietetyków, technologów żywności, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, trenerów fitness, kosmetologów.

 FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 1. PROGRAM/MODUŁY
2.      Moduł/ przedmiot
Anatomia i fizjologia człowieka

 

Podstawy nauki  o żywieniu
Podstawy dietetyki
Psychologia rozwojowa
Psychologia osobowości i  motywacji
Psychologia żywienia
Elementy psychoterapii
Promocja zdrowia
Nadwaga i otyłość- mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
Poradnictwo dietetyczne
Etyka pracy dietetyka
Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia
Kliniczny zarys chorób
Żywienie kliniczne
Poradnictwo żywieniowe
Dietetyka pediatryczna
Seminarium dyplomowe
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,

III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018

 1. OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl