PWSZ dla niepełnosprawnych

Witamy na stronie dla studentów niepełnosprawnych

PWSZ w Kaliszu udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami w sferze materialnej i dydaktycznej. Budynki Uczelni to obiekty przyjazne studentom niepełnosprawnym, wyposażone w podjazdy, windy (z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’a) oraz sanitariaty dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Ponadto wejścia do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i niedydaktycznych są bezprogowe.

PEŁNOMOCNIK

Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych jest mgr Halina Warsiewicz

Chcąc skontaktować się z pełnomocnikiem możesz:

 • zadzwonić: 62 76 79 682,
 • napisać e-maila: h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl,
 • przyjść osobiście do Punktu Konsultacyjnego Sekretariatu Wydziału Politechnicznego (pokój nr 126 Collegium Mechanicum, ul. Poznańska 201-205, tel. 62 76 79 682).

Cele i zadania Pełnomocnika:

 • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Kaliszu,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym, współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych studiującymi w PWSZ w Kaliszu,
 • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom niepełnosprawnym w zakresie przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług.

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów,
 • indywidualizację toku studiów,
 • dostosowanie zajęć z WF do swoich możliwości,
 • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego za zgodą Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym przyznaje studentom niepełnosprawnym prawo do otrzymywania stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności. Pomoc materialna w postaci stypendium specjalnego jest udzielana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium specjalnego jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.720 zł/mc dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 780 zł/mc za stopień umiarkowany i 850 zł/mc za znaczny stopień niepełnosprawności. Na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać i innych form pomocy materialnej – stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki (z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr), ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych można ubiegać się bez względu na dochody uzyskiwane przez studenta i jego rodzinę. Formularz wniosku można otrzymać w p. nr 37 przy ul. Nowy Świat 4 lub pobrać z internetu. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający.


Program Aktywny Samorząd Moduł II

Program umożliwia osobom niepełnosprawnym uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Więcej informacji na temat programu Aktywny Samorząd Moduł II jest dostępnych:

 • na stronie internetowej MOPS w Kaliszu (www.mops.kalisz.pl) – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Program Aktywny Samorząd,
 • osobiście w siedzibie MOPS w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4 – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
 • telefonicznie pod numerem 506 162 329 lub 506162 328.

Student