Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (200 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Anna Matuszewska a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić słuchaczom pogłębienie wiedzy na temat:

 • Ustawy o rachunkowości, krajowych standardach rachunkowości, międzynarodowych standardach rachunkowości i międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardach rewizji finansowej oraz innych aktach prawnych niezbędnych w pracy księgowego;
 • Zaawansowanych metod prowadzenia ewidencji księgowej w różnych jednostkach, w tym technik pozyskiwania danych z tych systemów;
 • Reguł i zasad wykonywania zawodu księgowego oraz biegłego rewidenta oraz normach etycznych wykonywania tych zawodów;
 • Inwestycji finansowych, budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym, metod wyceny przedsiębiorstw, metod oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami;
 • Wykorzystania komputerowego wspomagania procesów zarządczych z zakresu rachunkowości.
 1. CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu księgowości i finansów podmiotów gospodarczych. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji  finansisty i księgowego, przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu księgowości, w tym obsługa programów komputerowych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

 1. ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych oraz do tych, którzy chcą wykorzystać nabyte umiejętności do prowadzenia własnej firmy.

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach,
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza 
Budżetowanie
Controlling
Zarządzanie finansami   przedsiębiorstwa
Analiza finansowa
Zarządzanie majątkiem i ocena efektywności inwestycji
Wycena przedsiębiorstwa
Prawo gospodarcze
Ubezpieczenia . Program Płatnik
Strategie podatkowe
Negocjacje w biznesie
Seminarium dyplomowe
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – do 20.10.2018
  • kwalifikacja do II etapu – po 20.10.2018
  • II etap – składanie dokumentów – od 22.10.2018 do 31.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 06.11.2018.

 

 1. OPŁATY
 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1200,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl