1. Podanie o przyjęcie na studia
 2. Świadectwo dojrzałości – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem) nie dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 4. Kserokopia dowodu osobistego, kandydat przy składaniu dokumentów powinien posiadać dowód osobisty w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem
 5. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych na innych kierunkach w uczelni publicznej (oświadczenie do pobrania ze strony internetowej uczelni podczas rejestracji elektronicznej) – nie dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne
 6.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy) dotyczy wybranych kierunków
 7. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej
 8. 3 fotografie legitymacyjne na jasnym tle o wymiarach 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 9. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej (na płycie CD) o wymiarach 300x 375 pikseli, rozdzielczość 300dpi, format jpg, (fotografię należy także wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 10. 2 zaadresowane koperty zwrotne (koperty zwykłe, format C6)
 11. znaczek pocztowy na list polecony z potwierdzeniem odbioru naklejony na jedną małą kopertę (o nominale 6,20 zł)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo.

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu i okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem).

Umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię.

 1. Suplement do dyplomu – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię suplementu i okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo składają dodatkowo:

 1.  Dyplom pielęgniarki lub położnej – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
 2. Zaświadczenie potwierdzające czas trwania nauki w szkole medycznej (liczba semestrów) w przypadku braku tej informacji na dyplomie
 3. Kwestionariusz dotyczący przebiegu pracy zawodowej wraz z wymienionymi w nim załącznikami (formularz do pobrania ze strony internetowej uczelni podczas rejestracji elektronicznej)
 4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wraz z oryginałem w celu potwierdzenia jej zgodności)
 5. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
 6. Oświadczenie o pierwszych studiach (formularz do pobrania ze strony internetowej uczelni podczas rejestracji elektronicznej) – dotyczy kandydatów na kierunek pielęgniarstwo