Europejski System Transferu Punktów ECTS

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS, znany również w Polsce pod swą skrótową nazwą) został po raz pierwszy wprowadzony jako przedsięwzięcie pilotażowe w 1989 r. w ramach programu Erasmus. Wówczas jego celem było ułatwienie uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów za granicą poprzez transfer punktów (punktów ECTS). Jako system transferu punktów ECTS objął swym zasięgiem wiele i funkcjonuje w jeszcze większej liczbie uczelni. ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 państw-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. Wiele państw uchwaliło przepisy zobowiązujące uczelnie do wprowadzenia ECTS jako systemu akumulacji punktów, a inne podążają w tym samym kierunku. W niektórych państwach stosowanie ECTS jest warunkiem uzyskania akredytacji. Podczas konferencji dotyczącej transferu i akumulacji punktów, którą zorganizowało w Zurychu w październiku 2002 r. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (European University Association) potwierdzono, że ECTS odgrywa kluczową rolę w szkolnictwie wyższym. ECTS zajmie również istotne miejsce przy opracowywaniu Europejskiego Ramowego Opisu Kwalifikacji Zawodowych (European Qualifications Framework) i jego odpowiedników w poszczególnych państwach. Równocześnie systemy oparte na ECTS wprowadza się na innych kontynentach. Prawidłowe stosowanie ECTS zależy od zaangażowania tysięcy osób pracujących z odpowiednią motywacją w uczelniach, które działają w bardzo odmiennych warunkach i kulturach. Z myślą o tym, by system punktów ECTS (i jego stosowanie) był systemem jednolitym w całej Europie, przyjęto pewne założenia i podjęto wymienione poniżej działania.

I. Założono, że punktacja ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania, ponieważ system ten można stosować w ramach wszystkich rodzajów studiów niezależnie od trybu, w jakim są prowadzone oraz dla celów kształcenia przez całe życie.

System ma służyć zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej, ponieważ może być stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu transferu punktów z jednej uczelni do drugiej.

System ECTS ma ułatwiać studentom mobilność między państwami, w obrębie państw, miast i regionów, jak również przechodzenie z jednego rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju; system obejmuje również samodzielną naukę i doświadczenie nabyte w trakcie pracy zawodowej. Z tych względów dobrze już obecnie znany akronim „ECTS” oznacza obecnie „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów”.

II. Drugim ważnym narzędziem zapewniającym przejrzystość, ściśle powiązanym z systemem ECTS, jest Suplement do Dyplomu (z uwagi na to powiązanie w niniejszym przewodniku zamieszczono również informacje o Suplemencie do Dyplomu.

 

PODSTAWOWE CECHY ECTS

  • Punkty ECTS
  • Nakład pracy studenta
  • Efekty kształcenia i kompetencje
  • Skala ocen ECTS

Opracowanie – dr Anna Maczanek /Uczelniany Koordynator ECTS/