UWAGA!

Szanowni  Studenci

WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Przed wpłatą czesnego proszę o sprawdzenie numeru konta, gdyż uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy wydziału.

Odpłatności za studia

Osoby zwracające się do Uczelni z prośbą o wystawienie faktury potwierdzającej dokonanie wpłaty za studia bądź zakwaterowanie w domu studenta proszone są o wysłanie do działu księgowości PWSZ w Kaliszu na adres j.kowalska@pwsz.kalisz.pl danych do faktury t.j:

1. imię i nazwisko nr albumu adres i kwotę opłaty

2.pełną nazwę firmy na którą ma być wystawiona faktura, jej dokładny adres i NIP.

Jednocześnie przypominamy, że faktura potwierdzająca otrzymanie przez uczelnię całości lub części zapłaty może być wystawiona ,jeżeli prośba wnioskodawcy była zgłoszona w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym nastąpiła zapłata/ art.106 ust.3 ustawy o podatku VAT.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA  ROK AKAD. 2019/2020

STUDIA I STOPNIA

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1.   BUDOWNICTWO1950,00 zł
2.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE1950,00 zł
3.DIETETYKA1950,00 zł
4.ELEKTRORADIOLOGIA2000,00 zł
5.ELEKTROTECHNIKA1950,00 ZŁ
6.INFORMATYKA1950,00 zł
7. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA1950,00 zł
8. KOSMETOLOGIA2000,00 zł
9. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1950,00 zł
10.PIELĘGNIARSTWO
1950,00 zł
11.POŁOŻNICTWO
1950,00 zł
12. RATOWNICTWO MEDYCZNE2000,00 zł
13.TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA1950,00 zł
14.WYCHOWANIE FIZYCZNE1950,00 zł
15.ZARZĄDZANIE1850,00 zł

Jednolite studia magisterskie:

L.p.KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1. FIZJOTERAPIA2100,00 zł

 

Studia II stopnia:

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1950,00 zł
2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1950,00 zł
3.OBRONNOŚĆ PAŃSTWA1950,00 zł
4.PIELĘGNIARSTWO2000,00 zł
5.WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM1950,00 zł
6.ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE1950,00 zł

 

Studia podyplomowe:

 

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1.AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA1200,00 zł
2.GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI1400,00 zł
3.KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE1200,00 zł
4.KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY1200,00 ZŁ
 

5.

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ1400,00 zł
6.OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ1400,00 zł
7.OSOBISTY TRENER ZDROWIA1400,00 zł
8.PSYCHODIETETYKA1400,00 zł
9.RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW1200,00 zł
10.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE1200,00 zł
11.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE1200,00 zł
12.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI1200,00 zł
13.ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA1400,00 zł

 

 1. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):
  1. elektroniczna legitymacja studenta  – 17 zł
  2. legitymacja studencka   – 5 zł
  3. indeks  –  4 zł
  4. dyplom ukończenia studiów   – 60 zł
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   – 30 zł
  6. dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy  – 40 zł

Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.

 

2. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020):

 1. elektroniczna legitymacja studencka  – 22 zł
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
 3. Odpis suplementu do dyplomu w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
 4. Duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
 5. Duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł
 6. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – opłata o połowę wyższa od opłaty za wydanie oryginału