Odpłatności za studia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA  ROK AKAD. 2019/2020

STUDIA I STOPNIA

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1.   BUDOWNICTWO1950,00 zł
2.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE1950,00 zł
3.ELEKTRORADIOLOGIA2000,00 zł
4.ELEKTROTECHNIKA1950,00 ZŁ
5.INFORMATYKA1950,00 zł
6. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA1950,00 zł
7. KOSMETOLOGIA2000,00 zł
8. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1950,00 zł
10.PIELĘGNIARSTWO
1950,00 zł
11.POŁOŻNICTWO
1950,00 zł
12. RATOWNICTWO MEDYCZNE2000,00 zł
13.TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA1950,00 zł
14.WYCHOWANIE FIZYCZNE1950,00 zł
15.ZARZĄDZANIE1850,00 zł

Jednolite studia magisterskie:

L.p.KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1. FIZJOTERAPIA2100,00 zł

 

Studia II stopnia:

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1950,00 zł
2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1950,00 zł
3.PIELĘGNIARSTWO2000,00 zł
4.ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE1950,00 zł

 

Studia podyplomowe:

 

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
1.AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA1200,00 zł
2.GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI1400,00 zł
3.KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE1200,00 zł
4.KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY1200,00 ZŁ
 

5.

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ1400,00 zł
6.OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ1400,00 zł
7.OSOBISTY TRENER ZDROWIA1400,00 zł
8.PSYCHODIETETYKA1400,00 zł
9.RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW1200,00 zł
10.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE1200,00 zł
11.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE1200,00 zł
12.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI1200,00 zł
13.ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA1400,00 zł

 

 1. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):
  1. elektroniczna legitymacja studenta  – 17 zł
  2. legitymacja studencka   – 5 zł
  3. indeks  –  4 zł
  4. dyplom ukończenia studiów   – 60 zł
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   – 30 zł
  6. dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy  – 40 zł

Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.

 

2. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020):

 1. elektroniczna legitymacja studencka  – 22 zł
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
 3. Odpis suplementu do dyplomu w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
 4. Duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
 5. Duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł
 6. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – opłata o połowę wyższa od opłaty za wydanie oryginału