Dla osób z niepełnosprawnością

Witamy na stronie dla studentów niepełnosprawnych                           

PWSZ w Kaliszu  udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami w sferze, materialnej i dydaktycznej.

Budynki  Uczelni   to obiekty  przyjazne studentom niepełnosprawnym, wyposażone są   w podjazdy, windy (z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’a ),sanitariaty dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Ponadto wejścia do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i nie dydaktycznych są bezprogowe.

PEŁNOMOCNIK  Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych                                                                                                                                             

mgr Halina Warsiewicz

Chcesz skontaktować się z pełnomocnikiem to możesz:

 • zadzwonić: (062) 76 79 682
 • napisać e-maila: h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl.
 • przyjść osobiście do Punktu Konsultacyjnego  pokój nr 126 Collegium Mechanicum ul. Poznańska 205   062 76 79 682

 

 • Cele i zadania Pełnomocnika:
 • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Kaliszu;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji osób  niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym, współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych studiującymi w  PWSZ w Kaliszu.
 • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom  niepełnosprawnym w zakresie  przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług.

 

 Wsparcie procesu edukacji

W  uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
 • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%
 • zamiana egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną
 • używanie komputera
 • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce
 • kopiowanie foliogramów, prezentacji studentowi
 • możliwość nagrywania wykładów na dyktafon
 • możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach – w zależności od  potrzeby
 • indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych
 • Zgodnie z Regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci

niepełnosprawni mogą ubiegać się  o  indywidualną organizację studiów, 

 która   upoważnia go do ustalania z wykładowcami indywidualnego

harmonogramu  zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych.

Dodatkowo w wielu  sytuacjach indywidualna organizacja studiów pozwala na

ustanowienie sesji rocznej dla studenta co oznacza, że nie  wiążą go terminy

zaliczeń poszczególnych części  materiału.

 

 Dostosowanie  zajęć z wychowania fizycznego

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych przeznaczone są dla osób posiadających aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności  od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście  do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta..
 3. Propozycja alternatywnych form zajęć z wychowania fizycznego: pływanie, goalball, szachy, gimnastyka korekcyjna, siłownia.
 4. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach wykładowca może ustalić inny sposób realizacji zajęć np. zaliczenie w formie pisemnej zagadnień teoretycznych z zakresu kultury fizycznej.
 5. Student posiadających aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, który chce ćwiczyć w tzw. normalnej grupie, ma do tego prawo.
 6. Zgodę na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych podejmuje Rektor.
 7. Studentowi posiadającemu Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  przysługuje także zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na wniosek zainteresowanego.

 

Korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.                     

 

PRZYKŁADY WSPARCIA  ASYSTENTA STUDENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Pomoc w dostarczeniu materiałów dydaktycznych (np. z skanowanych książek,

wypożyczeniu książek z biblioteki itp.)

 • Pomoc w dojeździe na uczelnie i odwrotnie,
 • Wsparcie w poruszania się na terenie Wydziału – Uczelni,
 • Wsparcie w komunikowaniu się z wykładowcami lub pracownikami uczelni,
 • Pomoc w kontaktach interpersonalnych – przełamaniu barier psychologicznych,
 • Wsparcie w wykonywaniu notatek z wykładów (np. dysfunkcja rąk),
 • Wsparcie w wykonywaniu notatek z wykładów (np. dysfunkcja narządu słuchu, wzroku),I
 • Inne rodzaje wsparcia

Wsparcie dla studentów z niesprawnością narządu ruchu
Architektura uczelni przyjazną dla osób dysfunkcją ruchową, przystosowane miejsca    w domu  studenckim.
·    Studentom przysługuje m.in.. na ich wniosek:
·    zmiana formy egzaminów i zaliczeń  na dostosowaną do możliwości studenta,
·    zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
·    uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
·    wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb     i możliwości,

Wsparcie dla studentów  niesłyszących  i  niedosłyszących
W części sal wykładowych znajdują się pętle indukcyjne współpracujące  z indywidualnymi aparatami słuchowymi, wspomagające  osoby niedosłyszące, zapewniające lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych   i innych spraw związanych ze studiowaniem.

Jak uzyskać taką pomoc?

 • Zgłoś się do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Przedstaw dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
 • Po uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika napisz wniosek do Rektora   o wyrażenie zgody na przyznanie tłumacza języka migowego.
 • Po otrzymaniu zgody zostanie podpisana umowa z tłumaczem języka migowego.
 • Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy

Studenci niedosłyszący/niesłyszący  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

 • Przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć i zaliczeń,
 • Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku ),
 • Wydłużenie czasu zdawania testu/testów w przypadku studentów głuchych i z głębokim niedosłuchem, ale nie więcej niż o 50%.

Wsparcie dla studentów  niedowidzących / niewidomych
Studenci niedowidzący/niewidomi  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

 • Możliwość korzystania z własnego sprzętu specjalistycznego (np. komputer z oprogramowaniem specjalistycznym, linijka brajlowska, powiększalnik, dyktafon) w trakcie zajęć,
 • Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku ),
 • Druk materiałów powiększoną czcionką, zmiana tła (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku),
 • Wydłużenie czasu zdawania testu/testów, ale nie więcej niż o 50%,
 • Możliwość nagrywania zajęć na dyktafon (wymagane oświadczenie studenta     o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku).

Wsparcie dla studentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
Studenci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi  mogą ubiegać się o:

 

 • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów,
 • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta,
 • bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry i psychologów.

 

Lektoraty  z języka obcego

 

Lektoraty  z języka obcego są prowadzone  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Studenci niepełnosprawni uczęszczający na lektoraty języków obcych mogą ubiegać    się o   dostosowanie form zajęć,  zaliczeń i egzaminów do ich możliwości  w zależności  od stopnia  ich niepełnosprawności.

Laboratoria języków obcych wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt  tablice, projektory, rzutniki, urządzenia  dające możliwość korzystania z systemu słuchawkowego.

Każdy student niepełnosprawny uczęszczający na lektorat języka obcego, który w wyniku swojej niepełnosprawności napotyka trudności w opanowaniu tego języka może ubiegać się o indywidualne konsultacje.

Dodatkowe indywidualne konsultacje nie zwalniają z uczestnictwa w tradycyjnym lektoracie.

 • Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyznaje studentom niepełnosprawnym prawo do otrzymywania stypendium  z tytułu niepełnosprawności.
Pomoc materialna w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych  jest udzielana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z Regulaminem Świadczeń PWSZ w Kaliszu, studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać i innych form pomocy materialnej – stypendium socjalnego, stypendium rektora, zapomogi oraz Stypendium Ministra do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki za znaczące osiągnięcia. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki  (z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr), ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O stypendia dla osób niepełnosprawnych, można ubiegać  się bez względu na dochody uzyskiwane przez studenta i jego rodzinę. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki (2019/2020) należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45 tel: 62 767-95-98) lub przesłać pocztą tradycyjną.