Dla osób z niepełnosprawnością

Witamy na stronie dla studentów niepełnosprawnych                           

PWSZ w Kaliszu  udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnościami w sferze, materialnej i dydaktycznej.

Budynki  Uczelni   to obiekty  przyjazne studentom niepełnosprawnym, wyposażone są   w podjazdy, windy (z sygnalizacją dźwiękową i oznaczeniami Braille’a ),sanitariaty dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Ponadto wejścia do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i nie dydaktycznych są bezprogowe.

PEŁNOMOCNIK  Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych                                                                                                                                             

mgr Halina Warsiewicz

Chcesz skontaktować się z pełnomocnikiem to możesz:

 • zadzwonić: (062) 76 79 682
 • napisać e-maila: h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl.
 • przyjść osobiście do Punktu Konsultacyjnego  pokój nr 126 Collegium Mechanicum ul. Poznańska 205   062 76 79 682

 

 • Cele i zadania Pełnomocnika:
 • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Kaliszu;
 • podejmowanie działań na rzecz integracji osób  niepełnosprawnych ze środowiskiem uczelnianym, współpraca z przedstawicielami studentów niepełnosprawnych studiującymi w  PWSZ w Kaliszu.
 • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom  niepełnosprawnym w zakresie  przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług.

 

 Wsparcie procesu edukacji

W  uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
 • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%
 • zamiana egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną
 • używanie komputera
 • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce
 • kopiowanie foliogramów, prezentacji studentowi
 • możliwość nagrywania wykładów na dyktafon
 • możliwość zdawania materiału w mniejszych partiach – w zależności od  potrzeby
 • indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych
 • Zgodnie z Regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci

niepełnosprawni mogą ubiegać się  o  indywidualną organizację studiów, 

 która   upoważnia go do ustalania z wykładowcami indywidualnego

harmonogramu  zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych.

Dodatkowo w wielu  sytuacjach indywidualna organizacja studiów pozwala na

ustanowienie sesji rocznej dla studenta co oznacza, że nie  wiążą go terminy

zaliczeń poszczególnych części  materiału.

 

 Dostosowanie  zajęć z wychowania fizycznego

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych przeznaczone są dla osób posiadających aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności  od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście  do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta..
 3. Propozycja alternatywnych form zajęć z wychowania fizycznego: pływanie, goalball, szachy, gimnastyka korekcyjna, siłownia.
 4. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach wykładowca może ustalić inny sposób realizacji zajęć np. zaliczenie w formie pisemnej zagadnień teoretycznych z zakresu kultury fizycznej.
 5. Student posiadających aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, który chce ćwiczyć w tzw. normalnej grupie, ma do tego prawo.
 6. Zgodę na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych podejmuje Rektor.
 7. Studentowi posiadającemu Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  przysługuje także zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na wniosek zainteresowanego.

 

Korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.                     

 

PRZYKŁADY WSPARCIA  ASYSTENTA STUDENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 • Pomoc w dostarczeniu materiałów dydaktycznych (np. z skanowanych książek,

wypożyczeniu książek z biblioteki itp.)

 • Pomoc w dojeździe na uczelnie i odwrotnie,
 • Wsparcie w poruszania się na terenie Wydziału – Uczelni,
 • Wsparcie w komunikowaniu się z wykładowcami lub pracownikami uczelni,
 • Pomoc w kontaktach interpersonalnych – przełamaniu barier psychologicznych,
 • Wsparcie w wykonywaniu notatek z wykładów (np. dysfunkcja rąk),
 • Wsparcie w wykonywaniu notatek z wykładów (np. dysfunkcja narządu słuchu, wzroku),I
 • Inne rodzaje wsparcia

Wsparcie dla studentów z niesprawnością narządu ruchu
Architektura uczelni przyjazną dla osób dysfunkcją ruchową, przystosowane miejsca    w domu  studenckim.
·    Studentom przysługuje m.in.. na ich wniosek:
·    zmiana formy egzaminów i zaliczeń  na dostosowaną do możliwości studenta,
·    zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
·    uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
·    wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb     i możliwości,

Wsparcie dla studentów  niesłyszących  i  niedosłyszących
W części sal wykładowych znajdują się pętle indukcyjne współpracujące  z indywidualnymi aparatami słuchowymi, wspomagające  osoby niedosłyszące, zapewniające lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.

Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych   i innych spraw związanych ze studiowaniem.

Jak uzyskać taką pomoc?

 • Zgłoś się do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 • Przedstaw dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
 • Po uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika napisz wniosek do Rektora   o wyrażenie zgody na przyznanie tłumacza języka migowego.
 • Po otrzymaniu zgody zostanie podpisana umowa z tłumaczem języka migowego.
 • Tłumacz języka migowego rozlicza się ze swojej pracy na podstawie karty pracy

Studenci niedosłyszący/niesłyszący  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

 • Przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć i zaliczeń,
 • Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku ),
 • Wydłużenie czasu zdawania testu/testów w przypadku studentów głuchych i z głębokim niedosłuchem, ale nie więcej niż o 50%.

Wsparcie dla studentów  niedowidzących / niewidomych
Studenci niedowidzący/niewidomi  mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

 • Możliwość korzystania z własnego sprzętu specjalistycznego (np. komputer z oprogramowaniem specjalistycznym, linijka brajlowska, powiększalnik, dyktafon) w trakcie zajęć,
 • Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku ),
 • Druk materiałów powiększoną czcionką, zmiana tła (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku),
 • Wydłużenie czasu zdawania testu/testów, ale nie więcej niż o 50%,
 • Możliwość nagrywania zajęć na dyktafon (wymagane oświadczenie studenta     o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku).

Wsparcie dla studentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
Studenci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi  mogą ubiegać się o:

 

 • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów,
 • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i fazę choroby oraz aktualną kondycję studenta,
 • bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry i psychologów.

 

Lektoraty  z języka obcego

 

Lektoraty  z języka obcego są prowadzone  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Studenci niepełnosprawni uczęszczający na lektoraty języków obcych mogą ubiegać    się o   dostosowanie form zajęć,  zaliczeń i egzaminów do ich możliwości  w zależności  od stopnia  ich niepełnosprawności.

Laboratoria języków obcych wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt  tablice, projektory, rzutniki, urządzenia  dające możliwość korzystania z systemu słuchawkowego.

Każdy student niepełnosprawny uczęszczający na lektorat języka obcego, który w wyniku swojej niepełnosprawności napotyka trudności w opanowaniu tego języka może ubiegać się o indywidualne konsultacje.

Dodatkowe indywidualne konsultacje nie zwalniają z uczestnictwa w tradycyjnym lektoracie.

 • Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznaje studentom niepełnosprawnym prawo do otrzymywania stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności.
Pomoc materialna w postaci stypendium specjalnego  jest udzielana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium specjalnego jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.850 zł/mc dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 950 zł/mc za stopień umiarkowany i 1150 zł/mc za znaczny stopień niepełnosprawności.   Na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać i innych form pomocy materialnej – stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki  (z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr),ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych można ubiegać   się bez względu na dochody uzyskiwane przez studenta i jego rodzinę. Formularz wniosku można otrzymać  w p. nr 45 ul. Nowy Świat 4 lub pobrać za pośrednictwem Internetu.Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający.