Stypendia

STYPENDIA POMOSTOWE

DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

STYPENIUM REKTORA – NABÓR LETNI

DLA STUDENTÓW

STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Rejestrowanie wniosków o stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2019/2020r, dla wyżej wymienionego kierunku, zostanie uruchomiony od 2 marca  do 15 marca 2020 br.

 

Wniosek należy zarejestrować, wypełnić i w formie papierowej
dostarczyć do pokoju 45, Fundusz Stypendialny, ul. Nowy Świat 4.

 

 W związku z tym, że 15 marca przypada w niedzielę, to wyjątkowo dokumenty będą przyjmowane w poniedziałek 16 marca do godziny 11.00.

UWAGA !!!!!!!

Informujemy, że decyzje stypendialne są gotowe do odbioru 

Decyzje należy odebrać do dnia 20 stycznia 2020 r.

Odbiór decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłaty stypendium. 

Po odbiór zapraszamy do pokoju 45

 Fundusz Stypendialny ul. Nowy Świat 4

WAŻNE !!!

STYPENDIUM REKTORA

Wnioski o stypendium rektora można już generować w systemie USOSWeb.
Osoby, które wygenerowały wniosek przed 10.10.19 r. proszone są o ponowne wygenerowanie wniosku.
W związku z faktem iż 20 października przypada w niedzielę wnioski będą przyjmowane do dnia 21.10.2019 r.

UWAGA !!!

Informujemy, że od dnia 3 września Dział Kwestury – Fundusz Stypendialny rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenia w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie informacje i załączniki znajdują się w zakładkach dotyczących danego świadczenia.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,
z późn.zm.)

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym poniżej.

UWAGA !

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza studentów do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Od 2007 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub przesłać na adres Urzędu w terminie do 20 października 2019 roku. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

Nowy „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ” wraz z wzorami wniosków    o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ścieżka dostępu: www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub powyżej w zakładce INNE

KOMUNIKAT !!!

W roku akademickim 2019/2020 będzie obowiązywał nowy regulamin świadczeń dla studentów.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza, w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student / rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

 

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2 pkt. 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

 

WAŻNE !!!

STUDENCI  STUDIÓW  II  STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

(NABÓR LETNI),

MAJĄ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STUDENCI, KTÓRZY STUDIA I STOPNIA UKOŃCZYLI NA INNEJ UCZELNI DO WNIOSKU O STYPENDIUM POWINNI DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE
Z POPRZEDNIEJ UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN Z DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW NAUKI Z INFORMACJĄ, ŻE WSZYSTKIE ZALICZENIA
I EGZAMINY ODBYŁY SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE

Tura składania wniosków  otwarta jest 

od 04.03.2019 do 15.03.2019 do godziny 14:00

Wniosek należy zarejestrować na platformie USOSweb następnie należy →wydrukować →podpisać i jednocześnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 15.03.2018  do Działu Socjalnego ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną  (decyduje data stempla pocztowego).

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów
I stopnia
.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSWeb lub złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Proszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem zamieszczonym na stronie.

UWAGA !!!

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

OGŁOSZENIE !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0300.93.V.2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 29 października 2018 roku ogłasza się
dzień 31 października 2018 roku dniem rektorskim.

Decyzją Pana Rektora pracownicy administracji pracują w tym dniu do godziny 12.00

WAŻNE !!!

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA W FORMIE PAPIEROWEJ PRZYPADA W SOBOTĘ  (20.10.2018)

 

DZIAŁ SOCJALNY INFORMUJE,
ŻE OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW TO

23 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

DO GODZINY 14.00

UWAGA STUDENCI !!!

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów informuje, że Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:
20 października 2018r.

Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować na platformie USOSweb (do 20.10.2018) należy →wydrukować →podpisać,

a następnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 19.10.2018  do godziny 15.00 do Działu Socjalnego
ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną do 20.10.2018 r. ( decyduje data stempla pocztowego).

 

*20.10.2018  jest terminem ostatecznym, po którym  wnioski
nie zostaną przyjęte !!!

Title

UWAGA !!!

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Przeznaczone jest dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje i wniosek w formie elektronicznej znajduje się w zakładce Student / Stypendia / INNE na stronie Portalu Uczelnianego www.pwsz.kalisz.pl lub poniżej.

UWAGA WAŻNE !!!

Nowy „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ścieżka dostępu: www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub powyżej w zakładce INNE

OGŁOSZENIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu kontynuuje program Aktywny Samorząd Moduł II, który umożliwia  Osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Program ten nie ma ograniczenia wiekowego, mogą z niego skorzystać np.: pracownicy szkoły, rodzice dzieci, członkowie ich rodzin.

Więcej informacji na temat programu – jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl  Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Program ,,Aktywny Samorząd”,

2/ osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.

 

Termin składania wniosków – na rok akademicki 2018/2019 od 10.09.2018 do 10.10.2018 r.

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,
z późn.zm.)

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym poniżej.

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w ,,formie papierowej” od 3 września 2019 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach poniżej oraz w Dziale Kwestury – FS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia: rektora,  dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2019/2020 będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Wzór

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

Zasady ustalania składu rodziny i dochodu

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i sposobu obliczania dochodu w rodzinie studenta.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w 2018 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło uzyskanie dochodu w 2019 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2019 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2019 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2018 r. lub 2019 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku będzie ogłoszone w późniejszym terminie.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,
z późn.zm.)

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym poniżej.

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” od 3 września 2019 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach poniżej oraz w Dziale Kwestury – FS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia: rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student w szczególności z powodu:

 • sieroctwa,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta i członków jego najbliższej rodziny,
 • zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jest studentem studiów stacjonarnych i jest zameldowany na stałe poza miejscem odbywania studiów.

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2019/2020 będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Wzór

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

Zasady ustalania składu rodziny i dochodu

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i sposobu obliczania dochodu w rodzinie studenta.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli uzyskanie dochodu nastąpiło w 2018 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli uzyskanie dochodu nastąpiło w 2019 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2019 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2019 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2018 r. lub 2019 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku będzie ogłoszone w późniejszym terminie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Na rok akademicki (2019/2020) wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjmowane są w terminach:

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 

WAŻNE

 1. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i ustalana jest na rok akademicki przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów PWSZ w Kaliszu.
 2. W przypadku gdy ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od daty wygaśnięcia ważności orzeczenia.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od daty wydania nowego orzeczenia, jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni od daty wydania lub od daty dostarczenia orzeczenia, jeżeli dostarczenie nastąpi później niż w ciągu 14 dni.
 4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest wówczas przyznawane od kolejnego miesiąca, w którym złożono wniosek bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium Rektora

Na rok akademicki (2019/2020) wnioski o stypendia rektora należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Materiały do ściągnięcia

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA należy składać w terminie:

-od 2 do 20 października,

-studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca.

Ważne !!!

Na rok akademicki (2019/2020) wnioski o miejsce w Domu Studenta należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć w formie papierowej do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Materiały do ściągnięcia

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Materiały do ściągnięcia

TERMINY NA ROK 2019/2020:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU 

-studenci II, III i IV roku od 2 do 6 września,

-studenci I roku od 7 do 20 września

Zapomogi

Na rok akademicki (2019/2020) wnioski o zapomogę należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelana zapomoga.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Zapomoga dotyczy tylko zdarzeń życiowych i przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta na podstawie § 16 Regulaminu świadczeń – Regulamin.

Materiały do ściągnięcia

Do wniosku o przyznanie zapomogi Student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej, m.in.: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisywane we wniosku oraz rachunki, faktury (imienne), inne oraz informacje, czy student korzystał w roku akademickim z zapomogi.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

INNE STYPENDIA

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01, o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.

Stypendia Pomostowe

Przeznaczone dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku. Informacje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Kredyty studenckie

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź. zm.), będący osobami cywilnymi, kredyt ten jest przyznawany dla studentów do  30 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Terminy składania wniosków:

Stypendium Ministra – od 17 do 30 września

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym – do 20 października- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na ul. Kościuszki 1a (pokój 117) lub Starostwie Powiatowym

Stypendium naukowe Marszałka – do 31 września – Dział Kwestury – Fundusz Stypendialny, ul. Nowy świat 4, pokój 45

TERMINY NA ROK 2019/2020:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU 

– studenci II, III i IV roku od 2 do 6 września,

– studenci I roku od 7 do 20 września

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE 

– studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku  do 10 października.

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

–  studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku do 10 października.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

Wszyscy studenci od 2 do 20 października

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA

Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym – do 20 października – w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

Stypendium naukowe Marszałka– do 30 września – Dział Kwestury – Fundusz Stypendialny, ul. Nowy Świat 4, pokój 45

GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
 WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK12:00 – 15:00

TEL. 62/76 79 598

e-mail: fundusz.pomocy@pwsz.kalisz.pl

Dział Kwestury – Fundusz Stypendialny ul. Nowy Świat 4, pokój 45

1. Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” od 3 września 2019 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach oraz w Dziale Kwestury – FS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia: rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Kwestury – Fundusz Stypendialny (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”