Stypendia

STUDENCI !!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ
O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

WAŻNA INFORMACJA

DLA STUDENTÓW I ROK STUDIÓW DOTYCZĄCA

STYPENDIUM DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2020/2021

Aby złożyć wniosek należy;

 • posiadać hasło do USOSweb
 • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie to należy przynieś lub przesłać pocztą, aby pracownik mógł wprowadzić do systemu,
 • następnym krokiem po wprowadzeniu do systemu jest wygenerowanie wniosku, wydrukowanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Kaliska
ul. Nowy Świat 4
62-800 Kalisz z dopiskiem Fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

ZOSTAŁ WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

O STYPENDIUM REKTORA

 DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020

 

Wnioski należy wypełnić w systemie USOS wydrukować
i przesłać pocztą tradycyjną

z dopiskiem fundusz stypendialny

STUDENCI !!!!

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM
Z  COVID-19, INFORMUJEMY, ŻE

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA,

– WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES UCZELNI Z DOPISKIEM

„STYPENDIA SOCJALNE”

STUDENCI !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedłużono termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021

do dnia 17 października 2020 r.:

– wniosek o miejsce w domu studenta „Bulionik”,

– wniosek o stypendium socjalne,

– wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY

ul. Nowy Świat 4

Pokój 22 i 37  I piętro

Dnia  20  lipca  2020 roku, ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu w sprawie dodatkowej pomocy materialnej dla studentów
w miesiącu lipcu 2020r.

Zarządzenie dotyczy wypłaty tylko stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wypłata powyższy stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu 2020r.

STYPENDIA POMOSTOWE

DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

STYPENIUM REKTORA – NABÓR LETNI

DLA STUDENTÓW

STUDIÓW II STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Rejestrowanie wniosków o stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2019/2020r, dla wyżej wymienionego kierunku, zostanie uruchomiony od 2 marca  do 15 marca 2020 br.

 

Wniosek należy zarejestrować, wypełnić i w formie papierowej
dostarczyć do pokoju 45, Fundusz Stypendialny, ul. Nowy Świat 4.

 

 W związku z tym, że 15 marca przypada w niedzielę, to wyjątkowo dokumenty będą przyjmowane w poniedziałek 16 marca do godziny 11.00.

UWAGA !!!!!!!

Informujemy, że decyzje stypendialne są gotowe do odbioru 

Decyzje należy odebrać do dnia 20 stycznia 2020 r.

Odbiór decyzji stypendialnej jest warunkiem wypłaty stypendium. 

Po odbiór zapraszamy do pokoju 45

 Fundusz Stypendialny ul. Nowy Świat 4

WAŻNE !!!

STYPENDIUM REKTORA

Wnioski o stypendium rektora można już generować w systemie USOSWeb.
Osoby, które wygenerowały wniosek przed 10.10.19 r. proszone są o ponowne wygenerowanie wniosku.
W związku z faktem iż 20 października przypada w niedzielę wnioski będą przyjmowane do dnia 21.10.2019 r.

UWAGA !!!

Informujemy, że od dnia 3 września Dział Kwestury – Fundusz Stypendialny rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenia w formie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie informacje i załączniki znajdują się w zakładkach dotyczących danego świadczenia.

BARDZO WAŻNE !!!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,
z późn.zm.)

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym poniżej.

UWAGA !

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza studentów do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego. Od 2007 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub przesłać na adres Urzędu w terminie do 20 października 2019 roku. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

Nowy „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ” wraz z wzorami wniosków    o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ścieżka dostępu: www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub powyżej w zakładce INNE

KOMUNIKAT !!!

W roku akademickim 2019/2020 będzie obowiązywał nowy regulamin świadczeń dla studentów.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza, w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student / rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

 

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2 pkt. 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

 

WAŻNE !!!

STUDENCI  STUDIÓW  II  STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

(NABÓR LETNI),

MAJĄ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STUDENCI, KTÓRZY STUDIA I STOPNIA UKOŃCZYLI NA INNEJ UCZELNI DO WNIOSKU O STYPENDIUM POWINNI DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE
Z POPRZEDNIEJ UCZELNI O ŚREDNIEJ OCEN Z DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW NAUKI Z INFORMACJĄ, ŻE WSZYSTKIE ZALICZENIA
I EGZAMINY ODBYŁY SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE

Tura składania wniosków  otwarta jest 

od 04.03.2019 do 15.03.2019 do godziny 14:00

Wniosek należy zarejestrować na platformie USOSweb następnie należy →wydrukować →podpisać i jednocześnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 15.03.2018  do Działu Socjalnego ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną  (decyduje data stempla pocztowego).

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów
I stopnia
.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSWeb lub złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Proszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem zamieszczonym na stronie.

UWAGA !!!

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

OGŁOSZENIE !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0300.93.V.2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 29 października 2018 roku ogłasza się
dzień 31 października 2018 roku dniem rektorskim.

Decyzją Pana Rektora pracownicy administracji pracują w tym dniu do godziny 12.00

WAŻNE !!!

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA W FORMIE PAPIEROWEJ PRZYPADA W SOBOTĘ  (20.10.2018)

 

DZIAŁ SOCJALNY INFORMUJE,
ŻE OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW TO

23 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

DO GODZINY 14.00

UWAGA STUDENCI !!!

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów informuje, że Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:
20 października 2018r.

Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować na platformie USOSweb (do 20.10.2018) należy →wydrukować →podpisać,

a następnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 19.10.2018  do godziny 15.00 do Działu Socjalnego
ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną do 20.10.2018 r. ( decyduje data stempla pocztowego).

 

*20.10.2018  jest terminem ostatecznym, po którym  wnioski
nie zostaną przyjęte !!!

Title

UWAGA !!!

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Przeznaczone jest dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje i wniosek w formie elektronicznej znajduje się w zakładce Student / Stypendia / INNE na stronie Portalu Uczelnianego www.pwsz.kalisz.pl lub poniżej.

UWAGA WAŻNE !!!

Nowy „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ścieżka dostępu: www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub powyżej w zakładce INNE

OGŁOSZENIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu kontynuuje program Aktywny Samorząd Moduł II, który umożliwia  Osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Program ten nie ma ograniczenia wiekowego, mogą z niego skorzystać np.: pracownicy szkoły, rodzice dzieci, członkowie ich rodzin.

Więcej informacji na temat programu – jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl  Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Program ,,Aktywny Samorząd”,

2/ osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.

 

Termin składania wniosków – na rok akademicki 2018/2019 od 10.09.2018 do 10.10.2018 r.

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

AKADEMIK 2020/2021

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta w roku akademickim 2020/2021 należy wypełnić w systemie USOSweb, następnie dostarczyć do działu Funduszu stypendialnego.

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III i IV od 1 września do 7 września br.

Studenci I roku od 8 września do 20 września br.

DO POBRANIA

STYPENDIUM SOCJALNE 2020/2021

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a w uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student który zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie (dotyczy wyłącznie studentów studiujących w trybie stacjonarnym).

Świadczenia dotyczące stypendium socjalnego będą przyjmowane w formie papierowej. Wnioski te będą dostępne na stronie internetowej.

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III i IV od 7 września do 30 września br.

Studenci I roku do 12 października br.

Sytuacje materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznego dochodu netto, który przypada na członka rodziny.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne, można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Dokumenty bez podpisów i wymaganych w Regulaminie pomocy materialnej dokumentów – będą zwracane studentom z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w wymaganym terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

DO POBRANIA

POZOSTAŁE DOKUMENTY

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na rok akademicki 2020/2021

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2020/2021

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to jest przyznawane na wniosek studenta.

Wnioski należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować oraz dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

WAŻNE TERMINY

Studenci II, III i IV od 7 września do 30 września br.

Studenci I roku do 12 października br.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia wydania nowego orzeczenia jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni lub od daty dostarczenia orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia).

DO POBRANIA

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW 2020/2021

Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021 należy składać poprzez system USOSweb, po zarejestrowaniu wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Działu Funduszu stypendialnego w następującym terminie:

WAŻNE TERMINY

od 2 do 20 października

natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego
w terminie do 15 marca

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoka średnią ocen lub posiada osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W przypadku stypendium rektora dla studentów za osiągnięcia sportowe, artystyczne  lub naukowe – do wniosku należy również dostarczyć dokumentację potwierdzającą zdobyte medale, wyróżnienia itp. bądź kserokopie artykułów naukowych, potwierdzone przez opiekuna merytorycznego.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

W przypadku stypendium rektora dla studentów za wysoką średnią – należy złożyć tylko wniosek – średnie będą weryfikowane z  pracownikami dziekanatu.

DO POBRANIA

ZAPOMOGA

Zapomoga jest forma doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta związanej z: ciężką chorobą studenta, urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny studenta (matka, ojciec, brat, siostra, dziecko własne, współmałżonek), nieszczęśliwy wypadek studenta, innym zdarzeniem losowym.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim
z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

Wnioski o zapomogę, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim
w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOSweb Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie.

DO POBRANIA

INNE STYPENDIA

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  WIEKLKOPOLSKIEGO ROK 2020

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

STYPENDIA 2020/2021

 

AKADEMIK

 • Studenci II, III i IV od 1 września do 7 września br.
 • Studenci I roku od 8 września do 20 września br.

 

STYPENDIUM SOCJALNE 

 • Studenci II, III i IV od 7 września do 30 września br.
 • Studenci I roku do 12 października br.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Studenci II, III i IV od 7 września do 30 września br.
 • Studenci I roku do 12 października br.

 

STYPENDIUM REKTORA

 • od 2 do 20 października
 PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
 WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK12:00 – 15:00

TEL. (62) 76 79 598

e-mail: fundusz.pomocy@pwsz.kalisz.pl

Fundusz Stypendialny ul. Nowy Świat 4, pokój 22 i 37

▓ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźń. zm.)
▓ Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)
▓ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)
▓ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.
▓ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
▓ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
▓ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333)
▓ Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.)
▓ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
▓ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)