O przyjęcie na studia w PWSZ w Kaliszu może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Przyjęcie kandydatów na studia stacjonarne lub niestacjonarne na wszystkie kierunki następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości i ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zasady te obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę na starych zasadach, jak i kandydatów zdających tzw. nową maturę. Postępowanie dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Rekrutacja na studia w PWSZ w Kaliszu odbywa się na poszczególne kierunki studiów, specjalność wybierana jest w trakcie studiów. Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów

 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego z pominięciem konkursu świadectw (po złożeniu odpowiednich dokumentów).

W zależności od kierunku w konkursie świadectw pod uwagę brane są odpowiednie przedmioty

 

Kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia

 

KIERUNEK Przedmioty konkursowe
BUDOWNICTWO
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYNTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA*
matematyka
fizyka lub chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
KOSMETOLOGIA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
biologia
chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
PIELĘGNIARSTWO studia pomostowe
POŁOŻNICTWO studia pomostowe
biologia
chemia
język polski
jeden język obcy nowożytny
ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej
ELEKTRORADIOLOGIA biologia
fizyka
język polski
jeden język obcy nowożytny
WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA*

biologia
fizyka lub chemia
język polski
jeden język obcy
ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

matematyka
geografia lub historia
język polski
jeden język obcy nowożytny

 

Zasady przeliczania ocen na punkty

Oceny (zarówno tradycyjne, jak i procentowe) z przedmiotów konkursowych przeliczane są na punkty według zasad zamieszczonych w tabelach.

Przeliczniki punktowe tradycyjnych ocen szkolnych (stara matura, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)

tradycyjna ocena szkolna liczba punktów
niedostateczna 0
dopuszczająca 1
dostateczna 3
dobra 4
bardzo dobra 5
celująca 6

W przypadku, gdy wymagany w konkursie świadectw przedmiot był zdawany na egzaminie maturalnym, na punkty przeliczane są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz z matury pisemnej, ustnej, poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Przeliczniki punktowe procentowych wyników nowej matury

nowa matura

poziom podstawowy

lub jeden poziom (brak możliwości wyboru poziomu)

nowa matura

poziom rozszerzony

liczba punktów

0-29 %

0-9 %

0

30-50 %

10-30 %

1

51-70 %

31-50 %

3

71-80 %

51-70 %

4

81-90 %

71-90 %

5

91-100 %

91-100 %

6

Z uzyskanych punktów dla jednego przedmiotu konkursowego wylicza się średnią przy zastosowaniu współczynników zamieszczonych w tabeli.

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

Ocena z nowej matury

Ocena ze starej matury

 

Poziom podstawowy
lub jeden poziom

Poziom rozszerzony

1

1

2

1,5

W przypadku, gdy wymagany przedmiot nie był zdawany na egzaminie maturalnym, w konkursie świadectw uwzględnia się tylko przeliczoną na punkty ocenę ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie mają oceny z przedmiotu uwzględnianego w konkursie uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przez kandydata jest równa sumie punktów z czterech przedmiotów konkursowych.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów