juwenalia-po-hawajsku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Wojciechow­skiego w Kaliszu daje wiele możliwości rozwoju zainteresowań, umiejęt­ności czy sprawności fizycznej. Każdy, kto ma ochotę, może aktywnie uczestniczyć w życiu studenckim, działać i pracować na rzecz uczelni i społeczności akademickiej. Studenci realizują swoje pomysły poprzez pracę w organizacjach studenckich, działając na polu naukowym czy tworząc warunki przyszłej kariery zawodowej.

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki reprezentuje ogół studentów, a w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich kierunków studiów. Ma znaczący wpływ na kreowanie szeroko pojętego życia studenckiego, a jego głów­nym zadaniem jest praca na rzecz społeczności akademickiej, organi­zowanie inicjatyw studenckich, a także współpraca z władzami uczelni w sprawach istotnych dla studentów.

Wiedza i przedsiębiorczość

Istotnym elementem funkcjonowania uczelni jest zapewnienie jej stu­dentom dostępu do informacji na temat sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej naszego kraju.

W organizowanym pod patronatem kaliskiej PWSZ cyklu konferencji pod hasłem „Studenckie Forum Gospodarcze” udział biorą znane osoby ze świata polityki, ekonomii, gospodarki, socjologii, mediów.

W ramach Studenckiego Forum Gospodarczego kaliską PWSZ odwie­dzili: wybitny karnista prof. Marian Filar; ekonomista, dziennikarz, publicy­sta Waldemar Kuczyński; niezależny strateg i ekspert wojskowy gen. Sta­nisław Koziej, przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

W odpowiedzi na rosnące wśród studentów i absolwentów zaintereso­wanie rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w kaliskiej PWSZ utworzono Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Jego ideą jest wspieranie działań w zakresie szeroko rozumianej przed­siębiorczości, a podstawowym zadaniem – stwarzanie warunków i szans na samozatrudnienie absolwentów i studentów w ramach własnej dzia­łalności gospodarczej oraz pomoc młodym przedsiębiorcom w dalszym prowadzeniu firmy poprzez konsultacje, szkolenia, poradnictwo prawno-zawodowe.

Strona internetowa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 

Tworzenie warunków kariery zawodowej

W uczelni działa Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów (Biuro Karier). W ramach poradnictwa zawodowego prowadzone są spotkania dla studentów i absolwentów ułatwiające wejście na rynek pracy oraz podnoszące ich umiejętności interpersonalne (sposoby poszukiwa­nia pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja).

Pracownicy Biura Karier współpracują z pracodawcami lokalnymi, ale także krajowymi. Ponadto udostępniają oferty pracy, a także wzory doku­mentów aplikacyjnych oraz pomagają studentom i absolwentom w sztuce tworzenia tych dokumentów. W Biurze Karier każdy zainteresowany znaj­dzie informacje o uczelniach wyższych, gdzie może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) bądź podyplomowych.