GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK  NIECZYNNE
 WTOREK

 ŚRODA

 CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK 12:00 – 15:00 

TEL. 62/76 79 598

Wysokość opłat za miejsca noclegowe

oraz za udostepnianie pomieszczeń i obiektów PWSZ

 

WNIOSEK O ZWROT KAUCJI

——————————————————————————————————————————-

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i kogo można wliczyć do składu rodziny 

 

WAŻNE !!!

 

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Natomiast wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” (do 30 września studenci I, II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w tabeli poniżej oraz
w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

                                        

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

  1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
  2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
  3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
  4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

 

Dochód uzyskany / dochód utracony          Zmiany!
Samodzielność finansowa studenta  
Dochód z gospodarstwa rolnego 2577 zł

 

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

 

Do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w akademiku

 

Oświadczenie o dochodach.

 

Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).

 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

 

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

 

 

Oświadczenie- „jestem osobą bezrobotną i nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy”

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 Student I roku- jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Student II roku i wyżej- za wysoką średnią ocen; jeśli ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne; jeśli ma wysokie wyniki sportowe.

Zapomoga

 

Dotyczy tylko zdarzeń losowych.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

 

 Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01,   o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.
Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym (pok. nr 45) do 30 czerwca 2017r. (Wersję elektroniczną należy przesłać na adres k.blaszczak@pwsz.kalisz.pl.)

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendia pomostowe Przeznaczone dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku. Informacje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Kredyty studenckie Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póź. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

 

 

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2017/2018 – 1000 zł

 

TERMINY NA ROK 2017/2018:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

-studenci II, III i IV roku od 18 do 31 sierpnia,

-studenci I roku od 7 do 15 września

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE 

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

od 2 do 20 października

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym– do 20 października- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na ul. Kościuszki 1a (pokój 117) lub Starostwie Powiatowym

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka– do 8 lipca – Dział Socjalny

————————————————————————————————————————-

 

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

————————————————————————————————————————-

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2016r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2017r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2017r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2017r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2016r. lub 2017r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.