UWAGA !!!

STUDENCI  STUDIÓW  II  STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ORAZ

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(NABÓR LETNI),

MAJĄ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STUDENCI, KTÓRZY STUDIA I STOPNIA UKOŃCZYLI NA INNEJ UCZELNI DO WNIOSKU O STYPENDIUM POWINNI DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z POPRZEDNIEJ UCZELNI

O ŚREDNIEJ OCEN

Z DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW NAUKI

Tura składania wniosków  otwarta jest 

od 02.03.2018 do 15.03.2018 do godziny 15:30

Wniosek należy zarejestrować na platformie USOSweb następnie należy →wydrukować →podpisać i jednocześnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 15.03.2018  do Działu Socjalnego ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną    (decyduje data stempla pocztowego).

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych
w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSWeb lub złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Proszę zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Pomocy Materialnej zamieszczonym powyżej.

 

 

WAŻNE !!!

 

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Natomiast wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” (do 30 września studenci I, II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w tabeli poniżej oraz
w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

                         

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Stypendium socjalne

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w ,,formie papierowej” (do 30 września studenci I, II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w tabeli poniżej oraz w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2017/2018 – 1000 zł.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w akademiku

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został
on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2016 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2017 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu
2017 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2017 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2016 r. lub 2017 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

 2577 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Wnioski o stypendium stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać
w ,,formie papierowej” (do 30 września studenci I, II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w tabeli poniżej oraz w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się TYLKO studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2017/2018 – 1000 zł.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w akademiku

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został
on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2016 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2017 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu
2017 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2017 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2016 r. lub 2017 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

 2577 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy
je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój
nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjmowane są w terminach:

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 

WAŻNE

 1. Wysokość stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i ustalana jest na rok akademicki przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów PWSZ w Kaliszu.
 2. W przypadku gdy ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od daty wygaśnięcia ważności orzeczenia.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo
  do stypendium ustala się od daty wydania nowego orzeczenia, jeśli zostanie dostarczone
  w ciągu 14 dni od daty wydania lub od daty dostarczenia orzeczenia, jeżeli dostarczenie nastąpi później niż w ciągu 14 dni.
 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest wówczas przyznawane od kolejnego miesiąca, w którym złożono wniosek bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium Rektora

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o stypendia rektora należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

 

  O stypendium rektora może starać się student I roku- jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej oraz student II roku i wyżej- za wysoką średnią ocen; jeśli ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

Materiały do ściągnięcia

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA należy składać w terminie:

-od 2 do 20 października,

-studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o miejsce w Domu Studenta należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Materiały do ściągnięcia

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Materiały do ściągnięcia

Informacje o wnioskach i dodatkowych dokumentach

Do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w akademiku

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

TERMINY NA ROK 2017/2018:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

-studenci II, III i IV roku od 18 do 31 sierpnia,

-studenci I roku od 7 do 15 września

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2016 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2017 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu
2017 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2017 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2016 r. lub 2017 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

 2577 zł

Zapomogi

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o zapomogę należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelana zapomoga.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Dotyczy tylko zdarzeń losowych.

Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta
na podstawie § 15 Regulaminu Pomocy Materialnej Studentów.

Materiały do ściągnięcia

Do wniosku o przyznanie zapomogi Student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej, m.in.: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisywane we wniosku oraz rachunki, faktury (imienne).

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

INNE

Dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01,   o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym (pok. nr 45) do 30 czerwca 2017r. (Wersję elektroniczną należy przesłać na adres k.blaszczak@pwsz.kalisz.pl.)

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach
o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Przeznaczone dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku. Informacje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póź. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Terminy składania wniosków:

Stypendium Ministra – od 17 do 30 września

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym– do 20 października- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na ul. Kościuszki 1a (pokój 117) lub Starostwie Powiatowym

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka– do 8 lipca – Dział Socjalny

TERMINY NA ROK 2017/2018:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku
o stypendium)

– studenci II, III i IV roku od 18 do 31 sierpnia,

– studenci I roku od 7 do 15 września

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE 

– studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku  do 10 października.

WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

–  studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku do 10 października.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

Wszyscy studenci od 2 do 20 października

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA- 

Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym– do 20 października- w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka– do 8 lipca – Dział Socjalny

GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK  NIECZYNNE
 WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK 12:00 – 15:00

TEL. 62/76 79 598

Dział Socjalny ul. Nowy Świat 4, pokój 45