15 rok rozpoczęty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powołana zosta­ła dnia 15 lipca 1999 roku. Utworzenie pierwszej samodzielnej uczelni w Grodzie nad Prosną wywołało wiele emocji i zostało uznane za kaliskie wydarzenie roku. Kolejne  lata budowania kaliskiej PWSZ przyniosły wymierne rezultaty, bo kilkanaście tysięcy studentów i absolwentów to jest już duża społeczność, dzięki której nasze miasto staje się istotnym ośrod­kiem akademickim na edukacyjnej mapie Polski.

 

Pierwszy rok akademicki zainaugurowało 279 studentów na trzech spe­cjalnościach. Dziś kształcimy ponad 3,4 tysiące  studentów na 16 kierunkach studiów pierwszego stopnia, na 5 kierunkach drugiego stopnia, a mury uczelni opuściło do 2016 roku około 16 tysięcy absolwentów.

 

Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest kształcenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz realizacja zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności za bu­dowanie akademickiego Kalisza.

Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest jakość kształcenia i komfort studiowania. Przekonana o wadze tych czynników, uczelnia podporządkowuje im wszystkie działania, dbając w tym szczególnie o dobro osób, które jej zaufały i powierzyły swoje najcenniejsze skarby – talenty, którym pod bacznym okiem mistrzów nadaje się kształt i koloryt

Cele strategiczne uczelni:

  • utrzymanie i stałe umacnianie prestiżu uczelni – dbałość o najwyższą jakość kształcenia
  • nieustanne podnoszenie komfortu studiowania – zachowanie innowacyjnego charakteru uczelni
  • utrzymanie dobrej kondycji finansowej instytucji
  • podejmowanie działań o charakterze konkurencyjnym
  • zachowanie dobrych warunków do współpracy
  • poszerzanie oferty edukacyjnej
  • wzrost wskaźników umiędzynarodowienia studiów
  • rozwijanie działalności naukowo-badawczej.