Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – to nowoczesna uczelnia wyższa, która utworzyła obszerną bazę material­ną, zapewniając komfortowe warunki studiowania. W chwili obecnej pro­wadzi działalność w kilku punktach miasta. Nowoczesne obiekty uczelni posiadają dobrze wyposażone sale wykładowe oraz profesjonalne la­boratoria i pracownie specjalistyczne. Wszystkie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki

Gmach główny, ul. Nowy Świat 4

Zabytkowy dziewiętnastowieczny budynek jest siedzibą władz uczelni. Tutaj mieszczą się: rektorat, kancelaria, administracja uczelni, biuro promocji zawodowej studentów i absolwentów, księgarnia, Galeria „Nowy Świat” Klub Studencki „Drukarnia” oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej.

W tym budynku odbywają się również zajęcia dla studentów kierunku zarządzanie. Do ich dyspozycji pozostaje: aula na 270 miejsc, 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda, 10 sal seminaryjnych i ćwiczeniowych oraz 2 pracownie informatyczne.

 

Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a

Obok gmachu głównego zlokalizowany jest nowoczesny i funkcjonalny obiekt dydaktyczny. W budynku tym odbywają się również zajęcia stu­dentów kierunku zarządzanie.

W części dydaktycznej, oprócz siedmiu sal ćwiczeniowych, znajdują się: pracownie informatyczna i nauki języków obcych oraz dwie obszerne klimatyzowane sale audytoryjne na 134 i na 174 miejsca, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.

Niewątpliwie wizytówką Collegium Novum jest aula na ponad 500 miejsc z balkonem, która jest największym obiektem tego typu w naszym mieście. Znajduje się tam również Biblioteka Główna z czytelnią na ponad 100 miejsc z dostępem do internetu, pełnowymiarowa sala gimnastycz­na z zapleczem, Wydawnictwo Uczelniane, Galeria „Novum” i kawiarnia „NOVA” oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej.

W przyziemiu zlokalizowany jest jednopoziomowy parking na 90 sa­mochodów.

 

Collegium Medicum, ul. Kaszubska 13

W obiekcie tym kształcą się studenci kierunków: fizjoterapia, ratownic­two medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo i kosmetologia. Trzykondy­gnacyjny budynek o kształcie zamkniętego prostopadłościanu z pięknym otwartym dziedzińcem w środku to niezwykle funkcjonalny obiekt dydak­tyczny.

Szereg prac inwestycyjnych, m.in. nowy dach oraz zewnętrzna elewa­cja spowodowały, iż budynek zyskał na estetyce.

Do dyspozycji studentów są 23 sale wykładowe i seminaryjne na po­nad 1300 miejsc, 25 pracowni i laboratoriów specjalistycznych, wypoży­czalnia z podręcznym księgozbiorem medycznym, czytelnia z 45 stano­wiskami komputerowymi z dostępem do internetu oraz kawiarnia.

 

 

Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Poznańska 201-205

 

Collegium Oecologicum

Budynek Collegium Oecologicum – to świetnie wyposażony nowocze­sny obiekt, służący studentom kierunków technicznych, przede wszystkim inżynierii środowiska i informatyki, w którym urządzono 8 sal seminaryjnych i wykłado­wych, aulę na ponad 300 miejsc, 5 pracowni komputerowych, bibliotekę, pomieszczenia dla kadry dydaktycznej oraz Regionalny Ośro­dek Informacji Patentowej i archiwum uczelniane.

 

Pawilon „D”

Budynek laboratoryjno-dydaktyczny „Pawilon D” jest również do dys­pozycji studentów kierunków technicznych. Znajduje się tam 9 laborato­riów i pracownia informatyczna.

 

Collegium Mechanicum

Collegium Mechanicum jest to obiekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, którego budowa zakończyła się w drugim kwartale 2010 roku. W budynku przeznaczonym dla potrzeb studentów kierunków technicz­nych, w szczególności elektrotechniki oraz mechaniki i budowy maszyn znajduje się 5 sal wykładowych, 5 seminaryjnych, 23 laboratoria i pra­cownie specjalistyczne, 3 pracownie komputerowe, a także czytelnia z dostępem do internetu oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej.

 

Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych

CDBKZ – to unikalny obiekt badawczy, w którego skład wchodzą trzy podstawowe zespoły wysoce specjalistycznych laboratoriów (dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałości kół zębatych oraz badań materiałowych kół zębatych) podzielone na 10 pracowni, 5 sal dydaktycznych oraz sala audytoryjna z projekcją 3D.

 

Dom Pasywny

Obiekt pobudowany został w technologii pasywnej, pozwalającej na 10-krotnie mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Służy jako laboratorium nowoczesnych technologii studentom kierunku budownictwa i inżynierii środowiska. W budynku znajduje się również sala audytoryjna.

 

Obiekty sportowe

W Centrum Dydaktyczno-Sportowym koncentruje się życie sportowo-rekreacyjne uczelni. Znajdują się tu obiekty sportowe: boiska do gier ze­społowych, dobrze wyposażona siłownia, klub fitness oraz sala sportowa z zapleczem socjalnym i magazynem sportowym. Swoją siedzibę mają tu Studium Wychowania Fizycznego oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.

 

„Chata Polska”

„Chata Polska” jest to budynek integracyjno-rekreacyjny dla studentów i pracowników, w którym obecnie znajduje się bufet.

 

Dom Gościnny „Wojaczek”

Dom Gościnny „Wojaczek” jest to niewielki, 12 pokojowy, parterowy budy­nek noclegowo-socjalny z 33 miejscami noclegowymi.

 

Dom Studenta „Bulionik”, ul. Łódzka 149-153

Dom Studenta „Bulionik” – to pięciokondygnacyjny budynek dysponują­cy 260 miejscami noclegowymi.

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz obronność państwa korzystają w tym obiekcie z sal dydak­tycznych i laboratoriów.

W ciągu ostatnich kilku lat w obiekcie przeprowadzono szereg remon­tów, dzięki czemu znacznie podniósł się standard budynku. Przyziemie budynku zostało zaadaptowane na Klub Studencki „Hades”.