Laboratoria

Realizacja procesu dydaktycznego nie byłaby możliwa bez odpowied­nich laboratoriów specjalistycznych, które udostępniane są także przez współpracujące z uczelnią lokalne instytucje i zakłady pracy. Dla potrzeb realizacji procesów dydaktycznych w uczelni zorganizowano 83 nowo­cześnie wyposażone laboratoria i pracownie.

 

Studenci kierunków technicznych mają do dyspozycji m.in.: pracow­nię grafiki inżynierskiej; pracownię CAD/CAM; laboratorium metrologii technicznej i systemów pomiarowych; laboratorium maszyn i urządzeń elektrycznych; laboratorium wytrzymałości materiałów i metaloznaw­stwa; laboratorium obrabiarek CNC; laboratorium materiałoznawstwa; laboratorium pomiarów wielkości mechanicznych metodami elektryczny­mi z automatyką; laboratorium teorii obwodów; laboratorium fizyki; labo­ratorium techniki mikroprocesorowej i podstaw automatyki; laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej; laboratorium me­trologii, elektroniki i energoelektroniki; laboratorium sieci komputerowych; laboratorium eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych; laboratorium chemiczne wody i ścieków; laboratorium mechaniki płynów; laboratorium klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa; laboratorium chemii środowiska; laboratorium radiologii; laboratorium termodynamiki technicznej; laborato­rium biotechnologii środowiska.

 

Studenci kierunków medycznych realizują zajęcia m.in. w: pracowni kinezyterapii i masażu, pracowni fizykoterapii i hydroterapii, pracowni anatomii człowieka, pracowni fizjologii wysiłku i klinicznej, pracowni po­łożniczo-ginekologicznej i kolposkopowej, pracowni cytologii i ultrasono­grafii, pracowni ratownictwa medycznego, pracowni dietetyki, pracowni umiejętności pielęgniarskich, pracowni umiejętności położniczych, pra­cowni farmakologii, pracowni masażu, pracowni biochemii, pracowni bio­mechaniki i biofizyki, pracowni biologii medycznej, pracowni kosmetologii oraz w gabinecie zabiegowym.

 

Studenci korzystają także ze specjalistycznych laboratoriów w kali­skich szpitalach i ośrodkach zdrowia oraz odbywają zajęcia na krytych pływalniach.

 

Studenci kierunku zarządzanie korzystają m.in. z pracowni językowej, pracowni informatycznej, pracowni filmowej, pracowni teatralnej, pracow­ni montażu filmowego i obróbki fotograficznej.