Projekty badawcze 2018/2019

Konkursy NCN

MOZART

międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze . Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. W ramach konkursu można pozyskać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów , zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.  Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły. Wnioski składa się zarówno do NCN jak i do FWF : wnioski krajowe składane przez polskie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, zaś wnioski wspólne składane są przez austriackie zespoły naukowe za pośrednictwem systemu ELANE.

PRELUDIUM 17

konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tyś zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tyś zł na projekty trwające 24 miesiące oraz 210 tyś zł na projekty których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. Łączna kwota środków przeznaczona na projekty w ramach tego konkursu: 30 mln zł.

OPUS 17

Konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie mogą trwać 12,24 lub 36 miesięcy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu to 300 mln zł.

ETIUDA 7

na stypendia doktorskie. Konkurs kierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty lub otworzą do dnia 30 kwietnia 2019r. przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

SONATINA 3

na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

UWERTURA 3

na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( European Research Council, ERC). Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich podmiotach w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.

SONATA 14

na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

OPUS 16

na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM 16

na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

BEETHOVEN CLASSIC 3

dotyczy polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

BEETHOVEN LIFE 1

dotyczy polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu.

Procedura składania wniosku

W ramach procedury składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w Narodowym Centrum Nauki, wnioskodawca zobowiązany jest do:

  1. dokonania rejestracji w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl);
  2. wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie ZSUN/OSF (przygotowany w języku polskim i angielskim)
  3. wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym przez JM Rektora kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym ręcznie.

 

Wnioski w konkursach są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy trwają do 17 grudnia 2018 r.

Konkursy NCBR

Programy i projekty realizowane w NCBR:

Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych

Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.