Wizja uczelni w 2020r.

Akademia im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest uczelnią działającą na rynku globalnym w obszarze edukacji i nauki. Kształci w różnych formach 5-6 tysięcy studentów rocznie oraz zatrudnia 400 wykładowców i naukowców z całego świata. W kilku dziedzinach wiedzy  uczelnia jest ważnym ośrodkiem naukowym na mapie Europy i dzięki temu wpływa znacząco na rozwój miasta Kalisza i regionu.

Wśród studentów 4 tysiące uczy się w formie tradycyjnej na studiach I, II i III stopnia, jeden tysiąc jest uczestnikiem uniwersytetu otwartego, jeden tysiąc – kształci się na studiach podyplomowych.

70% studentów pochodzi z Wielkopolski, 15% z pozostałych regionów Polski, 15% z zagranicy (10% to studenci pochodzenia polskiego).  25% studentów kształci się z wykorzystaniem technik i narzędzi zdalnej edukacji.

 

Uczelnia oferuje pełną ścieżkę kształcenia do uzyskania tytułu doktora w kilku dziedzinach, zestawy kursów w obszarze kilkudziesięciu kierunków w systemie trzech semestrów (dodatkowy semestr wakacyjny), wspólne studia z uczelniami z różnych regionów świata. Kształcenie odbywa się w języku polskim i angielskim.

 

Struktura wykładowców uczelni to w 50% własna kadra zatrudniona na pełnym pierwszym etacie,    35% stanowią pracownicy kontraktowi z Polski, a 15% – pracownicy kontraktowi spoza Polski.

Przyrost studentów zapewnia przyjazna i nowatorska polityka uczelni, indywidualizacja procesu kształcenia, szeroka i elastyczna oferta kursowa, wsparcie dydaktyki zajęciami w laboratoriach rzeczywistych i wirtualnych, praktyki studenckie, innowacje w dostarczaniu wysokospecjalizowanej wiedzy.

Główne przychody uczelni pochodzą ze środków publicznych, transferu wiedzy do gospodarki, wpływów z czesnego oraz opłat w ramach uniwersytetu otwartego, w szczególności z  oferowanych zajęć w wysokospecjalizowanych laboratoriach.

Sprzedaż wiedzy i licencji odbywa się poprzez zależne ośrodki badawcze oraz spółki spin-off.

 

Uczelnia prowadzi badania naukowe dla potrzeb regionu w wielu dziedzinach, ale główne działania naukowe związane są z przemysłem lotniczym, nowymi technologiami budownictwa, inżynierią środowiska, informatyką oraz zdrowiem.

Uczelnia znacząco inwestuje w IT, zarówno wspierając dydaktykę, działalność naukową i zarządzanie uczelni (zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie sfery funkcjonowania uczelni).

Studenci, wykładowcy, naukowcy i kadra zarządzająca pracuje w „chmurze”, co zapewnia dostęp do informacji (w tym światowej wiedzy) i komunikację z dowolnego miejsca oraz dowolnego sprzętu.