Działalność edukacyjna

W obszarze działalności edukacyjnej określono założenia dla oferty edukacyjnej, jakości kształcenia, umiędzynarodowienia studiów, warunków studiowania oraz wspierania różnych form aktywności studentów.

 1. oferta edukacyjna:
  • monitorowanie i poszerzenie oferty na studiach I, II i III stopnia,
  • rozwijanie idei kształcenia się przez całe życie,
   • kontynuacja programów edukacyjnych PD, UG, UL, UdR, UTW,
   • powołanie Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz/lub programy patronackie dla szkół średnich,
   • realizacja różnych form kształcenia podyplomowego,
   • powołanie uniwersytetu otwartego,
  • dopasowanie kompetencji absolwenta do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania rozwojowe Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów,
  • wspieranie kształcenia zorientowanego na umiejętności praktyczne,
  • wprowadzanie form uatrakcyjnienia toku studiów,
  • projektowanie i realizacja nowych sposobów pozyskania kandydatów na studia,
 2. jakość kształcenia:
  • podniesienie poziomu kandydatów poprzez rozwój uniwersytetów młodzieżowych,
  • optymalizacja programu studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
  • wdrożenie i stosowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia,
  • rozwój kadry akademickiej,
  • wspieranie procesu indywidualizacji programu i planu studiów,
  • wykorzystanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi nauczania,
  • wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i wpływu na ofertę edukacyjną,
  • dbałość o wyróżniające oceny akredytacji przez instytucje zewnętrzne,
  • zwiększenie podmiotowości studentów w procesie kształcenia,
  • zasady uczciwości i ograniczenie zjawisk patologicznych,
 3. umiędzynarodowienie studiów:
  • ożywienie wymiany studenckiej,
   • aktywizacja studentów w ramach programu LLP-Erasmus,
  • pozyskiwanie nowych zagranicznych uczelni partnerskich,
  • umowy bilateralne,
   • uruchamianie wspólnych programów studiów,
   • poprawa wskaźnika wielokulturowości środowiska akademickiego,
  • wprowadzenie form umiędzynarodowienia toku studiów,
 4. warunki studiowania:
 • wyrównywanie szans dostępu do kształcenia,
  • wybudowanie domu studenckiego w kampusie,
  • modernizacja Domu Studenta „Bulionik”,
  • zwiększenie dostępności dla studentów niepełnosprawnych,
   • likwidacja barier architektonicznych,
   • sale przystosowane dla osób niedosłyszących,
  • rozwój infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej i multimedialnej,
 • tworzenie warunków technicznych do realizacji kształcenia na odległość,
 • rozbudowa i ciągła modernizacja bazy dydaktycznej,
  • dalsza rozbudowa kampusu studenckiego przy ulicy Poznańskiej,
   • Centrum Dydaktyczno-Sportowe,
    • kryta pływalnia z 25-metrowym basenem,
    • 2 zadaszone korty tenisowe na sztucznej nawierzchni,
    • ministadion lekkoatletyczny z infrastrukturą,
  • rozbudowa i unowocześnienie obiektu dydaktycznego przy ulicy Kaszubskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych dla potrzeb wydziałów,
   • całościowa modernizacja obiektu,
   • renowacja istniejących boisk,
   • wybudowanie bieżni lekkoatletycznej,
  • budowa Centrum Konferencyjno-Wykładowego przy ulicy Nowy Świat 5,
  • ciągła modernizacja zaplecza laboratoryjnego oraz inwestycje w wysokospecjalizowane laboratoria,
  • modernizacja zaplecza dydaktycznego dla wykładowców,
 • doskonalenie zaplecza bibliotecznego,
  • powiększanie i aktualizacja księgozbioru bibliotecznego,
  • szeroki dostęp do bibliotecznych baz elektronicznych,
  • modernizacja stanowisk komputerowych i czytelniczych,
 • utrzymanie wysokiej aktywności wydawniczej,
  • opracowanie i wydawanie nowych książek, podręczników i skryptów,
  • wydawnictwo czasopism uczelnianych i międzyuczelnianych,
  • rozwój uczelnianych wydawnictw elektronicznych i umieszczanie ich w bibliotekach i wydawnictwach cyfrowych,
  • doskonalenie warunków do rozwijania pasji naukowych,
  • działania wspierające rozwój kultury studenckiej,
  • doskonalenie mediów uczelnianych,
  • wspieranie sportu akademickiego.