Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa

W obszarze działalności naukowej i badawczo-rozwojowej określono następujące zadania strategiczne:

  • pozyskanie środków na rozwój badań naukowych,

o   włączenie absolwentów w proces finansowania nauki w „swojej” uczelni,

  • tworzenie pozawydziałowych interdyscyplinarnych instytutów i centrów badawczych w ramach uczelni, m.in.

o   Centrum Zaawansowanych Technologii,

o   Ośrodek Badań Regionalnych (wspólna inicjatywa z KTPN),

  • współpraca z innymi uczelniami w programach badawczych,
  • wspieranie udziału zespołów badawczych w międzynarodowych programach,
  • wprowadzenie wewnętrznego systemu organizacji i obsługi badań naukowych,

o   organizacja i reguły działania interdyscyplinarnych grup naukowych,

o   ochrona własności intelektualnych,

o   tworzenie firm dla komercjalizacji badań naukowych (spin-off, spin-out, start-up),

o   rozpowszechnianie informacji o opracowaniach technologicznych,

  • zachęty do aktywnego angażowania w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • poszerzenie zakresu środków oddziaływania na uczelniane centra transferu technologii i inkubatory przedsiębiorczości, w tym Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  •  współudział w pracach klastrów gospodarczych, m.in. klastra lotniczego i spożywczego,
  • upowszechnienie nauki wśród studentów i nauczycieli akademickich,

o   organizowanie własnych i udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą,

o   rozwój studenckich kół naukowych,

o   konferencje studenckich kół naukowych,

  • oferta badań naukowych i opracowań dla przedsiębiorstw, administracji i instytucji z regionu.