Rozwój organizacyjny uczelni

W obszarze rozwoju organizacyjnym uczelni uszczegółowiono aspekty prestiżu, innowacyjności, kadry, struktury organizacyjnej, finansów, internacjonalizacji i efektywności zarządzania.

 • prestiż:

o   utrzymanie tytułu najlepszej uczelni zawodowej w Polsce,

o   dbałość o preferencje pracodawców w zatrudnianiu absolwentów,

o   dbałość o wysokie noty utytułowanej kadry akademickiej,

 • innowacyjność:

o   stymulowanie działań i postaw nowatorskich,

o   wdrażanie w uczelni kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań,

 • kadry:

o   poprawa dostępności dla studentów wysokokwalifikowanych kadr,

o   dążenie do wykształcenia i pozyskania kadry własnej,

 • ułatwienie młodym adeptom nauki ścieżki kariery,
 • stosowanie preferencyjnych warunków zatrudnienia dla osób podejmujących pierwszą/jedyną pracę,

o   przygotowanie kadr do procesów internacjonalizacji uczelni,

 • struktura organizacyjna:

o   dopasowanie struktury organizacyjnej do rozmiarów działalności,

o   poprawa funkcjonowania uczelni i obiegu informacji wewnętrznej,

 • finanse:

o   środki publiczne,

o   transfer wiedzy do gospodarki,

o   pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy europejskich i rezerw budżetowych,

o   granty naukowe,

o   czesne,

o   przychody uniwersytetu otwartego,

o   wsparcie finansowe przez absolwentów uczelni,

o   inny przychód własny,

 • najem pomieszczeń konferencyjnych i dydaktycznych,
 • sprzedaż wydawnictw,
 • organizacja szkoleń i kursów,

o   niedopuszczenie do powstania zadłużeń i zobowiązań majątkowych, w tym unikanie kredytów bankowych,

 • internacjonalizacja uczelni:

o   włączanie do sieci uniwersytetów i centrów doskonałości,

o   promowanie współpracy naukowców przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej,

o   zwiększenie wkładu uczelni w tworzenie otwartych zasobów internetowych w języku angielskim,

o   promowanie uczelni na targach międzynarodowych i w innych programach umiędzynarodowienia studiów organizowanych przez ministerstwo,

 • podniesienie efektywności zarządzania uczelnią,

o   zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie sfery funkcjonowania uczelni,

o   praca w „chmurze”.