UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 12;00 odbędzie się egzamin z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 14;30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizykoterapia z prof A. Straburzyńska – Lupą

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12;00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z egzaminu praktycznego z fizykoterapii

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania z mgr P. Świerczakiem 9Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane

W dniu 8.01 ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.01 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna dla gr 2 z lek med. M. Pietrzykiem (z dnia 19.12)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.01 o godzinie 14:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem z wtorków zostaje przełożony na czwartek w godzinach 8:00-9:30 (21.12, 4.01, 11.01, 18.01)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 8.01, następująco: 16:45-18:15 gr 1 i 18:15-19:45 gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 20.12 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem następująco:

15:15-16:45 gr 1 i 16:45-18:15 gr 2 (ćwiczenia dla gr 2 w dniu 3.01 zostają odwołane)

W dniu 18.12 wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych zostaje odwołany.

Wykłady odbędą się następująco: 3.01 16:30-18:45 i 10.01 16:30-18:00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 22.11 zostają przełożone na 03.01 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby nie zaliczyły zaliczenia z przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej: 26727, 27246. Poprawa odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku (proszę o kontakt w tym dniu z Panią Profesor)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 o godzinie 10:30-12:00 odbędą się odpracowane zajęcia (z dnia 29.11) z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 2 z mgr P. Świerczakiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z Kinezjologii z dr T. Garsztką z dnia 14-15.12 zostają przełożone na 18-19.01 następująco:

18.01

15:30-17:45 ćwiczenia gr 2

18:00-20:15 ćwiczenia gr 1

W dniu 18.01 w godzinach 14:45-16:15 ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim odbędą się dla gr 1, natomiast dla gr 2 w dniu 25.01

19.01

9:00-12:15 wykład kinezjologia

14:15-16:30 ćwiczenia gr 1

16:45-19:00 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się następująco: 8:00-11:15 wykład; 11:45-13:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 odbędą się odpracowane zajęcia z dnia 29.11 przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J Raubo następująco: 11:45-13:15 wykład i 13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 zajęcia z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem dla gr 1 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 5.12 w godzinach 8:00-9:30

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 20.11 zostaje przełoóżny na 18.12 w tych samych godzinach

 

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.12 ćwiczenia z przedmiotu Anatomia prawidłowa zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 14.12 (czwartek) następująco: 15:45-17:15 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 o godzinie 15:15-16:00 odbędzie się zaliczenie wykładu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Biochemii z prof. M. Pawlakiem z dnia 7.12 zostaje przełożony na 19.01 w godzinach 15:00-18:00

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z Informatyki (1 termin) z mgr A. Kamińską – Wypchło

Zajęcia z dnia 8.01 dla gr 2 zostają przełożone na 22.01

W dniu 13.11 zajęcia odbędą z w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 15:00-18:00

Brakująca godzina zostanie odpracowana w dniu 11.12 – zajęcia do 20:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.11 zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia dla gr 2 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.12 w godzinach 8:00-9:30

W dniu 16.11 zajęcia w w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 8:30-11:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dnia 13.11 zostają przełożone na 30.11, następująco: 9:45-11:15 gr 2 i 11:15-12:45 gr 1

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 ćwiczenia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis dla gr 2 odbędą się w godzinach 8:30-11:30 (dodatkowo za 25.10)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyka odbywają się w godzinach 15:30-19:30

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z wykładów z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińska – Wypchło

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11-8.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej od dnia 6.11 poprowadzi w zastępstwie dr M. Maleszki – mgr A. Ordon Lis, według zamieszczonego planu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon Lis dla gr 1 odbędą się w godzinach 11:45-14:45 (dodatkowo za 25.10)

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożony na 4.01 w godzinach 10:00-14:00, ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem z dnia 4.01 zostają przełożóna na 1.12 w godzinach 10:30-12:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe i metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Straburzyńską – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożone na 4.01 następująco: 14:00-17:00 metodologia pracy licencjackiej i 17:00-20:00 seminarium dyplomowe

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizjoterapii ogólnej z mgr A. Ordon  -Lis zostaja odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termina odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 27.10 w godzinach 10:15-11:45 (Kampus ul. Poznańska). Zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia dla gr 3 z mgr A. Kubiaczykiem rozpoczną się o godzinie 14:00-16:15

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińską – Wypchło dla gr 2 zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 8.01 w tych samych godzinach

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 wykład ogólnouczelniany – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 16:00-18:15, dodatkowe dwie godziny zaplanowane zostały w dniu 17.11 w godzinach 15:15-16:45

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim z dnia 23.10 zostaje przełożóny na 4.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską  -Szcześniak odbędą się następujaco:

8;00-9:30 wykłady

9:45-11:15 ćwiczenia gr 1

11:45-13:15 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został wykład Gry i zabawy ruchowe

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.12 zajecia z przedmiotu Prawne podstawy fizjoterapii z mgr B. Derwichem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 13.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I

NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego.

O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św. W kościele Parafii Św. Rodziny (na rogatce)

Od godziny 8:00 w szatni Rektoratu będzie można odebrać togę (student odbierając togę pozostawia legitymację studencką w depozyt)

Wymarsz orszaku z dziedzińca uczelni do kościoła zaplanowano na godzinę 9.45.

Po zakończeniu Mszy Św., chętnych studentów zapraszamy do auli Collegium Novum na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 11:30 (Dziekanat) odbędą się zapisy do grup metodologii pracy licencjackiej i seminarium (grupy prof. E. Straburzyńskiej – Migaj)

Zapisać będzie można się do:

  1. Prof. L. Dworaka
  2. Prof. J. Skrętkowicz

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim dla gr 1 z dnia 13.10, zostają przełożone na 6.10 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

 

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN ZAJĘC – WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy z prof A. Nowak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizykoterapia z prof A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędą się poprawki z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.01 o godzinie 13;00-14:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12 i 13.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 11

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 12

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.01 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.12 odbędą się zajęcia z przedmiotu Biologia medyczna z dr J. Szczotkowskim (przełożone z dnia 18.11), następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:45 ćwiczenia

 

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana planu zjazd 6,8,9 – zaplanowane zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej w zastępstwie poprowadzi mgr A. Ordon Lis

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 29.10, 19.11 zajecia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z Pania dr M. Maleszką zostaja odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 5 i 6

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.10 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Janik Miling zostaja odwołane

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 w godzinach 19:00-20:30 zaplanowana została metodologia pracy licencjackiej z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.10 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszka zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.10 w godzinach 17:15-19:30 zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszką

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

 

DYŻURY

 

STUDIA STACJONARNE

I ROK 26.09

II ROK 27.09

III ROK 27.09

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

I ROK

 

PODZIAŁ NA 2 GRUPY

GRUPA 1

GRUPA 2

 

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3

ZJAZD 4 9.10

ZJAZD 5 25.10

ZJAZD 6 25.10

ZJAZD 7

ZJAZD 8

ZJAZD 9 27.11

Zjazd 10 05.01

ZJAZD 11

Zjazd 12 05.01

 

 

II ROK

ZJAZD 1

ZJAZD 2

ZJAZD 3 9.10

ZJAZD 4 9.10

ZJAZD 5 9.10

ZJAZD 6

ZJAZD 7

ZJAZD 8 31.10

ZJAZD 9 31.10

ZJAZD 10

ZJAZD 11

Zjazd 12  aktualizacja 11.01

 

III ROK

ZJAZD 1 28.09

ZJAZD 2 5.10

ZJAZD 3

ZJAZD 4 12.10

ZJAZD 5 18.10

ZJAZD 6 8.11

ZJAZD 7

ZJAZD 8 8.11

ZJAZD 9 8.11

Zjazd 10 aktualizacja 10.01

Zjazd 11 aktualizacja 15.01

Zjazd 12 aktualizacja 15.01