Uroczyste posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu

Uroczyste posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, zainaugurowało obchody 20-lecia uczelni.

Najpierw, prof. Andrzej Wojtyła, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w towarzystwie studentów złożył wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową prof. Czesława Glinkowskiego pierwszego rektora.

W uroczystym posiedzeniu Senatu wzięły udział władze miasta na czele z prezydentem Krystianem Kinastowskim i przewodniczącym Rady Miasta Januszem Pęcherzem, naukowcy z zaprzyjaźnionych uczelni, a także studenci i pracownicy PWSZ. 20-letnią historię uczelni przedstawiła dr Małgorzata Bańkowska, a w swoim przemówieniu prof. Andrzej Wojtyła, zwracał uwagę na wieloletnią tradycję kształcenia studentów w Kaliszu. Zwrócił również uwagę na dorobek naukowców, obecnie zatrudnionych na uczelni. – Gdy podsumowaliśmy ich dorobek, byłem zaskoczony. Okazuje się, że mamy ogromny potencjał, który trzeba uwolnić i wykorzystać. Wszystkim pracownikom – wykładowcom i pracownikom administracyjnym, chciałem gorąco podziękować za zaangażowanie i pracę na rzecz uczelni. A studentom chcę życzyć sukcesów i stworzenia silnego środowiska akademickiego w Kaliszu.

Następnie Senat uczelni przyjął przez aklamację uchwałę okolicznościową na Jubileusz 20-lecia.

– Mija 20 lat od powstania pierwszej samodzielnej uczelni publicznej w Kaliszu. 15. lipca 1999 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8. lipca 1999 roku, ówczesny Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek utworzył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu. Przyjęta przez ówczesne władze uczelni strategia i misja przez 20. lat wyznaczała kierunek  i charakter działania uczelni. Wyznaczone 20. Lat temu kierunki i strategia okazały się słuszne, gdyż na przestrzeni dwóch dekad Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego stała się nie tylko silnym ośrodkiem Akademickim, ale również ważnym czynnikiem rozwoju miasta Kalisza, a nawet całej południowej Wielkopolski. Zadania, które na przestrzeni lat realizowała społeczność akademicka miasta Kalisza, nie ograniczały roli uczelni do jednostki kształcącej inżynierów, licencjatów i magistrów różnych specjalności – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przyjęła również odpowiedzialność za rozwój edukacji oraz kształcenie elit intelektualnych na potrzeby regionalnego i globalnego rynku pracy, w duchu odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu i służby publicznej.

Integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej postawiła przed uczelnią nowe wyzwania, ale również otworzyła nowe możliwości. Ich realizacja wymagała uwzględnienia nowych potrzeb społecznych i gospodarczych, a także modernizacji uczelni: stworzenia bazy laboratoriów, nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz zwiększenia mobilności naukowców i studentów, a także rozpoczęcia i rozwijania badań naukowych na jak najwyższym poziomie oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, sprzyjających rozwojowi cywilizacyjnemu i spójności społecznej.

Dwie dekady działalności samodzielnej uczelni publicznej w Kaliszu stanowią doskonały punkt wyjścia do realizacji kolejnych zadań. Wierzymy, że wkrótce Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zostanie przekształcona w Akademię Kaliską, co pozwoli na uwolnienie kolejnych pokładów potencjału oraz rozwój kadry naukowej, badań naukowych, a także pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego deklaruje wolę kontynuowania działań poprzedników, poprzez integrację kaliskiego środowiska naukowego, przy poparciu władz państwowych i samorządowych miasta Kalisza i władz regionu – odczytał rektor kaliskiej PWSZ.

Kolejnym punktem posiedzenia Senatu było nadanie przez Senat tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”. Wyróżnienie to  nadawane jest szczególnie zasłużonym pracownikom, studentom, absolwentom oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Wyróżnienie otrzymali:  Longina Adamczak, Monika Bielak, Damian Dudek,  Arkadiusz Janiak, Sławomira Janiak, Krzysztof Mikołajczyk, ks. Janusz Nowak, Bożena Nowakowska, Konrad Plichciński, Krystyna Robak, Magdalena Stanecka, Piotr Szewczyk, Zbyszko Szmaj, Halina Warsiewicz, Krystyna Wdowczyk, Edmund Weiss, Danuta Wróbel.

Rektor wręczył również gratulacje Paulinie Wojtyle – Buciorze i Konradowi Malasiewiczowi z tytułu uzyskania stopnia naukowego dra habilitowanego.