Ogłoszenia

Studenci studiów stacjonarnych zarządzanie i dowodzenie I rok

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora w roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostają następujące specjalności:

 • Zrządzanie logistyką i transportem
 • Zarządzanie biznesem

 

Studenci studiów niestacjonarnych zarządzanie i dowodzenie I rok

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora w roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostają następujące specjalności:

 • Zrządzanie logistyką i transportem
 • Zarządzanie biznesem
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Informujemy, że dokonany wybór uważamy za ostateczny, a każda zmiana Państwa decyzji skutkująca zmniejszeniem liczebności grup wymienionych wyżej, spowoduje cofnięcie decyzji Rektora,o ich uruchomieniu w roku akademickim 2020/2021.


 

Ważne ogłoszenia dla studentów

Komunikat Rektora – 24.03.2020

Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu dot. funkcjonowanie Domu Studenta Bulionik

Zarządzenie Rektora PWSZ dot. odroczenia terminów pobierania opłat za studia

 


 

Szanowni Państwo,

Pracownikom naszej Uczelni stworzono możliwość kontaktu z Państwem oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na platformie Discord (poniżej link do serwera oraz filmu instruktażowego). Część pracowników z pewnością z takiej formy kontaktu z Państwem skorzysta. W związku z tym prosimy o skorzystanie z poniższej instrukcji i zalogowanie się na platformę.

Instrukcja obsługi oraz wejścia do systemu znajduje się w linku poniżej:

https://drive.google.com/open?id=1jQg5FqovDiXMQ3CsPXVbRc9xGuiC5acs

Link dostępowy do serwera:

https://discord.gg/bJXkZdR

 


Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta „BULIONIK”.

Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta


PRZYPOMINAMY RAZ JESZCZE !!!!!!

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   Wydziału Nauk Społecznych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i  zaleceniem Pana Rektora dotyczącym  odbywania zajęć drogą on-line, proszę wszystkich Państwa o uruchomienie i korzystanie z maili uczelnianych.

Przypominamy, że adres (konto) każdego studenta składa się z następujących elementów:

numer indeksu studenta @pwsz-kalisz.edu.pl

Instrukcja korzystania z poczty uczelnianej:

 1. Należy wejść na stronę http//www.pwsz.kalisz.pl
 2. W zakładce STUDENT wybieramy POCZTA UCZELNIANA
 3. W polu ADRES E-MAIL, TELEFON lub SKYPE wpisać adres  (nazwę konta – przykładowo 55555@pwsz-kalisz.edu.pl )
 1. Klikamy „DALEJ”
 2. W polu HASŁO wpisujemy numer PESEL i logujemy się.

 

Jednocześnie informujemy, iż  konsultacje z nauczycielami akademickimi  odbywają się również drogą online.  Adresy mailowe znajdują się w USOSIE

 

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 


Studenci studiów niestacjonarnych

Informujemy, iż w przypadku problemów z realizacją niektórych zajęć drogą (metodą) online będziemy zmuszeni dokonać zmiany w harmonogramie zjazdów.

Proszę o śledzenie komunikatów na bieżącą.

 


 

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   Wydziału Nauk Społecznych

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i  zaleceniem Pana Rektora dotyczącym  odbywania zajęć drogą on-line, proszę wszystkich Państwa o uruchomienie i korzystanie z maili uczelnianych.

 

Przypominamy, że adres (konto) każdego studenta składa się z następujących elementów:

numer indeksu studenta @pwsz-kalisz.edu.pl

 

Instrukcja korzystania z poczty uczelnianej:

 1. Należy wejść na stronę http//www.pwsz.kalisz.pl
 2. W zakładce STUDENT wybieramy POCZTA UCZELNIANA
 3. W polu ADRES E-MAIL, TELEFON lub SKYPE wpisać adres  (nazwę konta – przykładowo 55555@pwsz-kalisz.edu.pl )
 1. Klikamy „DALEJ”
 2. W polu HASŁO wpisujemy numer PESEL i logujemy się.

 

Jednocześnie informujemy, iż  konsultacje z nauczycielami akademickimi  odbywają się również drogą online.  Adresy mailowe znajdują się w USOSIE

 


 

Terminy odbywania szkoleń z przysposobienia bibliotecznego

Zarządzanie I rok – studia stacjonarne  -czytelnia ul. Nowy Świat 4

gr. ćw  1 – 25.03 (środa) godz. 8.00

gr. ćw  2 – 17.03 (wtorek) godz. 8.00

gr. ćw  3 – 24.03 (środa) godz. 11.45

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok – studia stacjonarne  -czytelnia ul. Nowy Świat 4

gr. ćw  1 – 16.04 (czwartej) godz. 13.30

gr. ćw  2 – 16.04 (czwartej) godz. 11.45

 


 

 

KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do  USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie   m-Academia  w  części: NAWIGACJA, zakładka –  Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 2. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 3. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.
 4. Miejsce zaliczenia:
 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a
 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205
 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13
 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 2. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z  wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.
 3. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.
 4. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.
 5. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy  w czytelni danego wydziału.
 6. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

 

U W A G A

Korzystanie z Biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO.

 


 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne
w dniu 14.03 podczas ćwiczeń z przedmiotu „Zarządzanie strategiczne” z Panią dr I.Rącką odbędą się zapisy na specjalności – obecność obowiązkowa

Dnia 27.02 (czwartek) dziekanat WNS będzie nieczynny

Dnia 26.02 zajęcia z Panem mgr B.Derwichem zostają odwołane.

Studenci kierunku Zarządzanie , zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w ciągu trwania semestru letniego (rok ak. 2019/2020)
proszeni  są o zgłoszenie się do pokoju 213 Nowy Świat 4a (budynek Collegium Novum)

 


Praktyki zawodowe
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność państwa (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Proszę o kontakt do dnia 20 lutego 2020 r. osoby, które oddały dziennik praktyk, a nie mają wpisanej oceny w usos lub mają wpisaną ocenę ndst. Dzienniki praktyk należny poprawić. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną ndst.

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie publiczne i obszary zadań publicznych z Olgą Czekalską – Kubisiak odbędzie się 15.02.2020 r. (sobota) o godzinie 8.00 w sali 107.

studia stacjonarne  i niestacjonarne  I i II roku,
poprawki z Panią mgr A. Kamińską Wypchło odbędą się 12.02 o godz. 16.30 w Collegium Oecologicum w sali nr 2.

Dnia 12.02 godz. 16.30 s.20 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu  ” Organizacja rachunkowości”  z Panią dr A.Matuszewską

Dnia 15.02 godz. 12.00 s.103  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panią dr B.Pawlaczyk


studia niestacjonarne

Dnia 16.02 godz. 10.00 s.003  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panem dr J.Frąszczakiem


studia stacjonarne

Dnia 12.02 godz. 10.00 s.006  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 07.02 godz. 15.45 s.46 budynek rektoratu odbędą się zaliczenia poprawkowe  z przedmiotów:  finansów publicznych, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego  z Panią mgr K.Majewską

 


 

Dnia 11.02 godz. 12.00 s.006  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z przedmiotu „Systemy informatyczne w logistyce „z Panem dr hab W.Scheffsem


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 16.02 godz. 15.00 s.błękitna  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr J.Fiebigiem

 


Dnia 15.02  godz. 11.00 s. 007 odbędzie  się  egzamin  poprawkowy   z Panem dr hab M.Kubińskim

 


Dnia 15.02  godz. 12.00 s.006 odbędzie  się  egzamin poprawkowy   z Panem prof. dr hab A.Polakiem

 


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 15.02 godz. 10.00  aula  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe  z Panem dr A.Kwiatkowskim

 


Dnia 14.02  odbędą  się egzaminy i zaliczenie  poprawkowe”   z Panią dr B.Wenerską

studia stacjonarne – godz. 10.00 s.108

studia niestacjonarne –  godz.17.00 s.108

 


Dnia 14.02  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panią dr A.Ludwiczak

studia stacjonarne – godz. 16.30 s.zielona

studia niestacjonarne –  godz.17.15 s.zielona

 

 


studia niestacjonarne

Dnia 15.02 godz. 9.00 s.003 odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr Z.Szmajem


studia stacjonarne

Dnia 14.02 godz. 9.00 s.003 odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr Z.Szmajem


ZID studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 13.02 godz. 17.15 s.20 odbędzie się egzamin poprawkowy  z przedmiotu  „Badania marketingowe” z Panią dr K. Mikurendą


 

Dnia 13.02 odbędą się  egzaminy poprawkowe  z przedmiotów „Matematyka” i ” Statystyka opisowa” z Panem prof. dr hab M.Krzyśko

studia stacjonarne godz. 12.00 s.34

studia niestacjonarne godz. 18.00 s.34


Dnia 13.02 godz. 16.00 s.błękitna  odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z przedmiotu  „Filozofia” z Panem prof. dr hab. T.Buksińskim

 


 

Dnia 11.02 godz. 16.30 s.42 odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z przedmiotu  „POLSKI SYSTEM PODATKOWY” z Panią mgr M.Malanowską

 


 

 

ZiD II rok mgr stacjonarne oraz Zarządzanie I rok lic. niestacjonarne

Zaliczeniu poprawkowym z j.angielskiego z panią mgr I.Kulińską Badio  odbędzie się  10 lutego od 10.00-12.00 w p. 49 na Nowym Świecie.

 


 

Dnia 14.02.2020 (piątek) s.błękitna odbędą się następujące zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab M.Skarżyńskim
12.00 – zaliczenie poprawkowe – Ergonomia oraz BHP (II r. st. BW),
16.00 – zaliczenie poprawkowe – Ergonomia oraz BHP (II r. nst. BW),
17.00 – egzamin poprawkowy – Zarządzanie ochroną osób i mienia (III r. nst. BW).


Dnia 04.02 godz. 14.30  s.42 odbędą się zaliczenia poprawkowe przedmiotu „Analiza finansowa „z Panią mgr A.Szczepanowską

 


 

Dnia 29.01 godz. 11.00– studia stacjonarne aula ; 02.02 godz.11.00 s.aula – studia niestacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr W.Kosem

 


 

Dnia 02.02 godz. 15.00– studia niestacjonarne s.103 ; 03.02 godz. 8.30 s.103 – studia stacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr G.Grondysem

 


 

Zaliczenie uzupełniające i poprawkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów:

– organizacja pracy kierowniczej w organizacji,

– zarządzanie projektami,

– zarządzanie zmianą,

z Panią dr A.Pisarską odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 roku w godzinach od 17.45 do 18.45 w sali 101.

 


 

Dyżur Pana dr hab. I.Dziubka w dniach  27.01;  03.02;  zostaje odwołany. Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 10.02 w godz. 8.00-14.00 ul.Poznańska

 


 

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 14,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 16,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

 


studia stacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok, Obronność państwa II

Dnia 24.01 godz. 13.15 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 


studia niestacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok

Dnia 25.01 godz. 12.50 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


 

 

Dnia 24.01 o godz. 8.15 s.błękitna odbędzie się zaliczenie z przedmiotu ” Psychologia zarządzania ” z Panią dr B.Wenerską

 


 

Dnia 14.01 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

W kolejne dni, pomimo nieobecności Pani mgr A.Kamińskiej Wypchło zajęcia się odbędą (będą zastępstwa))

 


Dnia 24.01.20 godz. 17.00 s.102  odbędzie się zaliczenie uzupełniające  z przedmiotu „Technologia informacyjna” prowadzonego przez Pana dr hab M.Frączka

(zaliczenie poprowadzi Pan dr hab W.Scheffs)


 

Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne

I rok : 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20   sala  102      ul. Poznańska

II rok: 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20 sala   102       ul. Poznańska

Studia niestacjonarne

I rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala  203  ul. Łódzka

II rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala    203       ul. Łódzka


Kierunek: Zarządzanie i dowodzenie

Studia stacjonarne

I rok: 15.01.2020r. (środa) godz.  11.15  Sala  103     ul. Nowy Świat

Studia niestacjonarne

I rok: 19.01.2020r. (niedziela) godz. 18.15 sala 103    ul. Nowy Świat


Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Studia stacjonarne

I rok: 23.01.2020r. (wtorek) godz. 13.00 sala  107   ul. Poznańska

 


 

ZP II ROK studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu  „INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA W UE” z Panem dr A.Grzybem zostają przeniesione z 20.01 na 17.01 (piątek ) w godz. 8.00-9.30 s.zielona. Dnia 27.01 wykład odbędzie się w godz. 13.30-16.40

 


 

Dnia 13.01 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany.

 


 

PRAKTYKI ZAWODOWE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

Studia stacjonarne

I rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.00 aula

Studia niestacjonarne

I rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne

II rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.30 sala 007

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Studia stacjonarne

II rok : 14.01.2020 r. (wtorek) godz. 9.35 sala 28

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Studia stacjonarne

II rok : 16.01.2020 r. (czwartek) godz. 19.15 sala 006

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona


Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 studenci nie będą otrzymywać kart okresowych osiągnięć studenta do wpisów. Oceny dostępne będą tylko w systemie USOS       ( prosimy o bieżące sprawdzanie ocen i ewentualną weryfikację z prowadzącym zajęcia).

Studenci 2 i 3 roku studiów z niezaliczonym przedmiotem z poprzednich semestrów- zobowiązani są do odebrania kart uzupełnień z Dziekanatu (pokój nr 213) od dnia 21.01.2020r.

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia stacjonarne (zapisy wyłącznie dla specjalności BRD odbędą się 22.01 godz. 13.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej )
 • dr P.Kamiński
 • dr A.Kwiatkowski
 • dr R.Kaszubowski – dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 14.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum)
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr hab. K.Malasiewicz
 • dr A.Ludwiczak
 • dr J.Frąszczak

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 18.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum)
 • prof. dr hab S.Kowal
 • prof. dr hab. J. Wołejszo
 • dr B.Wenerska
 • dr hab. T.Rubaj
 • dr hab. Z.Staniek

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 25.01 godz. 12.10 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab I.Dziubek
 • dr B. Pawlaczyk

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 15.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab O.Lissowski
 • dr hab. K.Walczak
 • dr A.Matuszewska
 • dr T.Manasterska
 • dr I.Rącka
 • dr Z.Szmaj

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 11.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • prof. dr hab M.Krzyśko
 • prof. dr hab M.Trojanek
 • dr K.Mikurenda
 • dr A.Pisarska
 • dr R.Orliński
 • dr L.Szczupak

ZP II rok studia stacjonarne

Dnia 16.01 godz. 15.30-18.45 s.20 odbędą się zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie projektami” z Panem dr B.Spychalskim (zajęcia odrabiane)

 


 

UWAGA STUDENCI – WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO SESJI EGZAMINACYJNEJ

 

Student przystępując do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany do okazania (w razie wezwania) ważnej ( z aktualnym hologramem) legitymacji studenckiej.


ZFP II rok studia stacjonarne
Dnia 07.01 zajęcia z Panią mgr A. Kamińską Wypchło zostają odwołane. Zajęcia odrobione zostaną 16.01 godz. 8.00-11.15

 

Dnia 10.01 w trakcie wykładu odbędzie się zaliczeniowe  uzupełniające z przedmiotu „Przedsiębiorczość i innowacyjność” z Panią dr hab H.Mizgajską

studia stacjonarne  – 8.45 s.zielona

studia niestacjonarne  – 16.45 s.zielona


 


KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE 

 

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do  USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie   m-Academia  w  części: NAWIGACJA, zakładka –  Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 2. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 3. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.

 

 1. Miejsce zaliczenia:
 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a
 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205
 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13
 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 2. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z  wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.
 3. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.
 4. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.
 5. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy  w czytelni danego wydziału.
 6. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

 

U W A G A

Korzystanie z Biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem RZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO.

 


Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje  przełożony  ze środy 18.12 ( 16 30 – 18 30 )
na 7 stycznia 2020 roku od 17 do 18 i 8 stycznia od 9 30 do 10 30.

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panem prof. dr hab. K.Walczakiem rozpocznie się z opóźnieniem o godz. 10.30

 


Legia Akademicka czeka !!!

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 


 

ZiD II rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panią dr B.Wenerską zostaje odwołany. Wykład ten zostanie odpracowany

21.01 (wtorek) godz. 13.35-15.05

24.01 (piątek) godz. 8.00-9.30 – zaliczenie

 


 

 

Dnia 09.12 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany, dyżur zostanie odpracowany w dniu 18.12 (środa) od godz. 8.00-12.00 s.207 ul.Poznańska

 


 

 

„Studenci V semestru na kierunku Zarządzanie proszeni są o składanie dzienników praktyk w pok. 107,

w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00, do końca stycznia 2020.

 


Dnia 04.12 dyżur z Panią mgr K.Majewską zostaje odwołany

 


 

Dnia 13.12 godz. 19.00 s.28  odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu „Marketing” z Panią dr T.Manasterską

 


 

Dnia 04.12 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

Zarządzanie Logistyką III rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o 8.30 w sali 32.

 

Zarządzanie III rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 

Zarządzanie II rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 


 

Dyżur Pani mgr A.Szczepanowskiej w dniu 26.11  odbędzie się w godz. 15.30-16.00.

Dnia 03.12 dyżur odbędzie się w godz. 13.30-17.00

 


 

Dnia 27.11 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 08.12 godz. 12.50 s.209 odbędą się egzaminy i zaliczenia uzupełniające z Panią dr A.Ludwiczak

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

W dniu 25.11 seminarium dyplomowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołane.

 


W dniach 25-26.11 zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane

 


 

W dniach 25-31.11 zajęcia z Panią mgr A.Kamińska Wypchło zostają odwołane

 


 

Dnia 09.12 godz. 15.00 s.105 ul.Poznańska odbędzie się zaliczenia uzupełniające z panem dr J.Fiebigiem

 


 

 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne

Dnia 16.11 zajęcia z Panią dr B.Wenerską rozpoczną się o godz. 8.30

 


 

III rok Zarządzanie

Dnia 13.11 godz. 13.30 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 07.11.19 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką  zostają odwołane


Dnia 05.11.19 zajęcia z Panią dr I.Rącką zostają odwołane

 


Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława

Wojciechowskiego w Kaliszu   i   Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Kaliszu

serdecznie zapraszają

studentów dowolnego roku i kierunku studiów

na spotkanie informacyjne dot. „Legii akademickiej” w  roku ak.2019/2020,

które odbędzie się 13 listopada 2019r. (środa) godz. 15.00

s.107 ul. Poznańska (budynek Oecologicum)

 


Informacja dla studentów: opiekunem III roku Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne jest Pani dr Anna Matuszewska, dostępna na Uczelni w godzinach dyżurów (szczegóły podane są na USOS ).  Zapraszam również do kontaktu e mail a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

Dnia 12.11 godz. 15.30 s.46 odbędzie się zaliczenie poprawkowe uzupełniające z ćwiczeń z analizy finansowej z Panią mgr A.Szczepanowką (dot. obecnego III roku ZL, ZFP)

Do dnia 27.10 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

Zarządzanie II rok studia stacjonarne

Zajęcia ze statystyki z drem K. Deręgowskim za dzień 20.01.2020 odbędą według planu:

Zarządzanie Publiczne grupa A 2.12.2019 8.00-9.30

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa grupa A 28.10.2019 15.30-17.00

Zarządzanie Logistyką grupa A 28.10.2019 8.00-9.30

 


 

Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych u dr K. Mikurendy

dla studentów I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15, s. 44.

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się 14 listopada o  godz. 17.15 – na warunkach indywidualnie ustalonych z wykładowcą.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność Państwa i Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne
Od dnia  18.10 wszystkie zajęcia piątkowe stacjonarne !!!!!
odbywać się będą na ul.Łódzkiej.  Aktualny plan na portalu w zakładce plany zajęć

Osoby, które planują przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu wrześniu bądź październiku,
i są zainteresowane podjęciem studiów w Naszej Uczelni,
proszone są o pilne zgłoszenie się do Działu Rekrutacji lub kontakt telefoniczny 62 767 95 20