Koła naukowe na Wydziale Nauk Społecznych:

Opiekun Koła: dr Wiesław Jaszczur
Przewodnicząca Koła: Wiktoria Kaczmarek Bezpieczeństwo wewnętrzne
(kontakt e-mail: kaczmarek.w.pwsz.bw@gmail.com)

Cel funkcjonowania Koła:
Koło ma na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Nauk Społecznej PWSZ w Kaliszu oraz zdobywanie i popularyzowanie przez nich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście dynamicznego rozwoju motoryzacji.

AKTUALNOŚCI
– odwiedziny w firmie Kułton w Czekanowie
– doskonalenie jazdy w ODTJ w Kaliszu
– odwiedziny w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu
– odwiedziny w firmie AGRO-STAR w Kaliszu
– udział w II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Edukacja w bezpieczeństwa i obronności”
– analiza nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego w Polsce
– przeprowadzenie badań dotyczących widoczności uczestników

CO W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
– wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
– wizyta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
– wizyta w Służbie Ochrony Państwa i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
– uczestnictwo w konferencji na Wydziale Dziennikarstwa w Poznaniu

Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:
– popularyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu ruchu drogowego
– prowadzeniu przez studentów działalności naukowej głównie poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.
– propagowaniu działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– szerzeniu koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.

WNIOSKI:
W okresie pięciu lat działalności Koła Naukowego BRD, można stwierdzić potrzebę jego istnienia. W jego ramach studenci Koła mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę naukową z obszaru badań naukowych. Potwierdzają to zainteresowania naukowe samych studentów. Świadczą też o tym wybory tematyki prac licencjackich studentów Koła oraz chęć uczestniczenia w różnych formach działalności naukowej Wydziału Nauk Społecznych  tj. w seminariach i konferencjach naukowych. Niewątpliwie możliwość wyjazdów studentów  Koła do różnych instytucji z obszaru brd jest ważnym aspektem konfrontacji teorii z praktyką. Istotne jest również, że nie tylko chodzi o kwestie poznawcze studentów czy poszerzanie ich obszarów wiedzy, lecz również ważne są zagadnienia integracji środowiska studentów i ich utożsamianie się ze swoja uczelnią. Wspólne wyjazdy naukowe ułatwiają nabywanie kompetencji współdziałania zespołowego. Istotnym problemem ograniczającym możliwości wyjazdów edukacyjnych dla niektórych studentów pozostają kwestie finansowe, dlatego częściowe dofinansowanie wyjazdów naukowych studentów przez Uczelnię umożliwia realizację założonego celu.

 

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo i Obronność” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu funkcjonuje od 2011 roku i jest to największe liczebnie koło naukowe na Uczelni. Ma ono na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk związanych z bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:

 • popularyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu nauk wojskowych, społecznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego oraz zarządzania kryzysowego
 • prowadzeniu przez studentów działalności naukowej głównie poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.
 • propagowaniu działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zagadnień obronnych, militarnych oraz poprawy bezpieczeństwa.
 • promowaniu i wspieraniu działań przyczyniających się do popularyzowania sportów militarnych, w tym strzelectwa, sportów ekstremalnych oraz survivalu militarnego.

Formy aktywności Koła to między innymi: wyjazdy integracyjne na strzelnicę sportową do Nowolipska koło Chocza, gdzie odbywają się szkolenia z obsługi i eksploatacji broni palnej, sportowej i bojowej oraz turnieje strzeleckie, a także wyjazdy edukacyjne do atrakcyjnych militarnie miejsc w Polsce. Inna formą jest organizacja seminariów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla studentów Naszej Uczelni oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie.

W 2014 roku, z inicjatywy Koła zostało opublikowane wydawnictwo pt. „Odkrywamy naukę”, w której swoje pierwsze publikacje zamieścili studenci Wydziału Zarządzania.

Od dwóch lat realizowany jest także projekt mający na celu merytoryczne przygotowanie studentów do udziału w procesie rekrutacji kandydatów do służby w Policji. Opiekunem Koła jest dr Paweł Kamiński.

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Cel funkcjonowania Kola Naukowego:

 • zespołowe i zorganizowane rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • popularyzacja wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
 • przygotowanie studentów do pracy zawodowej w komórkach zarządzania zasobami ludzkimi oraz pełnienia funkcji menedżerskich w organizacjach,
 • praca w służbie braci studenckiej oraz PWSZ w Kaliszu.

Cel funkcjonowania Kola Naukowego:

 • Koło służy poszerzeniu i rozwijaniu aktywności naukowej studentów w obszarze logistyki.
 • Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania logistyką poprzez pracę zespołową i wymianę doświadczeń.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz treningach.
 • Współpraca z innymi organizacjami związanymi z logistyką.
 • Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych na Wydziale Zarządzania, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 • Szerzenie koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.


Formy aktywności:

Wyjazd członków na Spotkanie Transportowe w Poznaniu – organizowane przez wydawnictwo TSL BIZNES

Koło Naukowe "Terminal"
knt2
Udział członków  w Konferencji: XIII Forum Młodej Logistyki – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Koło Naukowe "Terminal"

Ogłoszenie

(dotyczy powołania Koła Naukowego o profilu prawniczym)

 

 

W dniach:

10.10., 17.10.,24.10., 31.10.2018 r. w pokoju nr 46 ( budynek Rektoratu) odbędą się spotkania, związane z pracami Koła Naukowego, którego celami mogą być m.in.:

-rozwijanie życia naukowego w naszej Uczelni, popularyzacja wiedzy, rozwijanie świadomości prawnej, kontrola stanowienia i stosowania prawa na różnych poziomach organizacyjnych państwa i innych struktur władzy,

w ramach różnych form – prowadzenie warsztatów, współpraca z innymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, organizacja konferencji naukowych, prezentowanie osiągnięć Koła w innych zakresach, np. poprzez publikacje.

 

Zainteresowane osoby uprzejmie proszę o przybycie. Ewentualny kontakt telefoniczny: 609 713 449 – dr Andrzej Kwiatkowski