Ogłoszenia

Specjalności uruchomione na studiach stacjonarnych na kierunku Zarządzanie:

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw

Zarządzanie Logistyką

Specjalności uruchomione na studiach niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie:

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw

Zarządzanie Logistyką

Zarządzanie Publiczne

Zarządzanie 2020/2021 –  wybór specjalności (podział)

 


 

Informacja dla dyplomanta

Szanowni Państwo

 

Mając na uwadze sprawne przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów dyplomowych  w trybie zdalnym w Wydziale Nauk Społecznych, proszę Państwa o dostosowanie się do poniższych wytycznych:

 1. Do 15 czerwca student wyrażający zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego  w trybie zdalnym ( niezależnie od tego, czy praca została przyjęta przez Promotora, czy nie)  składa wniosek (wniosek do pobrania wysłany z indywidualnego konta pocztowego studenta w domenie uczelnianej pwsz-kalisz.edu.pl w wersji elektronicznej na adres m.gorczynska@pwsz.kalisz.pl

WAŻNE !!!  W tytule maila proszę koniecznie wpisać „wniosek o egzamin w trybie zdalnym”

 

 1. Pracę licencjacką Student zobowiązany jest złożyć do 31 sierpnia, a pracę magisterską do 30 września. Po tym terminie może wystąpić do Dziekana z uzasadnionym wnioskiem, o przedłużenie terminu złożenia pracy.
 2. Promotor może wystawić pozytywną ocenę z seminarium dyplomowego dopiero wtedy, gdy przyjmie pracę.
 3. Zaakceptowaną pracę w wersji elektronicznej do Dziekanatu i wyznaczonego Recenzenta przesyła Promotor.
 4. Pracę w wersji papierowej, z oświadczeniem o samodzielności pracy, w jednym egzemplarzu,  wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie      z płytą CD w kopercie, zawierającej pracę dyplomową w formie elektronicznej, zgodną z wersją drukowaną, przyjętą przez Promotora, student wysyła pocztą tradycyjną lub składa  osobiście  w Dziekanacie nie wcześniej niż po 15 czerwca, ale nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 5. Komisja i Student zobowiązani są do dysponowania na czas obrony sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon z zainstalowanym oprogramowaniem MS Teams oraz łączem umożliwiającym przesyłanie danych video z zapewnieniem wystarczającej jakości transmisji danych.
 6. Uzupełnioną kartę zobowiązań studenta (tzw. obiegówkę) Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie w dniu odbioru dyplomu.
 7. Nie wcześniej niż trzeciego dnia po egzaminie dyplomowym, oczekując na wydanie dyplomu, Student może odebrać w Dziekanacie zaświadczenie, potwierdzające fakt ukończenia studiów i złożenia egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin odbywa nie na platformie TEAMS.
 2. Komisje obradują na terenie Uczelni.
 3. Studenci przebywają poza Uczelnią.
 4. O terminie i godzinie egzaminu dyplomowego informuje Państwa Promotor.
 5. Komisja nawiązuje połączenie ze studentami według alfabetycznej listy.
 6. Do MS Teams należy bezwzględnie logować się uczelnianym adresem poczty elektronicznej.
 7. Promotor tworzy osobno dla każdego Studenta jednoosobowy zespół (dziesięciu seminarzystów dziesięć zespołów) w TEAMS. Ma to uchronić studentów przed  obserwacją egzaminu  przez osoby trzecie.
 8. Przewodniczący Komisji nawiązuje połączenie wideo poprzez aplikację MS Teams ze Studentem. Student przed rozpoczęciem egzaminu zostaje poproszony o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem, legitymacja studencka.
 9. Student powinien znajdować się sam w wydzielonym pomieszczeniu. Niedopuszczalna jest obecność osób trzecich. Komisja może poprosić o pokazanie całego pomieszczenia. W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z materiałów, opracowań, notatek dokumentów oraz innych pomocy, w formie papierowej czy elektronicznej.
 10. Po potwierdzeniu tożsamości studenta Przewodniczący Komisji rozpoczyna egzamin dyplomowy. W tym momencie rozpoczyna się także nagrywanie egzaminu ( ważne !!! nagrywanie rozpoczyna się dopiero po potwierdzeniu tożsamości a nie przed), o czym Przewodniczący informuje Studenta.
 11. Student musi nieprzerwanie w trakcie egzaminu znajdować się w kadrze kamery.
 12. Dalsza część egzaminu dyplomowego odbywa się w sposób taki, jak przy egzaminie  prowadzonym w tradycyjny sposób. Student odpowiada na trzy pytania. Dwa wybrane losowo, w tym jedno pytanie z listy tzw. pytań ogólnych (pytanie kierunkowe i specjalnościowe), jedno pytanie z listy przedstawionej przez Promotora. Trzecie pytanie związane z pracą dyplomową zadaje Recenzent.  Wylosowane pytania są zapisywane w protokole.
 13. Po udzieleniu odpowiedzi, Przewodniczący informuje Studenta, że Komisja przechodzi do części niejawnej, zaś student zostanie ponownie wezwany po jej zakończeniu. Następnie Przewodniczący rozłącza Studenta.
 14. Komisja w części niejawnej egzaminu dyplomowego ustala oceny odpowiedzi na poszczególne pytania.
 15. Przewodniczący ponownie nawiązuje połączenie video ze studentem. Informuje go o wyniku obrony, po czym zostaje ona zakończona.
 16. W przypadku zerwania połączenia ze Studentem w trakcie egzaminu dyplomowego, Komisja podejmuje próbę jego ponownego nawiązania. Gdy podejmowana próba okazuje się bezskuteczna Przewodniczący podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w innym terminie. W takiej sytuacji, jeśli Student podczas wcześniejszej obrony zdążył udzielić odpowiedzi na część pytań, Komisja może uznać, iż ponowna obrona stanowi wznowienie tej uprzednio przerwanej. Student jest o tym  fakcie poinformowany telefonicznie i drogą mailową. Wznowienie obrony oznacza ustalenie nowych treści tylko tych pytań egzaminacyjnych, na które Student nie udzielił odpowiedzi z uwagi na zerwanie połączenia.

UWAGA !!!

Student, który nie złoży wniosku o  wyrażenie  zgody na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, zachowuje prawo do złożenia egzaminu dyplomowego w trybie tradycyjnym po wznowieniu zajęć dydaktycznych na terenie uczelni.

 

Dziekan dr Beata Wenerska


 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Zarządzenie Rektora  dotyczące przedłużenia zajęć dydaktycznych do dnia 05 lipca br dotyczy tylko tych zajęć, które ze względu na swój charakter nie mogły być zrealizowane w „okresie pandemii”. W przypadku naszego Wydziału taka sytuacja nie miała miejsca.

 


Informacja w sprawie ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do 29 listopada 2020r.

(Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020r. zawiesza się kształcenie do 30 września 2020 roku.)

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 


Studenci I roku – kierunki Zarządzanie i ZiD – zainteresowani dalszym studiowaniem, proszeni są uwzględnić w swoich planach fakty:

 1. brak zaliczenia z przedmiotu Socjologia ogólna i Socjologia – w semestrze zimowym;
 2. konieczność ustalenia terminu zaliczenia, z uwzględnieniem, że zaliczenia poprawkowe powinny się odbyć przed sesją egzaminacyjną (sesja zaczyna się 8 czerwca 2020 r.).

Zainteresowanych poproszę o kontakt (mankal@wp.pl).

 

Anna Maczasek


Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne
Zaliczenie ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim
odbędzie się 13 czerwca w sali 102 Nowy Świat 4.
Godziny zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu.


 

OP II rok mgr

W dniu 05.06 w godz. 9.00-19.00 na strzelnicy w m. Nowolipsk k. Chocza odbędzie się część praktyczna zaliczenia dla modułu „Wyszkolenie strzeleckie- combat”.

Szczegóły – odpowiedzialny za realizację – dr hab.prof. PWSZ Ireneusz T.Dziubek (kontakt: ktsmk@interia.pl)


 

Informacja dla studentów

Z0300.067.V.2020 27.05.2020 wytyczne dot. organizacji praktyk zawodowych, zajeć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i projektów w okresie zagrożenia zakażeniem…


dot.  III terminu uzupełniającego  z przedmiotu „Marketing”

Studenci proszeni są o kontakt drogą mailową  z Panią dr T.Manasterską  t.manasterska@pwsz.kalisz.pl

 


 

 

Informacja dla studentów

Z0300.066.V.2020 27.05.2020 zawieszenie kształcenia na studiach w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Kaliszu-1

 


I rok ZARZĄDZANIE – Wybór specjalności!!!

Uwaga: w dniach od 1 czerwca do 14 czerwca nastąpi wybór specjalności na kierunku Zarządzanie!

Specjalności do wyboru to:

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

Zarządzanie Logistyką

Zarządzanie Publiczne

Kwestionariusz wyboru znajdzie się na Platformie Teams na Grupie Pani Prodziekan dr Anny Ludwiczak z przedmiotu Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa (grupa dla studentów studiów stacjonarnych oraz grupa dla studentów studiów niestacjonarnych).

Prosimy o rozważne decyzje, bowiem wybór traktujemy jako wiążący. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczebności (minimum grupa ćwiczeniowa), stąd deklaracja tzw. „pierwszego” i „drugiego wyboru”. Osoby, które nie dokonają wyboru zostaną przydzielone do danej specjalności automatycznie.


Zaliczenie z  przedmiotu „Samorząd gospodarczy i zawodowy” z Panem prof. dr hab. S.Kowalem odbędzie się on line w dniu 05.06.2020

studia stacjonarne godz. 13.00

studia niestacjonarne  17.00


Ogłoszenie dla studentów

Z0300.062.V.2020 22.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 25-31 maja 2020 roku


 

Szanowni Państwo

W związku z istniejącą nadal sytuacją pandemiczną, informację  o przyjętych przez Kierownictwo Uczelni  rozwiązaniach,  związanych z realizacją zajęć, egzaminów, zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych i przebiegu praktyk zawodowych:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I SESJA EGZAMINACYJNA

 1. Zajęcia dydaktyczne i konsultacje są kontynuowane w trybie zdalnym.
 2. Wszystkie egzaminy i zaliczenia odbywają się  drogą on-line
 3. Wykładowca zobowiązany jest do poinformowania studentów o formie,  terminie i godzinie zaliczenia lub  egzaminu.

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

 

 1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy TEAMS. Komisja egzaminacyjna łączy się ze studentem przebywającym poza uczelnią zdalnie w terminie uzgodnionym z promotorem i studentami przystępującymi do egzaminu dyplomowego.
 2. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu. Wzór wniosku zostanie Państwu udostępniony w terminie późniejszym. Wskazany zostanie także termin, do którego wniosek będziecie Państwo zobowiązaniu złożyć.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – brak technicznych możliwości ze strony studenta, pozwalających na wzięcie udziału w egzaminie dyplomowym Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu na terenie Uczelni. Student znajdujący się w takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym fakcie promotora oraz złożyć do Dziekana wniosek z uzasadnieniem. Dziekan wyznacza termin egzaminu.

Komisja obradująca  na terenie Uczelni  w wyznaczonej sali, pozwalającej na zachowanie pełnego reżimu sanitarnego, łączy się ze studentem przebywającym na terenie Uczelni w osobnej sali, wyposażonej w komputer i stosowane oprogramowanie.

 

Podkreślam, że z uwagi na istniejące nadal duże zagrożenie epidemiczne proszę traktować taką możliwość jako  wyjątkową. Bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pracowników Uczelni- wykładowców i administracji jest naszym priorytetem.

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Studenci, którzy z przyczyn od siebie niezależnych (brak zgody ze strony instytucji lub przedsiębiorstwa na przyjęcie praktykanta)  nie odbędą praktyki zawodowej we wskazanym w Regulaminie Studiów terminie, będą zapisani na kolejny  semestr studiów, z koniecznością uzupełnienia praktyk zawodowych do końca następnego roku akademickiego (2020/2021). Student będzie zobowiązany złożyć wniosek  do Dziekana w tej sprawie  natychmiast po zakończeniu sesji egzaminacyjnej  i nie później niż po  zakończeniu sesji  poprawkowej.

 

 

Życzę zdrowia i serdecznie Państwa pozdrawiam

Dziekan WNS

dr Beata Wenerska prof. PWSZ

 


Studenci  II roku o zaliczeniu poprawkowym z przedmiotu innowacyjność i przedsiębiorczość .
Zaliczenie poprawkowe dla studentów II roku studiów stacjonarnych odbędzie się w formie on-line na platformie TEAMS w dniu  29. 05. o godzinie 17,00. Dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 29.05 o godzinie 18,00. Proszę o przesłanie informacji, które  osoby przystąpią do zaliczenia w formie on- line   do dnia  24.05. na adres hanna.mizgajska@ gmail.com. w celu uzgodnienia szczegółów. Studenci, którzy nie przystąpią do zaliczenia w formie on- line będą mogli zaliczać w formie tradycyjnej we wrześniu.

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora uprzejmie informuję, że zawieszenie zajęć dydaktycznych dla studentów wraz z obowiązkiem kształcenia zdalnego ulegnie przedłużeniu do dnia 24 maja br. włącznie


Uwaga !!!

Poniżej zamieszczone zostały

Zarządzenia Rektora:

Z0300.046.V.2020 30.04.2020 tryb przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

oraz zmiany do tego zarządzenia    zmiana Zarządzenia nr 0300.46.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 30.04.2020 ws. trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych…

 

oraz

Szanowni Państwo,
informuję, że  przedłużenie terminu składania prac licencjackich do 31 sierpnia br. ma jedynie na celu pomoc studentom, którzy z powodu epidemii mają utrudniony dostęp do bibliotek oraz podmiotów gospodarczych.
W przypadku studentów, którzy złożą prace w terminie do 30 czerwca ( tak jak jest to określone w Regulaminie studiów) egzaminy dyplomowe odbędą się, tak jak zwykle, w miesiącu czerwcu i lipcu. 
Dziekan WNS   dr Beata Wenerska

Uwaga!

Studenci II i III roku Zarządzanie tryb stacjonarny i niestacjonarny

 

Dnia 22 maja (w piątek) o godzinie 18.00 dr Anna Ludwiczak planuje przeprowadzić egzaminy i zaliczenia poprawkowe dla studentów II i III roku kierunku Zarządzanie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Wszystkich zainteresowanych (termin ten nie jest obowiązkowy!) dr A. Ludwiczak prosi o kontakt mailowy do dnia 17 maja w celu uzgodnienia szczegółów.


Uwaga !!!

Poniżej zamieszczone zostały

Zarządzenia Rektora:

dot. trybu przeprowadzania oraz organizacji egazminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym

oraz

 


UWAGA!!!

PRAKTYKI ZAWODOWE

W związku z pytaniami kierowanymi od Państwa w sprawie praktyk zawodowych, informujemy, iż Uczelnia oczekuje na wytyczne Ministerstwa w tym zakresie.

Jeżeli instytucje, pomimo sytuacji panującej w kraju, wyrażają chęć przyjęcia Państwa na praktykę zawodową i są w stanie stworzyć dla Państwa bezpieczne warunki ich realizacji, możecie Państwo taką praktykę podjąć. Proszę w tej sprawie kontaktować się z osobami odpowiadającymi za praktyki zawodowe w Wydziale Nauk Społecznych tj. mgr Olgą Czekalską-Kubisiak i mgr Moniką Majchrzak.

Pozostałe osoby muszą poczekać na rekomendacje Ministerstwa w tym zakresie, o czym zostaniecie Państwo natychmiast powiadomieni.

 


Szanowni Państwo !!!

W związku z licznymi pytaniami dot. sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego, w najbliższym czasie zostanie wydane Zarządzenie Rektora

regulujące w sposób szczegółowy powyższe kwestie.

Treść zarządzenia i wytyczne przekażemy Państwu do wiadomości natychmiast po ich ukazaniu się.

Prosimy o chwilę cierpliwości .

Jednocześnie informujemy, że na stronie uczelni w zakładce dla dyplomanta naszego wydziału znajdują się pytania na egzamin dyplomowy (są to takie same pytania jak w roku poprzednim). Pytania promotorskie zostaną Państwu przekazane bezpośrednio od Promotora.

 


 

 

OGŁOSZENIE !!!

Zarządzenie Rektora dot.przedłużenia terminu opłat za usługi edukacyjne

 


Nie masz pomysłu na wielkanocne życzenia? Podpowiadamy - to.com.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

 najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości.

Niech, mimo tego trudnego czasu, Święta przyniosą Państwu radość i nadzieję  na lepsze jutro i napełnią Wasze serca spokojem

Beata Wenerska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 


Platforma eTutor zapewnia bezpłatnie studentom i pracownikom uczelni możliwość nauki języka angielskiego online na wszystkich poziomach nauczania (General, Business i Travel English oraz słowniki specjalistyczne/prawie 1500 lekcji).

Darmowe udostępnienie studentom kursów języka angielskiego nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku.

Zapisy możliwe będą jedynie z wykorzystaniem adresu mailowego w domenie @pwsz.kalisz.pl

W załączeniu przesyłam prezentację ukazującą proces dołączania do grupy, a także materiał ukazujący zalety nauki online.

Prezentacja – platforma etutor_ dowiedz się więcej

Prezentacja – infografika_krok po kroku- aktualizacja 30-03-20

Poniżej przesyłam link do dedykowanej dla PWSZ w Kaliszu strony rejestracyjnej:

https://www.etutor.pl/zapisy/pwsz-kalisz

 

Zachęcam do zapoznania się z przesłanymi materiałami i do skorzystania z możliwości, jakie oferuje platforma eTutor.


Studenci studiów stacjonarnych zarządzanie i dowodzenie I rok

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora w roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostają następujące specjalności:

 • Zrządzanie logistyką i transportem
 • Zarządzanie biznesem

 

Studenci studiów niestacjonarnych zarządzanie i dowodzenie I rok

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora w roku akademickim 2020/2021 uruchomione zostają następujące specjalności:

 • Zrządzanie logistyką i transportem
 • Zarządzanie biznesem
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Informujemy, że dokonany wybór uważamy za ostateczny, a każda zmiana Państwa decyzji skutkująca zmniejszeniem liczebności grup wymienionych wyżej, spowoduje cofnięcie decyzji Rektora,o ich uruchomieniu w roku akademickim 2020/2021.


 

Ważne ogłoszenia dla studentów

Komunikat Rektora – 24.03.2020

Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu dot. funkcjonowanie Domu Studenta Bulionik

Zarządzenie Rektora PWSZ dot. odroczenia terminów pobierania opłat za studia

 


 

Szanowni Państwo,

Pracownikom naszej Uczelni stworzono możliwość kontaktu z Państwem oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na platformie Discord (poniżej link do serwera oraz filmu instruktażowego). Część pracowników z pewnością z takiej formy kontaktu z Państwem skorzysta. W związku z tym prosimy o skorzystanie z poniższej instrukcji i zalogowanie się na platformę.

Instrukcja obsługi oraz wejścia do systemu znajduje się w linku poniżej:

https://drive.google.com/open?id=1jQg5FqovDiXMQ3CsPXVbRc9xGuiC5acs

Link dostępowy do serwera:

https://discord.gg/bJXkZdR

 


Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta „BULIONIK”.

Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta


PRZYPOMINAMY RAZ JESZCZE !!!!!!

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   Wydziału Nauk Społecznych

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i  zaleceniem Pana Rektora dotyczącym  odbywania zajęć drogą on-line, proszę wszystkich Państwa o uruchomienie i korzystanie z maili uczelnianych.

Przypominamy, że adres (konto) każdego studenta składa się z następujących elementów:

numer indeksu studenta @pwsz-kalisz.edu.pl

Instrukcja korzystania z poczty uczelnianej:

 1. Należy wejść na stronę http//www.pwsz.kalisz.pl
 2. W zakładce STUDENT wybieramy POCZTA UCZELNIANA
 3. W polu ADRES E-MAIL, TELEFON lub SKYPE wpisać adres  (nazwę konta – przykładowo 55555@pwsz-kalisz.edu.pl )
 1. Klikamy „DALEJ”
 2. W polu HASŁO wpisujemy numer PESEL i logujemy się.

 

Jednocześnie informujemy, iż  konsultacje z nauczycielami akademickimi  odbywają się również drogą online.  Adresy mailowe znajdują się w USOSIE

 

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 


Studenci studiów niestacjonarnych

Informujemy, iż w przypadku problemów z realizacją niektórych zajęć drogą (metodą) online będziemy zmuszeni dokonać zmiany w harmonogramie zjazdów.

Proszę o śledzenie komunikatów na bieżącą.

 


 

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   Wydziału Nauk Społecznych

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i  zaleceniem Pana Rektora dotyczącym  odbywania zajęć drogą on-line, proszę wszystkich Państwa o uruchomienie i korzystanie z maili uczelnianych.

 

Przypominamy, że adres (konto) każdego studenta składa się z następujących elementów:

numer indeksu studenta @pwsz-kalisz.edu.pl

 

Instrukcja korzystania z poczty uczelnianej:

 1. Należy wejść na stronę http//www.pwsz.kalisz.pl
 2. W zakładce STUDENT wybieramy POCZTA UCZELNIANA
 3. W polu ADRES E-MAIL, TELEFON lub SKYPE wpisać adres  (nazwę konta – przykładowo 55555@pwsz-kalisz.edu.pl )
 1. Klikamy „DALEJ”
 2. W polu HASŁO wpisujemy numer PESEL i logujemy się.

 

Jednocześnie informujemy, iż  konsultacje z nauczycielami akademickimi  odbywają się również drogą online.  Adresy mailowe znajdują się w USOSIE

 


 

Terminy odbywania szkoleń z przysposobienia bibliotecznego

Zarządzanie I rok – studia stacjonarne  -czytelnia ul. Nowy Świat 4

gr. ćw  1 – 25.03 (środa) godz. 8.00

gr. ćw  2 – 17.03 (wtorek) godz. 8.00

gr. ćw  3 – 24.03 (środa) godz. 11.45

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok – studia stacjonarne  -czytelnia ul. Nowy Świat 4

gr. ćw  1 – 16.04 (czwartej) godz. 13.30

gr. ćw  2 – 16.04 (czwartej) godz. 11.45

 


 

 

KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do  USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie   m-Academia  w  części: NAWIGACJA, zakładka –  Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 2. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 3. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.
 4. Miejsce zaliczenia:
 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a
 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205
 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13
 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 2. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z  wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.
 3. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.
 4. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.
 5. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy  w czytelni danego wydziału.
 6. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

 

U W A G A

Korzystanie z Biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO.

 


 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne
w dniu 14.03 podczas ćwiczeń z przedmiotu „Zarządzanie strategiczne” z Panią dr I.Rącką odbędą się zapisy na specjalności – obecność obowiązkowa

Dnia 27.02 (czwartek) dziekanat WNS będzie nieczynny

Dnia 26.02 zajęcia z Panem mgr B.Derwichem zostają odwołane.

Studenci kierunku Zarządzanie , zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych w ciągu trwania semestru letniego (rok ak. 2019/2020)
proszeni  są o zgłoszenie się do pokoju 213 Nowy Świat 4a (budynek Collegium Novum)

 


Praktyki zawodowe
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność państwa (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Proszę o kontakt do dnia 20 lutego 2020 r. osoby, które oddały dziennik praktyk, a nie mają wpisanej oceny w usos lub mają wpisaną ocenę ndst. Dzienniki praktyk należny poprawić. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną ndst.

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie publiczne i obszary zadań publicznych z Olgą Czekalską – Kubisiak odbędzie się 15.02.2020 r. (sobota) o godzinie 8.00 w sali 107.

studia stacjonarne  i niestacjonarne  I i II roku,
poprawki z Panią mgr A. Kamińską Wypchło odbędą się 12.02 o godz. 16.30 w Collegium Oecologicum w sali nr 2.

Dnia 12.02 godz. 16.30 s.20 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu  ” Organizacja rachunkowości”  z Panią dr A.Matuszewską

Dnia 15.02 godz. 12.00 s.103  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panią dr B.Pawlaczyk


studia niestacjonarne

Dnia 16.02 godz. 10.00 s.003  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panem dr J.Frąszczakiem


studia stacjonarne

Dnia 12.02 godz. 10.00 s.006  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z  Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 07.02 godz. 15.45 s.46 budynek rektoratu odbędą się zaliczenia poprawkowe  z przedmiotów:  finansów publicznych, nauki o przedsiębiorstwie, zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego  z Panią mgr K.Majewską

 


 

Dnia 11.02 godz. 12.00 s.006  odbędą  się zaliczenie  poprawkowe   z przedmiotu „Systemy informatyczne w logistyce „z Panem dr hab W.Scheffsem


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 16.02 godz. 15.00 s.błękitna  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr J.Fiebigiem

 


Dnia 15.02  godz. 11.00 s. 007 odbędzie  się  egzamin  poprawkowy   z Panem dr hab M.Kubińskim

 


Dnia 15.02  godz. 12.00 s.006 odbędzie  się  egzamin poprawkowy   z Panem prof. dr hab A.Polakiem

 


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 15.02 godz. 10.00  aula  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe  z Panem dr A.Kwiatkowskim

 


Dnia 14.02  odbędą  się egzaminy i zaliczenie  poprawkowe”   z Panią dr B.Wenerską

studia stacjonarne – godz. 10.00 s.108

studia niestacjonarne –  godz.17.00 s.108

 


Dnia 14.02  odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panią dr A.Ludwiczak

studia stacjonarne – godz. 16.30 s.zielona

studia niestacjonarne –  godz.17.15 s.zielona

 

 


studia niestacjonarne

Dnia 15.02 godz. 9.00 s.003 odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr Z.Szmajem


studia stacjonarne

Dnia 14.02 godz. 9.00 s.003 odbędą  się wszystkie  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe   z Panem dr Z.Szmajem


ZID studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 13.02 godz. 17.15 s.20 odbędzie się egzamin poprawkowy  z przedmiotu  „Badania marketingowe” z Panią dr K. Mikurendą


 

Dnia 13.02 odbędą się  egzaminy poprawkowe  z przedmiotów „Matematyka” i ” Statystyka opisowa” z Panem prof. dr hab M.Krzyśko

studia stacjonarne godz. 12.00 s.34

studia niestacjonarne godz. 18.00 s.34


Dnia 13.02 godz. 16.00 s.błękitna  odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z przedmiotu  „Filozofia” z Panem prof. dr hab. T.Buksińskim

 


 

Dnia 11.02 godz. 16.30 s.42 odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z przedmiotu  „POLSKI SYSTEM PODATKOWY” z Panią mgr M.Malanowską

 


 

 

ZiD II rok mgr stacjonarne oraz Zarządzanie I rok lic. niestacjonarne

Zaliczeniu poprawkowym z j.angielskiego z panią mgr I.Kulińską Badio  odbędzie się  10 lutego od 10.00-12.00 w p. 49 na Nowym Świecie.

 


 

Dnia 14.02.2020 (piątek) s.błękitna odbędą się następujące zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab M.Skarżyńskim
12.00 – zaliczenie poprawkowe – Ergonomia oraz BHP (II r. st. BW),
16.00 – zaliczenie poprawkowe – Ergonomia oraz BHP (II r. nst. BW),
17.00 – egzamin poprawkowy – Zarządzanie ochroną osób i mienia (III r. nst. BW).


Dnia 04.02 godz. 14.30  s.42 odbędą się zaliczenia poprawkowe przedmiotu „Analiza finansowa „z Panią mgr A.Szczepanowską

 


 

Dnia 29.01 godz. 11.00– studia stacjonarne aula ; 02.02 godz.11.00 s.aula – studia niestacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr W.Kosem

 


 

Dnia 02.02 godz. 15.00– studia niestacjonarne s.103 ; 03.02 godz. 8.30 s.103 – studia stacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr G.Grondysem

 


 

Zaliczenie uzupełniające i poprawkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów:

– organizacja pracy kierowniczej w organizacji,

– zarządzanie projektami,

– zarządzanie zmianą,

z Panią dr A.Pisarską odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 roku w godzinach od 17.45 do 18.45 w sali 101.

 


 

Dyżur Pana dr hab. I.Dziubka w dniach  27.01;  03.02;  zostaje odwołany. Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 10.02 w godz. 8.00-14.00 ul.Poznańska

 


 

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 14,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 16,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

 


studia stacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok, Obronność państwa II

Dnia 24.01 godz. 13.15 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 


studia niestacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok

Dnia 25.01 godz. 12.50 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


 

 

Dnia 24.01 o godz. 8.15 s.błękitna odbędzie się zaliczenie z przedmiotu ” Psychologia zarządzania ” z Panią dr B.Wenerską

 


 

Dnia 14.01 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

W kolejne dni, pomimo nieobecności Pani mgr A.Kamińskiej Wypchło zajęcia się odbędą (będą zastępstwa))

 


Dnia 24.01.20 godz. 17.00 s.102  odbędzie się zaliczenie uzupełniające  z przedmiotu „Technologia informacyjna” prowadzonego przez Pana dr hab M.Frączka

(zaliczenie poprowadzi Pan dr hab W.Scheffs)


 

Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne

I rok : 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20   sala  102      ul. Poznańska

II rok: 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20 sala   102       ul. Poznańska

Studia niestacjonarne

I rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala  203  ul. Łódzka

II rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala    203       ul. Łódzka


Kierunek: Zarządzanie i dowodzenie

Studia stacjonarne

I rok: 15.01.2020r. (środa) godz.  11.15  Sala  103     ul. Nowy Świat

Studia niestacjonarne

I rok: 19.01.2020r. (niedziela) godz. 18.15 sala 103    ul. Nowy Świat


Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Studia stacjonarne

I rok: 23.01.2020r. (wtorek) godz. 13.00 sala  107   ul. Poznańska

 


 

ZP II ROK studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu  „INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA W UE” z Panem dr A.Grzybem zostają przeniesione z 20.01 na 17.01 (piątek ) w godz. 8.00-9.30 s.zielona. Dnia 27.01 wykład odbędzie się w godz. 13.30-16.40

 


 

Dnia 13.01 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany.

 


 

PRAKTYKI ZAWODOWE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

Studia stacjonarne

I rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.00 aula

Studia niestacjonarne

I rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne

II rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.30 sala 007

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Studia stacjonarne

II rok : 14.01.2020 r. (wtorek) godz. 9.35 sala 28

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Studia stacjonarne

II rok : 16.01.2020 r. (czwartek) godz. 19.15 sala 006

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona


Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 studenci nie będą otrzymywać kart okresowych osiągnięć studenta do wpisów. Oceny dostępne będą tylko w systemie USOS       ( prosimy o bieżące sprawdzanie ocen i ewentualną weryfikację z prowadzącym zajęcia).

Studenci 2 i 3 roku studiów z niezaliczonym przedmiotem z poprzednich semestrów- zobowiązani są do odebrania kart uzupełnień z Dziekanatu (pokój nr 213) od dnia 21.01.2020r.

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia stacjonarne (zapisy wyłącznie dla specjalności BRD odbędą się 22.01 godz. 13.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej )
 • dr P.Kamiński
 • dr A.Kwiatkowski
 • dr R.Kaszubowski – dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 14.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum)
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr hab. K.Malasiewicz
 • dr A.Ludwiczak
 • dr J.Frąszczak

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 18.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum)
 • prof. dr hab S.Kowal
 • prof. dr hab. J. Wołejszo
 • dr B.Wenerska
 • dr hab. T.Rubaj
 • dr hab. Z.Staniek

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 25.01 godz. 12.10 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab I.Dziubek
 • dr B. Pawlaczyk

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 15.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab O.Lissowski
 • dr hab. K.Walczak
 • dr A.Matuszewska
 • dr T.Manasterska
 • dr I.Rącka
 • dr Z.Szmaj

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 11.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • prof. dr hab M.Krzyśko
 • prof. dr hab M.Trojanek
 • dr K.Mikurenda
 • dr A.Pisarska
 • dr R.Orliński
 • dr L.Szczupak

ZP II rok studia stacjonarne

Dnia 16.01 godz. 15.30-18.45 s.20 odbędą się zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie projektami” z Panem dr B.Spychalskim (zajęcia odrabiane)

 


 

UWAGA STUDENCI – WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO SESJI EGZAMINACYJNEJ

 

Student przystępując do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany do okazania (w razie wezwania) ważnej ( z aktualnym hologramem) legitymacji studenckiej.


ZFP II rok studia stacjonarne
Dnia 07.01 zajęcia z Panią mgr A. Kamińską Wypchło zostają odwołane. Zajęcia odrobione zostaną 16.01 godz. 8.00-11.15

 

Dnia 10.01 w trakcie wykładu odbędzie się zaliczeniowe  uzupełniające z przedmiotu „Przedsiębiorczość i innowacyjność” z Panią dr hab H.Mizgajską

studia stacjonarne  – 8.45 s.zielona

studia niestacjonarne  – 16.45 s.zielona


 


KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE 

 

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do  USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie   m-Academia  w  części: NAWIGACJA, zakładka –  Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 2. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 3. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.

 

 1. Miejsce zaliczenia:
 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a
 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205
 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13
 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 2. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z  wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.
 3. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.
 4. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.
 5. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy  w czytelni danego wydziału.
 6. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

 

U W A G A

Korzystanie z Biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem RZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO.

 


Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje  przełożony  ze środy 18.12 ( 16 30 – 18 30 )
na 7 stycznia 2020 roku od 17 do 18 i 8 stycznia od 9 30 do 10 30.

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panem prof. dr hab. K.Walczakiem rozpocznie się z opóźnieniem o godz. 10.30

 


Legia Akademicka czeka !!!

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 


 

ZiD II rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panią dr B.Wenerską zostaje odwołany. Wykład ten zostanie odpracowany

21.01 (wtorek) godz. 13.35-15.05

24.01 (piątek) godz. 8.00-9.30 – zaliczenie

 


 

 

Dnia 09.12 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany, dyżur zostanie odpracowany w dniu 18.12 (środa) od godz. 8.00-12.00 s.207 ul.Poznańska

 


 

 

„Studenci V semestru na kierunku Zarządzanie proszeni są o składanie dzienników praktyk w pok. 107,

w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00, do końca stycznia 2020.

 


Dnia 04.12 dyżur z Panią mgr K.Majewską zostaje odwołany

 


 

Dnia 13.12 godz. 19.00 s.28  odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu „Marketing” z Panią dr T.Manasterską

 


 

Dnia 04.12 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

Zarządzanie Logistyką III rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o 8.30 w sali 32.

 

Zarządzanie III rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 

Zarządzanie II rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 


 

Dyżur Pani mgr A.Szczepanowskiej w dniu 26.11  odbędzie się w godz. 15.30-16.00.

Dnia 03.12 dyżur odbędzie się w godz. 13.30-17.00

 


 

Dnia 27.11 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 08.12 godz. 12.50 s.209 odbędą się egzaminy i zaliczenia uzupełniające z Panią dr A.Ludwiczak

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

W dniu 25.11 seminarium dyplomowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołane.

 


W dniach 25-26.11 zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane

 


 

W dniach 25-31.11 zajęcia z Panią mgr A.Kamińska Wypchło zostają odwołane

 


 

Dnia 09.12 godz. 15.00 s.105 ul.Poznańska odbędzie się zaliczenia uzupełniające z panem dr J.Fiebigiem

 


 

 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne

Dnia 16.11 zajęcia z Panią dr B.Wenerską rozpoczną się o godz. 8.30

 


 

III rok Zarządzanie

Dnia 13.11 godz. 13.30 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 07.11.19 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką  zostają odwołane


Dnia 05.11.19 zajęcia z Panią dr I.Rącką zostają odwołane

 


Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława

Wojciechowskiego w Kaliszu   i   Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Kaliszu

serdecznie zapraszają

studentów dowolnego roku i kierunku studiów

na spotkanie informacyjne dot. „Legii akademickiej” w  roku ak.2019/2020,

które odbędzie się 13 listopada 2019r. (środa) godz. 15.00

s.107 ul. Poznańska (budynek Oecologicum)

 


Informacja dla studentów: opiekunem III roku Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne jest Pani dr Anna Matuszewska, dostępna na Uczelni w godzinach dyżurów (szczegóły podane są na USOS ).  Zapraszam również do kontaktu e mail a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

Dnia 12.11 godz. 15.30 s.46 odbędzie się zaliczenie poprawkowe uzupełniające z ćwiczeń z analizy finansowej z Panią mgr A.Szczepanowką (dot. obecnego III roku ZL, ZFP)

Do dnia 27.10 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

Zarządzanie II rok studia stacjonarne

Zajęcia ze statystyki z drem K. Deręgowskim za dzień 20.01.2020 odbędą według planu:

Zarządzanie Publiczne grupa A 2.12.2019 8.00-9.30

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa grupa A 28.10.2019 15.30-17.00

Zarządzanie Logistyką grupa A 28.10.2019 8.00-9.30

 


 

Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych u dr K. Mikurendy

dla studentów I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15, s. 44.

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się 14 listopada o  godz. 17.15 – na warunkach indywidualnie ustalonych z wykładowcą.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność Państwa i Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne
Od dnia  18.10 wszystkie zajęcia piątkowe stacjonarne !!!!!
odbywać się będą na ul.Łódzkiej.  Aktualny plan na portalu w zakładce plany zajęć

Osoby, które planują przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu wrześniu bądź październiku,
i są zainteresowane podjęciem studiów w Naszej Uczelni,
proszone są o pilne zgłoszenie się do Działu Rekrutacji lub kontakt telefoniczny 62 767 95 20