Inżynieria Środowiska

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica)

i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

-czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.


sesja letnia 19 20 niestacjonarne

 


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 0300.71.V.2020 termin złożenia prac dyplomowych zostaje przedłużony do 31.08.2020. Dotyczy to studentów, którym wyznaczony termin złożenia prac dyplomowych przypadł na czas zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Rektora Nr 0300.71.V.2020


Z0300.066.V.2020 27.05.2020 zawieszenie kształcenia na studiach w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Kaliszu-1

Z0300.062.V.2020 22.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 25-31 maja 2020 roku

Prośba o wzięcie udziału w badaniu naukowym. Kwestionariusz jest dobrowolny, skierowany do osób studiujących w Polsce, a ankieta jest anonimowa i zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych. Poniżej link do strony badania naukowego:

https://forms.gle/9DgB97FjnkhUy9cT9

 

Z0300.056.V.2020 15.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 16-24.05.2020 r.

Z0300.047.V.2020 30.04.2020 szczególny tryb przeprowadzania egazminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

Z0300.046.V.2020 30.04.2020 tryb przeprowadzania oraz organizacji egazminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

 

Z0300.043.V.2020 23.04.2020 przedłużenie terminu opłat za usługi edukacyjne

Komunikat Rektora 09 04 2020

Komunikat Rektora 24.03.2020

Z0300.030.V.2020 24.03.2020 odroczenie terminów pobierania opłat za studia

Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta


 

Informacje nt. pisania pracy dypl

Zasady pisania pracy – II stopień

 

 

 

Druki do pobrania:

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW 2020 MGR

INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW 2020

Druki do złożenia z pracą dyplomową:

Podanie do Dziekana egz dypl zdalny 10 06 20

Podanie do Dziekana egz dypl zdalny w uczelni 16 06 20

Oświadczenie nowe 21 05 19

 

 

 

 

Konsultacje

  Kadra dydaktyczna  

UWAGA!

OD DNIA 11.03.2020-30.09.2020 ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W TRYBIE TRADYCYJNYM

Harmonogram 2019 2020

 

Studia I stopnia

tryb niestacjonarny

IŚ nst IV 11 02

aktualizacja 27.02 IŚ nst VI 26 02

Obsada zajęć IS 19 20 letni I stopień

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Oecologicum.

studia II stopnia

tryb niestacjonarny

aktualizacja 10.03 sem I i II 10 03

Obsada zajęć Iś 19 20 letni II stopień

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Oecologicum.

     Studia na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.

 

Studia pierwszego stopnia

Na studiach pierwszego stopnia studenci są kształceni w dwóch specjalnościach: Inżynieria Ochrony Środowiska oraz Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo. Założeniem jest zapewnienie absolwentom wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz jednocześnie umiejętności praktycznych, z uwzględnieniem z jednej strony najnowszych osiągnięć naukowych, a z drugiej strony wymagań rynku pracy.

Przedmioty ogólne tj. technologia informacyjna, ekonomia, ochrona własności intelektualnej, czy bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wpływają na kształtowanie sylwetki absolwenta i jego rozumienie pozatechnicznych działań inżynierskich i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i służą przede wszystkim uzyskiwaniu efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych.

Grupa przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, rysunek techniczny, mechanika, budownictwo, procesy jednostkowe, umożliwia uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy niezbędnej do właściwego rozumienia zjawisk zachodzących w procesach jednostkowych występujących tak w środowisku jak i w technologiach związanych z inżynierią środowiska. A ponadto pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie modelowania matematycznego tych zjawisk, planowania i realizacji badań, interpretacji uzyskanych wyników, formułowania wniosków oraz wykonywania obliczeń technicznych. Tym samym przedmioty te stanowią podstawę umożliwiającą realizację dalszych studiów.

Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: ochrona powietrza, technologia wody i ścieków, Sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami. Odgrywają one podstawowa rolę w ukształtowaniu przyszłego inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Najważniejszymi efektami kształcenia dla tej grupy przedmiotów są: w zakresie wiedzy poznanie zasadniczych technologii związanych z ochroną środowiska, a w zakresie umiejętności formułowanie i rozwiązywanie problemów inżynierskich przy zastosowaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.

Decydujący wpływ na ukształtowanie sylwetki absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalizacyjnych. W przypadku specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska takimi przedmiotami są: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, projektowanie urządzeń ochrony powietrza, projekt dyplomowy, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska oraz zagrożenia środowiskowe. Natomiast dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo są to: centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klimatyzacyjnych, oczyszczanie gazów odlotowych, ogrzewnictwo, projekt dyplomowy, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa oraz wymiana ciepła w urządzeniach inżynierii środowiska. Realizacja powyższych przedmiotów umożliwia uzyskanie efektów kształcenia dla specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska w zakresie wiedzy i umiejętności, związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, a dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewniczych.

 

Studia drugiego stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2010 roku PWSZ w Kaliszu uzyskała uprawnienia do prowadzenia na kierunku Inżynieria Środowiska studiów drugiego stopnia. W ramach kierunku utworzono specjalność: Powietrze, woda, ścieki.

Obecnie studia drugiego stopnia są realizowane w dwóch cyklach kształcenia – według dwóch programów studiów. Pierwszy cykl kształcenia, przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska obejmuje trzy semestry studiów, a zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim. Drugi cykl obejmuje cztery semestry studiów (studia rozpoczynają się w semestrze zimowym) i jest przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych, pokrewnych kierunków studiów. Semestr pierwszy na studiach 4-semestralnych jest całkowicie przeznaczony na wyrównanie różnic programowych, a semestry dalsze są realizowane według programu podobnego, jak program na studiach 3-semestralnych, z uwzględnieniem (w ramach dopuszczalnych przez Program studiów) potrzeb i życzeń studentów.

Dla realizacji studiów zapewniających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia na wymienionej specjalności drugiego stopnia, podzielono prowadzone przedmioty na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz specjalistyczny.

Moduł podstawowy (Statystyka, Chemia środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Planowanie przestrzenne) umożliwia uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym a spowodowanych działalnością człowieka oraz umiejętności prowadzenia obliczeń statystycznych dotyczących tych zjawisk, łącznie z interpretacją uzyskanych wyników i formułowaniem wniosków.

W module kierunkowym podstawowymi przedmiotami są: Monitoring środowiska, Technologie proekologiczne i Alternatywne źródła energii. Odgrywają one podstawową rolę w ukształtowaniu przyszłego magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Kładziony jest w nich nacisk na bardzo ważny w obecnej chwili rozwój zrównoważony.

Decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie sylwetki absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalistycznych, w którego skład wchodzą m.in. Projektowanie kompleksowe, Przepisy Dozoru Technicznego, Radioekologia, Wybrane technologie oczyszczania wody, Ocena oddziaływania na środowisko, Sieci i instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe, Wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, Zagrożenia radiologiczne w środowisku naturalnym, Źródła zanieczyszczeń oraz Spalanie odpadów. Wymienione przedmioty są co roku dostosowywane do aktualnych potrzeb i życzeń studentów. Zdobyta w ramach tych przedmiotów wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów technicznych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Plany studiów:

1. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2014r. – 2018r.  – plan studiów .pdf

 

2. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

3. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

4. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

5. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

6. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

7. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

8. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

9. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 4-semestralne 2015r. – 2017r. – plan studiów .pdf

 

10. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 3-semestralne 2015r. – 2017r. – plan studiów .pdf

 

11. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

12. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

13. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2016r. – 20120r. – plan studiów .pdf

 

14. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

15. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 4-semestralne 2016r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

16. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 3-semestralne 2016r. – 2018r. – plan studiów .pdf

Dziekanat Katedry Inżynieria Środowiska

inż. Izabela Starzonek

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 555

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

 


 

Opiekunowie roku

Studia pierwszego stopnia

I rok – dr inż. Zygmunt Kaźmierczak

II rok – mgr inż. Daria Mazurek

III rok – dr inż. Beata Pawłowska

IV rok – dr inż. Bagdan Derbiszewski

Studia drugiego stopnia

I rok – mgr Sławomira Janiak

II rok – dr inż. Maria Chojnacka

 


 

Praktyki studenckie

 

Praktyki dyplomowe, realizowane są w wymiarze 3 miesiące po VI semestrze studiów. Celem praktyki dyplomowej jest zebranie materiałów do napisania dyplomowej pracy inżynierskiej oraz zapoznanie studentów z organizacją pracy w przedsiębiorstwach. Opiekunem praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria Środowiska (studia I i II stopnia) jest dr inż. Maria Chojnacka. W trakcie trwania semestru raz w tygodniu prowadzone są konsultacje dotyczące praktyk w wymiarze 1,5 h w budynku Collegium Oecologicum, sala 209. Aktualne terminy konsultacji są podane w usosweb.pwsz.kalisz.pl w profilu pracownika. Opiekun praktyk posiada do wglądu wykaz zakładów pracy, w których realizowane są praktyki zawodowe. Student zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami związanymi z realizacją praktyk zawodowych. Są to:

  • Regulamin Praktyk Zawodowych,
  • Warunki zaliczenia studentom wykonywanej pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej

Student zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty aktualnego ubezpieczenia NNW (wykupionego w danym roku akademickim lub indywidualnie na czas trwania praktyk) przy odbiorze dokumentów. Dokumenty do pobrania u opiekuna praktyk:

  • Oświadczenie, Porozumienie i Program praktyk,
  • Dziennik praktyk

 


 

Studenckie Koło Naukowe „Żyjesz w Środowisku”

 

Kierunek Inżynieria Środowiska, obok statutowych zadań dydaktycznych i naukowych, podjął się jeszcze jednego ważnego zadanie, a mianowicie edukacji społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska. Jedną z form zainteresowania społeczeństwa ochroną środowiska są organizowane systematycznie od 10 lat Seminaria Studenckie Koło Naukowego „Żyjesz w Środowisku”. O idei tych Seminariów świadczy nazwa Koła Naukowego, przypominająca wszystkim, że nasze istnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje środowisko. I dlatego myślą przewodnią wszystkich spotkań seminaryjnych jest:

„Środowisko bez nas będzie istniało, ale my bez środowiska nie możemy istnieć”

We wszystkich edycjach Seminarium prezentowany materiał jest podzielony w ten sposób, że w części plenarnej prezentują swe prace ważne ośrodki naukowe (np. od wielu lat gościmy naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej) oraz przodujące centra przemysłowe. W ten sposób uczestnicy mogą usłyszeć i podyskutować o najnowszych trendach badawczych i wdrożeniowych.

Kolejne części to referaty członków Koła Naukowego, w których studenci studiów I i II stopnia przedstawiają wyniki swych badań, przemyśleń i refleksji.

Jednym z sukcesów Seminariów jest zainteresowanie nimi młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W Seminarium jedna z Sekcji referatowych i Sekcja Plakatowa są oddane całkowicie do dyspozycji młodzieży szkolnej. Po latach doświadczeń możemy już powiedzieć, że do czołowych propagatorów idei czystego środowiska należą I i III LO z Kalisza, ZSP nr 1 z Kępna, ZS nr 1 z Liskowa oraz ZSP nr 1 z Sieradza.

W sumie na Jubileuszowym X Seminarium przedstawiono 46 referatów i 19 plakatów, a ponieważ prace seminaryjne są zawsze wydawane w formie zwartej, w recenzowanym opracowaniu, dla wielu autorów jest to często pierwszy dorobek naukowy, a co jest równie ważne – udokumentowany dorobek w walce o ochronę środowiska naturalnego.