Inżynieria Środowiska

UWAGA!

OD DNIA 11.03.2020-16.04.2020 ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Harmonogram 2019 2020

 

Studia I stopnia

tryb niestacjonarny

IŚ nst IV 11 02

aktualizacja 27.02 IŚ nst VI 26 02

Obsada zajęć IS 19 20 letni I stopień

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Oecologicum.

studia II stopnia

tryb niestacjonarny

aktualizacja 10.03 sem I i II 10 03

Obsada zajęć Iś 19 20 letni II stopień

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Oecologicum.

     Studia na kierunku inżynieria środowiska umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności ochrony wód, gleby i powietrza, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w ciepło, klimatyzacji oraz umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Studia na kierunku inżynieria środowiska mają za zadanie przygotowanie kadry inżynierskiej, która potrafi nie tylko wskazać na zły stan środowiska i mówić o źródłach jego degradacji, ale przede wszystkim wie, jakie działania inżynierskie należy podjąć, aby hamować degradację środowiska i poprawić jego stan.

 

Studia pierwszego stopnia

Na studiach pierwszego stopnia studenci są kształceni w dwóch specjalnościach: Inżynieria Ochrony Środowiska oraz Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo. Założeniem jest zapewnienie absolwentom wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej oraz jednocześnie umiejętności praktycznych, z uwzględnieniem z jednej strony najnowszych osiągnięć naukowych, a z drugiej strony wymagań rynku pracy.

Przedmioty ogólne tj. technologia informacyjna, ekonomia, ochrona własności intelektualnej, czy bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wpływają na kształtowanie sylwetki absolwenta i jego rozumienie pozatechnicznych działań inżynierskich i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i służą przede wszystkim uzyskiwaniu efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych.

Grupa przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, rysunek techniczny, mechanika, budownictwo, procesy jednostkowe, umożliwia uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy niezbędnej do właściwego rozumienia zjawisk zachodzących w procesach jednostkowych występujących tak w środowisku jak i w technologiach związanych z inżynierią środowiska. A ponadto pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie modelowania matematycznego tych zjawisk, planowania i realizacji badań, interpretacji uzyskanych wyników, formułowania wniosków oraz wykonywania obliczeń technicznych. Tym samym przedmioty te stanowią podstawę umożliwiającą realizację dalszych studiów.

Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: ochrona powietrza, technologia wody i ścieków, Sieci i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami. Odgrywają one podstawowa rolę w ukształtowaniu przyszłego inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Najważniejszymi efektami kształcenia dla tej grupy przedmiotów są: w zakresie wiedzy poznanie zasadniczych technologii związanych z ochroną środowiska, a w zakresie umiejętności formułowanie i rozwiązywanie problemów inżynierskich przy zastosowaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.

Decydujący wpływ na ukształtowanie sylwetki absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalizacyjnych. W przypadku specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska takimi przedmiotami są: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, projektowanie urządzeń ochrony powietrza, projekt dyplomowy, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska oraz zagrożenia środowiskowe. Natomiast dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo są to: centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klimatyzacyjnych, oczyszczanie gazów odlotowych, ogrzewnictwo, projekt dyplomowy, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa oraz wymiana ciepła w urządzeniach inżynierii środowiska. Realizacja powyższych przedmiotów umożliwia uzyskanie efektów kształcenia dla specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska w zakresie wiedzy i umiejętności, związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, a dla specjalności Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewniczych.

 

Studia drugiego stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2010 roku PWSZ w Kaliszu uzyskała uprawnienia do prowadzenia na kierunku Inżynieria Środowiska studiów drugiego stopnia. W ramach kierunku utworzono specjalność: Powietrze, woda, ścieki.

Obecnie studia drugiego stopnia są realizowane w dwóch cyklach kształcenia – według dwóch programów studiów. Pierwszy cykl kształcenia, przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska obejmuje trzy semestry studiów, a zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim. Drugi cykl obejmuje cztery semestry studiów (studia rozpoczynają się w semestrze zimowym) i jest przewidziany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych, pokrewnych kierunków studiów. Semestr pierwszy na studiach 4-semestralnych jest całkowicie przeznaczony na wyrównanie różnic programowych, a semestry dalsze są realizowane według programu podobnego, jak program na studiach 3-semestralnych, z uwzględnieniem (w ramach dopuszczalnych przez Program studiów) potrzeb i życzeń studentów.

Dla realizacji studiów zapewniających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia na wymienionej specjalności drugiego stopnia, podzielono prowadzone przedmioty na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz specjalistyczny.

Moduł podstawowy (Statystyka, Chemia środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Planowanie przestrzenne) umożliwia uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym a spowodowanych działalnością człowieka oraz umiejętności prowadzenia obliczeń statystycznych dotyczących tych zjawisk, łącznie z interpretacją uzyskanych wyników i formułowaniem wniosków.

W module kierunkowym podstawowymi przedmiotami są: Monitoring środowiska, Technologie proekologiczne i Alternatywne źródła energii. Odgrywają one podstawową rolę w ukształtowaniu przyszłego magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Kładziony jest w nich nacisk na bardzo ważny w obecnej chwili rozwój zrównoważony.

Decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie sylwetki absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma moduł przedmiotów specjalistycznych, w którego skład wchodzą m.in. Projektowanie kompleksowe, Przepisy Dozoru Technicznego, Radioekologia, Wybrane technologie oczyszczania wody, Ocena oddziaływania na środowisko, Sieci i instalacje wodne, kanalizacyjne i gazowe, Wymiana ciepła i masy w inżynierii środowiska, Zagrożenia radiologiczne w środowisku naturalnym, Źródła zanieczyszczeń oraz Spalanie odpadów. Wymienione przedmioty są co roku dostosowywane do aktualnych potrzeb i życzeń studentów. Zdobyta w ramach tych przedmiotów wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązywanie złożonych problemów technicznych i organizacyjnych związanych z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Plany studiów:

1. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2014r. – 2018r.  – plan studiów .pdf

 

2. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

3. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

4. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2014r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

5. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

6. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

7. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

8. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2015r. – 2019r. – plan studiów .pdf

 

9. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 4-semestralne 2015r. – 2017r. – plan studiów .pdf

 

10. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 3-semestralne 2015r. – 2017r. – plan studiów .pdf

 

11. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

12. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Środowiska, studia niestacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

13. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia stacjonarne 2016r. – 20120r. – plan studiów .pdf

 

14. Plan studiów inżynierskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, studia niestacjonarne 2016r. – 2020r. – plan studiów .pdf

 

15. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 4-semestralne 2016r. – 2018r. – plan studiów .pdf

 

16. Plan studiów magisterskich, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Woda, powietrze, ścieki, studia 3-semestralne 2016r. – 2018r. – plan studiów .pdf

Dziekanat Katedry Inżynieria Środowiska

inż. Izabela Starzonek

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 555

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

 


 

Opiekunowie roku

Studia pierwszego stopnia

I rok – dr inż. Zygmunt Kaźmierczak

II rok – mgr inż. Daria Mazurek

III rok – dr inż. Beata Pawłowska

IV rok – dr inż. Bagdan Derbiszewski

Studia drugiego stopnia

I rok – mgr Sławomira Janiak

II rok – dr inż. Maria Chojnacka

 


 

Praktyki studenckie

 

Praktyki dyplomowe, realizowane są w wymiarze 3 miesiące po VI semestrze studiów. Celem praktyki dyplomowej jest zebranie materiałów do napisania dyplomowej pracy inżynierskiej oraz zapoznanie studentów z organizacją pracy w przedsiębiorstwach. Opiekunem praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria Środowiska (studia I i II stopnia) jest dr inż. Maria Chojnacka. W trakcie trwania semestru raz w tygodniu prowadzone są konsultacje dotyczące praktyk w wymiarze 1,5 h w budynku Collegium Oecologicum, sala 209. Aktualne terminy konsultacji są podane w usosweb.pwsz.kalisz.pl w profilu pracownika. Opiekun praktyk posiada do wglądu wykaz zakładów pracy, w których realizowane są praktyki zawodowe. Student zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami związanymi z realizacją praktyk zawodowych. Są to:

  • Regulamin Praktyk Zawodowych,
  • Warunki zaliczenia studentom wykonywanej pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej

Student zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty aktualnego ubezpieczenia NNW (wykupionego w danym roku akademickim lub indywidualnie na czas trwania praktyk) przy odbiorze dokumentów. Dokumenty do pobrania u opiekuna praktyk:

  • Oświadczenie, Porozumienie i Program praktyk,
  • Dziennik praktyk

 


 

Studenckie Koło Naukowe „Żyjesz w Środowisku”

 

Kierunek Inżynieria Środowiska, obok statutowych zadań dydaktycznych i naukowych, podjął się jeszcze jednego ważnego zadanie, a mianowicie edukacji społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska. Jedną z form zainteresowania społeczeństwa ochroną środowiska są organizowane systematycznie od 10 lat Seminaria Studenckie Koło Naukowego „Żyjesz w Środowisku”. O idei tych Seminariów świadczy nazwa Koła Naukowego, przypominająca wszystkim, że nasze istnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje środowisko. I dlatego myślą przewodnią wszystkich spotkań seminaryjnych jest:

„Środowisko bez nas będzie istniało, ale my bez środowiska nie możemy istnieć”

We wszystkich edycjach Seminarium prezentowany materiał jest podzielony w ten sposób, że w części plenarnej prezentują swe prace ważne ośrodki naukowe (np. od wielu lat gościmy naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej) oraz przodujące centra przemysłowe. W ten sposób uczestnicy mogą usłyszeć i podyskutować o najnowszych trendach badawczych i wdrożeniowych.

Kolejne części to referaty członków Koła Naukowego, w których studenci studiów I i II stopnia przedstawiają wyniki swych badań, przemyśleń i refleksji.

Jednym z sukcesów Seminariów jest zainteresowanie nimi młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W Seminarium jedna z Sekcji referatowych i Sekcja Plakatowa są oddane całkowicie do dyspozycji młodzieży szkolnej. Po latach doświadczeń możemy już powiedzieć, że do czołowych propagatorów idei czystego środowiska należą I i III LO z Kalisza, ZSP nr 1 z Kępna, ZS nr 1 z Liskowa oraz ZSP nr 1 z Sieradza.

W sumie na Jubileuszowym X Seminarium przedstawiono 46 referatów i 19 plakatów, a ponieważ prace seminaryjne są zawsze wydawane w formie zwartej, w recenzowanym opracowaniu, dla wielu autorów jest to często pierwszy dorobek naukowy, a co jest równie ważne – udokumentowany dorobek w walce o ochronę środowiska naturalnego.