Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia
 2. Świadectwo dojrzałości – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem) – nie dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię świadectwa oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem) nie dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy) dotyczy wybranych kierunków
 6. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej
 7. Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej (na płycie CD) o wymiarach 300x 375 pikseli, rozdzielczość 300dpi, format jpg, (fotografię należy także wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej)
 8. 1 zaadresowana koperta zwrotna (koperta zwykłe, format C6 – pocztówkowy)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo.

 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu i okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem).

Umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do Dziekanatu (niezwłocznie po jego otrzymaniu).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo składają dodatkowo:

 1.  Dyplom pielęgniarki lub położnej – kopia poświadczona przez uczelnię (kandydat składa w Biurze Rekrutacji kopię dyplomu oraz okazuje oryginał w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem)
 2. Zaświadczenie potwierdzające czas trwania nauki w szkole medycznej (liczba semestrów) w przypadku braku tej informacji na dyplomie
 3. Kwestionariusz dotyczący przebiegu pracy zawodowej wraz z wymienionymi w nim załącznikami (formularz do pobrania ze strony internetowej uczelni podczas rejestracji elektronicznej)
 4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (wraz z oryginałem w celu potwierdzenia jej zgodności)
 5. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu

Miejsce składania dokumentów:

BIURO REKRUTACJI PWSZ W KALISZU,
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz, sala 004 (Collegium Novum)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30
tel. 62 76 79 520, e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl