ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

 1. CZAS TRWANIA

 Studia trwają dwa semestry (200 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Mgr Arkadiusz Staniszewski, kontakt:  a.staniszewski.pwsz@gmail.com

 1. OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ” należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych o profilu praktycznym. Przedmiot zainteresowania ww. studiów umiejscowiony jest głównie w obszarze praktyk związanych z umiejętnościami skutecznego zarządzania w instytucjach pomocy społecznej, podejmowania decyzji o naturze kreowania podstaw polityki społecznej i prorodzinnej w wymiarze lokalnym.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, fundacjach, natomiast uzyskane kompetencje pozwolą studentom/absolwentom na usprawnienie pracy i skuteczne pomaganie beneficjentom pomocy społecznej i organizacji NGO przy jednoczesnym uwzględnieniu trendów i kierunków zmian w sektorze administracji samorządowej, a przede wszystkim zmian w strukturze społecznej i pozaekonomicznej wymianie dóbr i usług społecznych.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się przede wszystkim z praktyką pracy w instytucjach pomocy społecznej. Na 200 godzin zajęć aż 125 godzin stanowią zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej) prowadzone przez praktyków.

 1. CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w pomocy społecznej, usług społecznych/socjalnych, oraz polityki społecznej. Program obejmuje pełen zakres wiadomości niezbędnych do skutecznego wykonywania funkcji zarządzającego instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi przygotowując absolwenta do wypełnienia w sposób kompetentny zadań w tematyce objętej studiami. Szczególne znaczenie ma tu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy socjalnej, polityki społecznej, obsługi narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zadaniami nałożonymi na instytucje, poznania możliwości i obsługi dziedzinowych programów komputerowych wspomagających zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej oraz platform sprawozdawczych i komunikacyjnych wykorzystywanych w pomocy społecznej.

 1. ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym (w tym licencjackie) przygotowujących się do podjęcia pracy w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, oraz do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat problematyki zabezpieczenia społecznego w obecnie wykonywanej pracy (np. pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, asystenci osób niepełnosprawnych, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wolontariusze itp.).

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, konwersatoria, warsztaty, zajęcia w pracowni komputerowej.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
Moduł/ przedmiot
MODUŁ IWSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ W WYMIARZE GLOBALNYM, EUROPEJSKIM I LOKALNYM
Wprowadzenie do polityki społecznej. Teoretyczne aspekty rozwoju polityki społecznej i welfare state. (WdPS)
Wielosektorowa polityka społeczna (podmioty prywatne, pozarządowe). Lokalna polityka społeczna. (WPS)
Polityka społeczna w Polsce. Założenia perspektywy i kierunki zmian.

(PSwP)

System zabezpieczenia społecznego. Zagadnienia z zakresu świadczeń pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, systemu wsparcia rodziny (m.in. świadczeń rodzinnych). (SZS)
MODUŁ IIELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach NGO. (ZwIPS)
Zarządzanie projektem. Od aplikowania do rozliczania. (ZPAR)
Zarządzanie zasobami ludzkimi.  (ZZL)
RODO. Nowa jakość bezpieczeństwa danych osobowych na przykładzie instytucji i organizacji pomocowych. (RODO)
Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej, ONG, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego.
Kierowanie i zarządzanie superwizyjne. Superwizja w pomocy społecznej. (KiZS)
Zarządzanie jakością w instytucjach pomocy społecznej. Kontrola zarządcza. Certyfikacja. (ZJIPS)
MODUŁ IIIREALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. WYMIAR LOKALNY, REGIONALNY, KRAJOWY, EUROPEJSKI SKUTECZNOŚCI W REALIZACJI TYCH ZADAŃ.
Zadania gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej. (ZGiPzPS)
Przepisy prawa w pomocy społecznej. Zasady postepowania w sprawach świadczeń społecznych. System odwoławczy – np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze. (PPwPS)
System wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. (SWdON)
System wsparcia dla rodzin i dzieci w ramach systemu rodzinnej pieczy zastępczej (SWdRiD)
Rodzina i jednostka w kryzysie. Interwencja kryzysowa, system wsparcia. Zespół Interwencji Kryzysowej, Zespół Interdyscyplinarny. (RiJwK)
Ocena zasobów pomocy społecznej. Jakościowy aspekt badania potencjału instytucjonalnego pomocy społecznej. Badania Związku Miast Polskich. (OZPS)
Strategia rozwiązywania problemów społecznych – wpływ na lokalną politykę społeczna województwa, powiatu, gminy. Stworzenie, monitorowanie i modyfikacja dokumentów strategicznych. (SRPS)
Sprawozdawczość w pomocy społecznej. Praktyczny wymiar zarządzania i planowania przy ewaluacji i monitorowaniu stopnia realizacji zadań. Przykład CAS, sprawozdań MPIPS generowanych w systemach dziedzinowych (POMOST Std) itp. (SwPS)
MODUŁ IVE-PAŃSTWO I E-ADMINISTRACJA W SEKTORZE USŁUG SPOŁECZNYCH/SOCJALNYCH. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W SEKTORZE POMOCY SPOŁECZNEJ.
Informatyzacja sektora usług społecznych.  Systemy informatyczne używane w obszarach zabezpieczenia społecznego. (ISUS)
Bezpieczeństwo informatyczne w sektorze publicznym. (BIwSP)
Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań służb społecznych. (TIK)
Rozwój społeczeństwa informacyjnego (e-społeczeństwo)  w wymiarze lokalnym i globalnym. (RSI)
MODUŁ VETYCZNA, SPOŁECZNA, PUBLICZNA I KOMUNIKACYJNA ROLA FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH/SOCJALNYCH
Obsługa klienta – aspekty prawne, etyczne, kulturowe i społeczne. Podstawy komunikacji interpersonalnej. Praca z trudnym klientem. (OKAP) 
Stres w pracy. Przyczyny, objawy, uwarunkowania i skutki stresu z uwzględnieniem specyfiki pomocy społecznej.  Zjawisko wypalenia zawodowego. (SwP) 
Podstawy public relations. Budowanie systemu komunikacji i relacji. Reklama społeczna. Ekspozycja społeczna instytucji, organizacji, fundacji itd. (PPR)
Różnorodność zagrożeń w środowisku pracy (bezpieczeństwo pracowników socjalnych).

(RZWŚ)

Seminarium dyplomowe (SEM)
 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

        Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

       Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

           Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

           Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – do 20.10.2018
  • kwalifikacja do II etapu – po 20.10.2018
  • II etap – składanie dokumentów – od 22.10.2018 do 31.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 06.11.2018.

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1250,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl