Procedura rekrutacji

Etap I – Rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) za pośrednictwem strony głównej uczelni https://www.pwsz.kalisz.pl  zakładka REKRUTACJA ON-LINE lub bezpośrednio w serwisie rekrutacyjnym (IRK) https://irka.pwsz.kalisz.pl.

Ze szczegółową procedurą rekrutacji można zapoznać się w serwisie rekrutacyjnym – w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w zakładce POMOC

Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

Procedura etapu I obejmuje proces od rejestracji kandydata (utworzenia konta kandydata) po wydrukowanie dokumentów (podania) kandydata

Etap II – Składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – PWSZ w Kaliszu nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

Etap III – Postępowanie kwalifikacyjne

                  Zamknięcie list/ koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

 

Etap IV – ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

 

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej PWSZ w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych