1. CZAS TRWANIA

 

Studia trwają dwa semestry (240 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Elżbieta Konieczna; kontakt:   Koniecznaela@wp.pl

 

 1. OPIS KIERUNKU

Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić słuchaczom pogłębienie      

wiedzy na temat:

 1. Mechanizmów funkcjonowania organizmu i wchodzących w jego skład układów narządów u zdrowego człowieka oraz wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych między narządami.
 2. Zakresu żywienia człowieka, dietetyki i wartości odżywczej żywności oraz jej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

 1. Prawidłowego planowania i bilansowania diet kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz pacjentów z różnymi zaburzeniami stanu zdrowia; przyczyn występowania nieprawidłowości żywieniowych i ich konsekwencji zdrowotnych.

 

 1. Zmian zachodzących w żywności w czasie jej przetwarzania i przechowywania oraz wpływ technologii przetwarzania na wartość odżywczą i trwałość żywności, a także zasad i metod oceny bezpieczeństwa substancji dodawanych celowo do żywności.

 

 1. Postępowania dietetycznego – szczególnie w schorzeniach dietozależnych.

 

 1. Suplementów diety i środków spożywczych specjalnego żywieniowego/medycznego przeznaczenia z uwzględnieniem zagrożeń w postępowaniu dietetycznym.

 

 1. Metod oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych dodawanych celowo do żywności i stanowiących jej zanieczyszczenia.

 

 

    Po uzyskaniu absolutorium oraz po pozytywnym złożeniu egzaminu dyplomowego  

absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Plan studiów w systemie niestacjonarnym obejmuje 240 godzin, w tym:

 

 • 135 godzin kształcenia teoretycznego,
 • 105 godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń)

 

 1. CELE STUDIÓW

 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu żywienia człowieka w  

stanie zdrowia i choroby, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, 

opracowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia,

sposobu  żywienia i rozpoznawania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo 

 –zależnym oraz wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

       Szczególny  nacisk kładzie się na  wykorzystanie wiedzy o żywieniu w edukacji   

       grupowej i indywidualnej w zdrowiu i w chorobie        

 

 1. ADRESACI STUDIÓW

        Studia adresowanie są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym (licencjackim,   

       inżynierskim, magisterskim)  technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów;   

      lekarzy  i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów, trenerów fitness, kosmetologów.

 

 1. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, samokształcenia i  

konsultacji przedmiotowych. Obejmuje ponadto seminaria dyplomowe.

 

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie na ocenę pozytywną 

        egzaminów/ zaliczeń  objętych programem studiów podyplomowych.

       Cykl kształcenia na studiach kończy się egzaminem dyplomowym po złożeniu pracy 

       dyplomowej.

Moduł/ przedmiot
 Anatomia i fizjologia człowieka
Podstawy nauki o żywieniu
Psychologia żywienia
Podstawy dietetyki
Kliniczny zarys chorób
Etyka pracy dietetyka
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
Higiena, toksykologia  i bezpieczeństwo żywności
Seminarium dyplomowe
 

 

 

Moduł/ przedmiot
 Poradnictwo dietetyczne
 Technologia żywności i potraw z towaroznawstwem
Żywienie kliniczne
Poradnictwo żywieniowe
Dietetyka pediatryczna
Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
Seminarium dyplomowe

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.

 

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

 

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl