* PIELĘGNIARSTWO - nowy kierunek studiów na Wydziale Medyczno-Społeczno-Technicznym we Wrześni...

BAZA DYDAKTYCZNA

Nowoczesne obiekty uczelni posiadają dobrze wyposażone sale wykładowe oraz profesjonalne la­boratoria i pracownie specjalistyczne. Wszystkie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

KIERUNKI STUDIÓW

Nasza aktualna oferta edukacyjna obejmuje kilkanaście różnorodnych kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na pięciu wydziałach uczelni: medycznym, nauk społecznych i humanistycznych, politechnicznym, rehabilitacji i sportu oraz medyczno-społeczno-technicznym

JESTEŚMY NAJLEPSI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu to najlepsza tego typu uczelnia w Polsce. Potwierdzają to wyniki licznych rankingów i konkursów.

Uczelnia, z którą możesz budować swoją przyszłość. Dołącz do nas!

 

ZOBACZ   KIERUNKI STUDIÓW  

WARUNKI STUDIOWANIA  

Dlaczego PWSZ w Kaliszu

Certyfikat jakości ISO

20_ISO22000_4c

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przyznany został certyfikat ISO 9001. Jest on dowodem na to, że uczelnia wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością wg wytycznych międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Audit certyfikacyjny, weryfikujący działalność uczelni, został przeprowadzony w lutym 2016 roku, przez auditorów jednej z najważniejszych jednostek certyfikacyjnych w Polsce, firmę TÜV SÜD, należącą do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG. 
W zakresie certyfikacji znalazło się kształcenie studentów zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, obejmujące całą ścieżkę studiów – począwszy od identyfikacji wymagań klienta, w tym również zapotrzebowania rynku pracy, aż do procesu dyplomowania. Audytowi poddana została działalność poszczególnych wydziałów uczelni, jak i procesy realizowane na szczeblu centralnym.
Pozytywnie zakończona certyfikacja jest kolejnym dowodem na realizację przez kaliską uczelnię kształcenia o wysokiej jakości.
 
 

Współpraca z zagranicą

Kaliska PWSZ udział w Programie Erasmus rozpoczęła w 2004 roku, a w roku 2007 otrzymała Rozszerzoną Kartę Programu Erasmus na lata 2007-2013. W roku akademickim 2014/2015 uczelnia rozpoczęła udział w nowym programie Erasmus+. Dotychczasowa idea programu sprowadzała się do wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni.

Program umożliwia:

 • studentom – odbywanie części studiów w uczelniach partnerskich lub realizację praktyk za granicą,
 • pracownikom – doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i wymianę doświadczeń w ośrodkach zagranicznych,
 • nauczycielom akademickim – wyjazdy z cyklem wykładów w języku obcym do uczelni partnerskich.

W ramach podpisanych umów bilateralnych zagraniczni studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku angielskim zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, a kaliscy studenci – uczestnictwa w wykładach zagranicznych wykładowców

Dualna forma kształcenia

Dzięki bliskiej współpracy z największymi przedsiębiorstwami w okolicy, oraz mając na względzie praktyczny aspekt kształcenia, uczelnia na wszystkich kierunkach gwarantuje szeroki dostęp do zajęć praktycznych. Zajęcia, już od drugiego roku, studenci realizują bezpośrednio w przedsiębiorstwach, gdzie mogą na bieżąco konfrontować zdobytą wiedze z realiami panującymi w firmach.

Dualny proces kształcenia przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Często po odbytych praktykach studenci otrzymują propozycje dalszej współpracy w przedsiębiorstwie.

Laboratoria

Lista specjalistycznych sal laboratoryjnych na wydziałach

Wydział Medyczny

 • Centrum Symulacji Medycznych
 • pracownie ratownictwa medycznego
 • pracownia ozonoterapii
 • pracownia cytologii i ultrasonografii
 • pracownia ginekologii i kolposkopii
 • pracownie kosmetologii
 • laboratorium biochemii, chemii ogólnej i chemii kosmetycznej
 • pracownia nauk o żywności i żywieniu
 • pracownia umiejętności położniczych
 • pracownia biologii medycznej
 • pracownia badania fizykalnego
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich
 • pracownia anatomii człowieka
 • pracownia środków zapachowych
 • pracownia farmakologii, receptury i form kosmetyku

Wydział Politechniczny

 • Centrum Dydaktyczno-Badawcze
 • laboratorium CAD/CAM
 • laboratorium metrologii technicznej i systemów pomiarowych
 • laboratorium obrabiarek CNC
 • laboratorium automatyki zabezpieczeniowej
 • laboratorium elektroniki i energoelektroniki
 • laboratorium analizy chemicznej wody i ścieków
 • laboratorium mikroorganizmów
 • laboratorium radioekologii
 • laboratorium termodynamiki technicznej
 • laboratorium programowania
 • laboratorium baz danych
 • laboratorium sieci komputerowych
 • laboratorium systemów multimedialnych
 • laboratorium mechaniki gruntów i fundamentów
 • laboratorium wytrzymałości materiałów

Wydział Rehabilitacji i Sportu

 • pracownia kinezyterapii i masażu
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia elektroterapii
 • pracownia hydroterapii
 • pracownia biomechaniki i biofizyki
 • pracownia fizjologii wysiłku i klinicznej
 • pracownia biologii medycznej
 • pracownia masażu
 • pracownia anatomii człowieka

Nauka i wiedza nie tylko dla studentów

Działania uczelni kierowane są nie tylko bezpośrednio do zainteresowanych maturzystów. „Drzwi otwarte”, targi edukacyjne, eventy w galeriach handlowych czy imprezy plenerowe organizowane w Kaliszu i regionie to doskonałe okazje do promocji kształcenia wśród odbiorców w każdym wieku. Uczelnia czynnie bierze w nich udział, prezentuje swój potencjał, uświadamia, jaka rolę odgrywa w lokalnym środowisku. Wszystkie te działania prowadzą do ugruntowania pozytywnego wizerunku kaliskiej PWSZ w oczach mieszkańców miasta i okolic.

W ramach podpisanych porozumień o współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi uczniowie korzystają ze specjalnie dla nich  organizowanych warsztatów i zajęć dydaktycznych w pracowniach i laboratoriach uczelnianych. Równolegle nauczyciele akademiccy prowadzą
w szkołach wykłady otwarte i prelekcje z zakresu promocji zdrowia,  techniki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości. Taka współpraca przynosi obustronne korzyści.

Nasze atuty

 • Prestiż Uczelni – najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce, jedyna samodzielna uczelnia publiczna w regionie, preferowana przez pracodawców w zatrudnianiu absolwentów, wysoko notowana przez utytułowaną kadrę akademicką
 • Najwyższa jakość kształcenia – szeroka oferta edukacyjna na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kadra o najwyższych kwalifikacjach, pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
 • Komfort studiowania – rozbudowana, nowoczesna i w stu procentach własna baza dydaktyczna, doskonałe zaplecze biblioteczne, wysoka aktywność wydawnicza, dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych oraz dla studentów niepełnosprawnych, możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych, rozbudowany system pomocy materialnej
 • Innowacyjność – najnowocześniejsze zaplecze laboratoryjne, liczne projekty informatyczno-multimedialne, rozbudowany system e-edukacji, medialna uczelnia
 • Dobra kondycja finansowa – liczne środki finansowe pozyskiwane w ramach funduszy europejskich i rezerw budżetowych, brak zadłużeń i zobowiązań majątkowych, w tym kredytów bankowych
 • Konkurencyjność – atrakcyjne kierunki i specjalności, oferta kształcenia skorelowana z potrzebami rynku pracy, uatrakcyjnianie toku studiów, wielopokoleniowość środowiska studenckiego, liczne formy aktywności pozadydaktycznej i pozastatutowej, zawrotne tempo rozwoju uczelni
 • Dobre warunki do współpracy – liczni partnerzy w Polsce i za granicą, dobre relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym, apolityczność