Gaudeamus w PWSZ

Po raz 20. kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. Na pewno będzie on szczególny pod wieloma względami, m. in. ze względu na rekordową rekrutację.

Naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu rozpocznie blisko 1,5 tys. osób, na studiach I i II stopnia, czyli licencjackich i magisterskich, co w dobie demograficznego niżu jest niewątpliwie dużym sukcesem. Do najbardziej obleganych kierunków należą: zarządzanie, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pielęgniarstwo i położnictwo. Zyskały na popularności również kierunki politechniczne, a dodatkowo uczelnia po raz pierwszy oferuje studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Na inaugurację do auli Collegium Novum, przybyło wielu samorządowców, parlamentarzystów,  ale także przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni. Inauguracyjny wykład zatytułowany „Global Public Health: Challenges and Leadership” wygłosił prof. Peter Boyle z Instytutu Zdrowia Globalnego przy iPRI w Lyonie.

A poniżej inauguracyjne przemówienie JM rektora PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Andrzeja Wojtyły

 

Ekscelencjo, Magnificencje, Szanowni goście, drodzy pracownicy PWSZ w Kaliszu, drodzy studenci.

Jestem od niedawna Rektorem PWSZ w Kaliszu i ta inauguracja roku akademickiego jest dla mnie jako Rektora Wyższej Uczelni pierwsza w moim życiu. Chciałbym przedstawić Państwu ideę, jaka mi przyświecała podejmując się tej funkcji.

Wykształcenie na poziomie wyższej szkoły uniwersytetu, zgodnie z  uniwersalnymi zasadami, obowiązującymi od zarania dziejów i na całym świecie ma na celu wykształcenie u studentów umiejętności myślenia i analizowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.

Specyfika studiów wyższych polega na tym, że student sam wytycza swój rozwój, uczy się samodzielnego myślenia, pracuje także nad swoim charakterem, samodzielnie znajduje potrzebne mu materiały, potrafi oddzielać treści istotne od mniej istotnych.

Nauczyciel akademicki zaś to osoba, która stoi jakby z boku, ukierunkowując rozwój intelektualny i osobowościowy studenta. Sam termin studiowanie” wykracza poza znaczenie słowa „uczyć się” czyli „zdobywać, przyswajać wiedzę” i oznacza „analizować, dogłębnie poznawać”. Decydując się na zarzdzanie PWSZ w Kaliszu to ważne rozróżnienie mi przyświecało.

Zarządzam bowiem szkołą wyższą, która ma studentom gwarantować rozwijanie „ rozumu” a nie umiejętności posługiwania się pamięcią, co należało do powinności szkół, w których nasi dzisiejsi studenci pobierali nauki – gimnazjów i liceów.

Od najdawniejszych czasów oddzielano terminy „ nabywanie wiedzy”, co wymagało umiejętności zapamiętywania,  od terminu „studiowanie”, co nazywano umiejętnością posługiwania się rozumem.Leonardo da Vinci napisał kiedyś ważną sentencję „kto rozprawia, powołując się na źródła, a nawet autorytety, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią”. To rozróżnienie jest istotne w kontekście funkcjonowania naszej uczelni.

Często bowiem szkoły wyższe zawodowe są postrzegane, jako uczelnie uczące zawodu, przygotowujące do zawodu.

W czasach współczesnych jest to ważna misja ponieważ w obliczu rozwoju technologii we wszystkich dziedzinach życia konieczne są umiejętności skomplikowane, które oprócz zwykłego rzemiosła w danej dziedzinie czy specjalności wymagają wiedzy i posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Nie zwalnia to jednak nas wszystkich (i tu zwracam się do kadry dydaktycznej i naukowej) z obowiązku nauki studentów umiejętności używania właśnie „ rozumu”, bo przecież kończąc naszą uczelnię absolwenci uzyskują dyplom wyższej uczelni i będą zaliczani do szeroko rozumianej klasy inteligenckiej, czasami nazywanej elitą.

To sprawia, że muszą umieć analizować otaczające środowisko i zjawiska, stawiać hipotezy obserwacyjne, dobierać odpowiednią metodykę analizy zjawisk i procesów i wyciągać rzetelne oparte na dowodach naukowych wnioski. Św. Jan Paweł II, NASZ NAJWYBITNIEJSZY RODAK  w swej encyklice Fides et ratio z 1998 roku podkreślał rolę rozumu, zaznaczając , że jest on konieczny w procesie kształtowania wiary człowieka. „ Wiara nie wyklucza rozumu, wiara korzysta z jego posługi” Brak rozumu, pisał dalej prowadzi do fałszywej wiary w przesądy i zabobony” Dziś możemy powiedzieć że brak rozumu prowadzi do fałszywej wiary w fakty przekazywane obecnie bardzo szybko przez używane powszechnie dostępne urządzenia elektroniczne.

Informacje te są czasami pobieżne, nie analizujące obserwowanych zjawisk i ich przyczyn.  Odbierane bez namysłu i bez ich rzetelnej, opartej na naukowych dowodach analizie, przyjmowane są jako realne fakty. Często również mają charakter celowej, fałszywej propagandy. Prawdę od fałszu wykształcony człowiek winien odróżniać.

Czasami, nawet decydenci o tym zapominają postrzegając uczelnie wyższe, właśnie takie jak nasza PWSZ jako placówki zajmujące się wyłącznie nauczaniem zawodu. Jest to błąd, który sprawia, że społeczeństwo jest nastawione na myślenie odtwórcze, bez właściwej, opartej na dowodach analizy informacji, która jest im przekazywana.

To sprawia, że takim społeczeństwem, niby dobrze wykształconym łatwo manipulować.

 

W dobie posługiwania się środkami masowego przekazu i bezmyślnego poddawania się takiej propagandzie społeczeństwa stają się nieświadomymi ofiarami. Dlatego też, zwłaszcza szkoły wyższe winny uczyć studentów racjonalnego muślenia, analizy informacji, którymi są bombardowane i wyciągania właściwych, rzetelnych wniosków. Tak rozumiem misję każdej szkoły wyższej. Jest to mój, jako zarządzającego szkołą wyższą i całej kadry naukowej i dydaktycznej, obowiązek.

Lew Tołstoj, rosyjski pisarz, żyjący na przełomie XIX i XX wieku napisał „nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy” jednocześnie zaznaczając, że „nauka to pokarm dla rozumu”

Tak więc człowiek rozumny , a takim być powinien być student i absolwent szkoły wyższej powinien umieć posługiwać się właśnie rozumem, analizować, wyciągać wnioski a nie bezmyślnie naśladować innych. Pokarmem dla rozumu jest nauka, rozumiana szerzej aniżeli przekazywanie suchych faktów czy wiadomości. A tak się często współcześnie dzieje. Posługujący się młody człowiek a-podem czy innym urządzeniem elektronicznym ma z natury tendencje do „bezmyślnego naśladowania tego, co mówią i piszą inni”, bo to jest najłatwiejsze i nie wymaga wysiłku rozumu.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia ogromna rola przypada kadrze naukowej i dydaktycznej.

W działalności i funkcjonowaniu wyższej uczelni nie sposób oddzielić nauki od dydaktyki. Jak bowiem można uczyć racjonalnego myślenia, analizy otaczającego świata, wyciągania wniosków bez oparcia się na dowodach naukowych. Jedynie tym sposobem możemy dochodzić do prawdy, a taka jest rola kadry naukowo-dydaktycznej wyższej uczelni.

Stefan Żeromski pisał – „nauka jest jak niezmierne morze,im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Tej miłości do nauki my w szkole wyższej winniśmy uczyć, bo to prowadzi do prawdy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama odnosząc się do zagrożeń jakie dotykają współczesnych ludzi w jednym ze swoich przemówień apelował „dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nauka wydaje się kluczem do przetrwania. Zarówno dla naszej planety, jak i nas samych oraz naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Nadszedł czas, byśmy znowu naukę zaczęli traktować jako jedną z najważniejszych dziedzin życia”.

I w tym kierunku idą reformy przeprowadzane obecnie w Polsce. Zaczynamy przygotowywać się do wdrażania zapisów tzw. ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. 2-0. Ustawa ta kładzie nacisk, może jeszcze większy niż dotychczas na poziom naukowy uczelni wyższych i placówek naukowych.

Szanowni Państwo.

PWSZ w Kaliszu od momentu powstania w 1999 roku rozwijała dynamicznie swoją bazę dydaktyczną zarówno ludzką jak i przede wszystkim materialną. W latach 2007–2015 PWSZ w Kaliszu corocznie zajmowała pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych miesięcznika „ Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe” . To było zasługą  kolejnych Rektorów i władz uczelni, a przede wszystkim Kanclerza Kazimierza Matusiaka. W 2016 roku spadła na drugie miejsce, co było, w oczach mieszkańców i miejscowej opinii publicznej, porażką.

Z nieznanych mi przyczyn w roku 2017 władze szkoły nie przystąpiły do rankingów, co istotnie obniżyło prestiż naszej uczelni. W 2018 roku PWSZ znalazła się na wysokim IV miejscu w Polsce i jest najlepszą PWSZ w województwie Wielkopolskim.

Wraz z objęciem funkcji Rektora dokonałem analizy osiągnięć i pozycji naszej PWSZ oraz jej rozwoju w czasie porównując do innych PWSZ. Wniosek jest jeden zasadniczy. PWSZ, które nas wyprzedziły zaczęły dbać o poziom nauki, my zaś spoczęliśmy na laurach i tego aspektu funkcjonowania uczelni nie zauważyliśmy. Dlatego też obecnie tworzymy w uczelni Dział Obsługi Nauki i Wydawnictw, porządkujemy i analizujemy dorobek naukowy naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Ustawa tzw 2.0 reformująca naukę, którą już obecnie wdrażamy , a musimy ją całkowicie wdrożyć do jesieni 2019 roku jeszcze większy nacisk kładzie na osiągnięcia naukowe i aby istnieć, chcąc nie chcąc musimy w naszej szkole wyższej ten aspekt intensywnie rozwijać.

Co cztery lata Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje parametryzacji jednostek naukowych, co jest podstawą nadawania im tzw. Kategorii Naukowych. Ostatnia parametryzacja dotyczyła lat 2013-2016 i była przeprowadzona w 2017 roku. Uczelnia nasza nie przystąpiła do tego procesu i w związku z tym żadna z jednostek uczelni nie uzyskała Kategorii Naukowej. Wyprzedzające nas w rankingach PWSZ poddały się w 2017 roku parametryzacji i uzyskały Kategorie naukowe. Dlatego nas w rankingach wyprzedzają.

Uzyskanie kategorii naukowej  jest podstawą do uzyskania praw do nadawania stopni naukowych: dr i dr hab. To zaś z kolei warunkuje możliwość przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską, czego władze uczelni, władze miasta i mieszkańcy by bardzo pragnęli. Następna parametryzacja za lata 2017-2020 będzie zgodnie z prawem przeprowadzana w 2021 roku. Do tego czasu musimy czekać by uzyskać kategorię naukową, uzyskać ewentualnie prawo do nadawania stopni naukowych i przez to uzyskać możliwość przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską.

Obecnie intensyfikujemy naszą działalność naukową, czego dowodem jest stworzenie zakładu naukowego międzywydziałowego – Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych czy wznowienie działalności Centrum Doskonałości Kół Zębatych. Podejmujemy również współpracę naukową międzynarodową, czego dowodem jest powstanie w naszej uczelni Ośrodka Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Prewencji w Lyonie  we Francji.( iPRI Collaborating Center). Jest to pierwsza w Polsce placówka naukowa współpracująca z tym Instytutem. Po zakończeniu inauguracji obecny wśród nas Pan Prof. Peter Boyle, dyrektor iPRI w Lyonie wspólnie ze mną i prof. Zatońskim dokona aktu otwarcia tego Centrum.. Naszym wykładowcą jest przewodnicząca IAPO – Intternaional Alliance of Patient Organization – Jolanta Bilińska, dzięki, której z tą organizacją podjęliśmy współprace jako PWSZ. Jest to komórka Światowej Organizacji Zdrowia.

Prowadzimy również działalność naukową wydawniczą. Wydawane przez naszą szkołę anglojęzyczne czasopismo „ JHI” w bieżącym roku otrzymało wysoką punktację, ponad 83 pkt.  na Liście czasopism Index Copernicus i mam nadzieję, że w następnym roku wejdzie na najbardziej prestiżową Listę światowych czasopism naukowych tzw. Listę Filadelfijską.. W czasopiśmie tym ponad 40% artykułów naukowych publikują autorzy ze wszystkich zakątków świata, w tym z USA, Europy, a nawet z Azji i Afryki, także tak znani naukowcy jak prof. Harald Zur Hausen-laureat Nagrody Nobla z zakresu medycyny z 2008 roku. Obecnie maonitorujemy cytowania naszego journala w naukowej literaturze światowej i ze wstępnych analiz wynika, że w następnym roku JHI może znaleźć się na prestiżowej Liście Filadelfijskiej.

Jako Redaktor Naczelny tego czasopisma dziękuję w sposób szczególny Panu Profesorowi Witoldowi Zatońskiemu jako Redaktorowi Naukowemu za zaangażowanie w rozwój pisma, pozyskiwanie wartościowych naukowo artykułów od prestiżowych autorów z całego świata oraz  także pozyskiwania recenzentów z zagranicy.

Pracujemy nad wdrożeniem w naszej uczelni systemu zachęt, także finansowych dla kadry prowadzącej badania naukowe i publikujących wyniki swoich badań z afiliacją naszej uczelni. Dorobek naukowy mierzony ilością punktów za publikacje jest podstawowym kryterium oceny parametrycznej według nowych zasad wynikających z ustawy 2.0.

Zastosowanie praktyczne osiągnięć naukowych w postaci uzyskiwanych patentów to również podstawowy parametr stosowany w ocenie jednostek naukowych. W przygotowywanym systemie zachęt ten aspekt również uwzględniamy.

Cieszę się, że w ostatnim czasie nasi pracownicy otrzymali kilka patentów, co jest ogromnym osiągnięciem naszej uczelni. Za zaangażowanie dziękuję szczególnie prof. Dziubkowi i Kołodziejowi. Nasi naukowcy zaczęli występować z propozycjami grantów naukowych do zewnętrznych instytucji finansujących. Mam nadzieję, że ten trend w przyszłości będzie kontynuowany i będzie jeszcze bardziej intensywny.

A potencjał naszej uczelni jest duży, uwzględniając fakt, że istniejemy jako szkoła wyższa dopiero 20 lat. W przyszłym roku bowiem będziemy obchodzili 20-lecie swojego istnienia. W PWSZ w Kaliszu pracuje obecnie 73 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 36 profesorów tytularnych. Kadra naukowo dydaktyczna w sumie liczy 271 pracowników z tego oprócz samodzielnych pracowników naukowych : profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych zatrudnionych jest 107 pracowników z tytułem doktora. W uczelni funkcjonuje 5 wydziałów: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Medyczny, Wydział Politechniczny, Wydział Rehabilitacji i Sportu oraz Wydział Medyczno-Społeczno- Techniczny we Wrześni. Działają też jednostki międzywydziałowe: wspomniane wcześniej Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Centrum Doskonałości Kół Zębatych, Ośrodek Badań Regionalnych, Studium Języków Obcych, Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki oraz od dnia dzisiejszego jednostka naukowa międzynarodowa – Centrum Współpracy w Międzynarodowym Instytutem Prewencji w Lyonie we Francji (iPRI Collaborating Center). Kadrę naukowo-dydaktyczną obsługuje 131 pracowników administracyjnych.

Moją ideą jest zbudowanie wokół naszej uczelni silnego środowiska akademickiego, uniwersyteckiego. Dlatego też od początku kierowania uczelnią założyłem, aby wszystkich,  mieszkających w Kaliszu i okolicach samodzielnych pracowników naukowych  pracujących w  uniwersytetach w innych miastach: Poznania, Łodzi, Wrocławia a nawet Warszawy skłonić do tego by podjęli pracę w naszej uczelni. Część z nich już od tego roku akademickiego podjęło pracę w kaliskim PWSZ, część ze względu na   realizację planów naukowych obiecała mi podjęcie zatrudnienia od następnego roku. Uważam bowiem, że w Kaliszu trzeba budować środowisko akademickie w oparciu o kadrę związaną z naszym miastem i regionem.

Szanowni Państwo. Drodzy studenci.

Po kilku miesiącach zarządzania uczelnią chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej i naukowej, oraz pracownikom administracji za zaangażowanie.

Wasza praca została nagrodzona wyjątkowo dużą ilością studentów rozpoczynających naukę w naszej szkole wyższej w roku akademickim, który właśnie rozpoczynamy. Rekrutacja tegoroczna zakończyła się przyjęciem na pierwszy rok studiów prawie 1500 studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Jest to dla naszej uczelni duży sukces, biorąc pod uwagę, że zaczynają obecnie studia roczniki, które przyszły na świat w końcu lat 90 XX wieku i na początku XXI wieku, czyli w okresie kryzysu demograficznego w Polsce, kiedy notowano najniższe w historii liczby urodzeń. Spodziewaliśmy się, że ten kryzys urodzeń odbije się na naborach studentów na studia również w naszej uczelni. Na szczęście tak się w tym roku nie stało. Studenci wybierają studia w naszej uczelni, co mnie, jako Rektora bardzo cieszy. Kształcimy studentów na 19 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 9 kierunkach studiów magisterskich. Prowadzimy też studia podyplomowe. W tym roku z tego rodzaju studiów skorzysta  ponad 200 słuchaczy. Rozwijamy współpracę międzynarodową. W ramach tzw. Programu Erasmus współpracujemy z 59 uczelniami partnerskimi z całego świata poczynając od Stanów Zjednoczonych poprzez Europę, w tym kraje bałkańskie, Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji oraz kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji. Już za mojej kadencji, jako Rektora podpisaliśmy 16 umów  z uczelniami zagranicznymi. W naszej uczelni odbywają studia również studenci z zagranicy, dzisiaj tu obecni.

W tym roku uruchomiliśmy tzw. studia dualne, umożliwiające jednoczesne studiowanie i nabywanie umiejętności praktycznych w zakładach pracy funkcjonujących w naszym regionie.  Studia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem firm oraz studentów. Skorzystaliśmy z programu MNiSW finansującego tego rodzaju studia. Pracujemy obecnie, wspólnie z zainteresowanymi firmami nad własnym autorskim systemem studiów dualnych.

PWSZ w Kaliszu jest członkiem Klastra Lotniczego i Spożywczego, które funkcjonują w naszym regionie. Odpowiadając na zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach uruchomiliśmy, dzięki współpracy z samorządem miasta Kalisza dwusemestralny kurs przygotowawczy z przedmiotów ścisłych dla uczniów kaliskich szkół średnich, aby ułatwić im studiowanie na kierunkach politechnicznych w naszej uczelni.

Rozpoczęliśmy również  roczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, głównie z Ukrainy pracujących w Kaliszu i okolicy. Uważamy bowiem, że nasza uczelnia winna pod względem edukacyjnym odpowiadać na potrzeby Kalisza i regionu.

Korzystamy z pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych.

Drodzy studenci.

Bez Was PWSZ w Kaliszu nie mogłaby istnieć. Wszelkie działania, jakie wymieniłem są podejmowane przede wszystkim z myślą o Was. Cieszę się, że organizujecie się w Koła Naukowe, że organizujecie Konferencje naukowe. Staramy się Wam pomagać w tych inicjatywach, również finansowo. Dziękuję samorządowi studenckiemu za wsparcie, co szczególnie odczułem na początku mojego urzędowania. Wasz głos i rady są dla mnie szczególnie wartościowe. To wasza działalność i wasza inicjatywa buduje w naszym mieście środowisko akademickie i życie studenckie.

 

Drodzy Studenci pierwszego roku, witam Was serdecznie w murach PWSZ w Kaliszu, która od dzisiaj jest również Waszą uczelnią. Gratuluję zakończonego z powodzeniem procesu rekrutacyjnego i życzę Wam, aby studia były najpiękniejszym okresem w Waszym życiu.

Nie rezygnujcie z marzeń! Pracujcie nad tym, aby je urzeczywistnić.

Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości będziecie zasilać elity, kształtując rzeczywistość, a to zobowiązuje. Bycie absolwentem wyższej uczelni to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tak jak czynią to Wasi poprzednicy.

By sprostać wymogom współczesności musicie być kompetentni!

Rok akademicki 2018-2019 w PWSZ w Kaliszu ogłaszam za otwarty.

Quod felix faustum fortunatumque sit