WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA  ROK AKAD. 2018/2019

STUDIA I STOPNIA

L.p.  

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1.    BUDOWNICTWO 1800,00 zł 60,00 zł
2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1800,00 zł 60,00 zł
3. ELEKTRORADIOLOGIA 1900,00 zł 63,00 zł
4. ELEKTROTECHNIKA 1800,00 ZŁ 60,00 zł
5. INFORMATYKA 1800,00 zł 60,00 zł
6.  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1800,00 zł 60,00 zł
7.  KOSMETOLOGIA 1900,00 zł 63,00 zł
8.  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1800,00 zł 60,00 zł
9.  OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 1800,00 zł 60,00 zł
10. PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE 1800,00 zł 60,00 zł
11. POŁOŻNICTWO POMOSTOWE 1800,00 zł 60,00 zł
12.  RATOWNICTWO MEDYCZNE 1900,00 zł 63,00 zł
13. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 1800,00 zł 60,00 zł
14. WYCHOWANIE FIZYCZNE 1800,00 zł 60,00 zł
15. ZARZĄDZANIE 1700,00 zł 57,00zł

Jednolite studia magisterskie:

L.p. Kierunek Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1.  FIZJOTERAPIA 2000,00 zł 67,00 zł

 

Studia II stopnia:

L.p.  

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1.  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  1800,00 zł 60,00 zł
2.  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1800,00 zł 60,00 zł
3. PIELĘGNIARSTWO 1900,00 zł 63,00 zł
4. ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE 1800,00 zł 60,00 zł

 

Studia podyplomowe:

 

L.p.  

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS
       
1. AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 1200,00 zł 40,00 zł
2. GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI 1400,00 zł 47,00 zł
3. KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE 1200,00 zł 40,00 zł
4. KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1200,00 ZŁ 40,00 zł
 

5.

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 1400,00 zł 47,00 zł
6. OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1400,00 zł 47,00 zł
7. OSOBISTY TRENER ZDROWIA 1400,00 zł 47,00 zł
8. PSYCHODIETETYKA 1400,00 zł 47,00 zł
9. RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1200,00 zł 40,00 zł
10. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1200,00 zł 40,00 zł
11. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1200,00 zł 40,00 zł
12. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI 1200,00 zł 40,00 zł
13. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 1400,00 zł 47,00 zł

 

 1. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty:
  1. elektroniczna legitymacja studenta  – 17 zł
  2. legitymacja studencka   – 5 zł
  3. indeks  –  4 zł
  4. dyplom ukończenia studiów   – 60 zł
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   – 30 zł
  6. dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy  – 40 zł
 2. Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.