OGŁOSZENIE !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0300.93.V.2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 29 października 2018 roku ogłasza się
dzień 31 października 2018 roku dniem rektorskim.

Decyzją Pana Rektora pracownicy administracji pracują w tym dniu do godziny 12.00

WAŻNE !!!

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA W FORMIE PAPIEROWEJ PRZYPADA W SOBOTĘ  (20.10.2018)

 

DZIAŁ SOCJALNY INFORMUJE,
ŻE OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW TO

23 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

DO GODZINY 14.00

UWAGA STUDENCI !!!

 

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów informuje, że Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:
20 października 2018r.

Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować na platformie USOSweb (do 20.10.2018) należy →wydrukować →podpisać,

a następnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 19.10.2018  do godziny 15.00 do Działu Socjalnego
ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną do 20.10.2018 r. ( decyduje data stempla pocztowego).

 

*20.10.2018  jest terminem ostatecznym, po którym  wnioski
nie zostaną przyjęte !!!

Tytuł

UWAGA !!!

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Przeznaczone jest dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacje i wniosek w formie elektronicznej znajduje się w zakładce Student / Stypendia / INNE na stronie Portalu Uczelnianego www.pwsz.kalisz.pl lub poniżej.

UWAGA WAŻNE !!!

Nowy „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ścieżka dostępu: www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub powyżej w zakładce INNE

OGŁOSZENIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu kontynuuje program Aktywny Samorząd Moduł II, który umożliwia  Osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Program ten nie ma ograniczenia wiekowego, mogą z niego skorzystać np.: pracownicy szkoły, rodzice dzieci, członkowie ich rodzin.

Więcej informacji na temat programu – jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl  Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Program ,,Aktywny Samorząd”,

2/ osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.

 

Termin składania wniosków – na rok akademicki 2018/2019 od 10.09.2018 do 10.10.2018 r.

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w ,,formie papierowej” od 7 sierpnia 2018 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach poniżej oraz w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2018/2019 – 1050 złotych.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2017 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2018 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2018 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2018 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2017 r. lub 2018 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” od 7 sierpnia 2018 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach poniżej oraz w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się TYLKO studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Materiały do ściągnięcia

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2018/2019 – 1050 złotych.

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Oświadczenie o dochodach.

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2017 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2018 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2018 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2018 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2017 r. lub 2018 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

OGŁOSZENIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu kontynuuje program Aktywny Samorząd Moduł II, który umożliwia  Osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Program ten nie ma ograniczenia wiekowego, mogą z niego skorzystać np.: pracownicy szkoły, rodzice dzieci, członkowie ich rodzin.

Więcej informacji na temat programu – jest dostępnych:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl  Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – Program ,,Aktywny Samorząd”,

2/ osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 328, lub 506 162 329.

 

Termin składania wniosków – na rok akademicki 2018/2019 od 10.09.2018 do 10.10.2018 r.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Na rok akademicki (2018/2019) wnioski o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przyjmowane są w terminach:

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 

WAŻNE

 1. Wysokość stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i ustalana jest na rok akademicki przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów PWSZ w Kaliszu.
 2. W przypadku gdy ważność orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od daty wygaśnięcia ważności orzeczenia.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od daty wydania nowego orzeczenia, jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni od daty wydania lub od daty dostarczenia orzeczenia, jeżeli dostarczenie nastąpi później niż w ciągu 14 dni.
 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest wówczas przyznawane od kolejnego miesiąca, w którym złożono wniosek bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium Rektora

Na rok akademicki (2018/2019) wnioski o stypendia rektora należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

 

O stypendium rektora może starać się student I roku- jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej oraz student II roku i wyżej- za wysoką średnią ocen; jeśli ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.

Materiały do ściągnięcia

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA należy składać w terminie:

-od 2 do 20 października,

-studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie do 15 marca.

Ważne !!!

Na rok akademicki (2018/2019) wnioski o miejsce w Domu Studenta należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Materiały do ściągnięcia

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Materiały do ściągnięcia

Informacje o wnioskach i dodatkowych dokumentach

Oświadczenie o dochodach

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 1. Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Materiały do ściągnięcia

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

TERMINY NA ROK 2018/2019:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

-studenci II, III i IV roku od 16 do 31 sierpnia,

-studenci I roku od 7 do 15 września

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2017 r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2018 r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2018 r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2018 r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2017 r. lub 2018 r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.

Materiały do ściągnięcia

Dochód uzyskany / dochód utracony

Zmiany !

Samodzielność finansowa studenta

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku.

Zapomogi

Na rok akademicki (2018/2019) wnioski o zapomogę należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

 1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
 2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
 3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
 4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelana zapomoga.

Należy to zrobić w opcji

DLA STUDENTÓW→MOJE STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

Dotyczy tylko zdarzeń losowych.

Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta
na podstawie § 15 Regulaminu Pomocy Materialnej Studentów.

Materiały do ściągnięcia

Do wniosku o przyznanie zapomogi Student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej, m.in.: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisywane we wniosku oraz rachunki, faktury (imienne).

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

INNE STYPENDIA

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01,   o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.

Stypendia Pomostowe

Przeznaczone dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku. Informacje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Kredyty studenckie

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póź. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Terminy składania wniosków:

Stypendium Ministra – od 17 do 30 września

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym – do 20 października- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na ul. Kościuszki 1a (pokój 117) lub Starostwie Powiatowym

Stypendium naukowe Marszałka – do 31 września – Dział Socjalny, ul. Nowy świat 4, pokój 45

TERMINY NA ROK 2018/2019:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

– studenci II, III i IV roku od 16 do 31 sierpnia,

– studenci I roku od 7 do 15 września

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE 

– studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku  do 10 października.

WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

–  studenci II, III i IV roku do 30 września,

– studenci I roku do 10 października.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

Wszyscy studenci od 2 do 20 października

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA

Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym – do 20 października – w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

Stypendium naukowe Marszałka– do 30 września – Dział Socjalny, ul. Nowy Świat 4, pokój 45

GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK  NIECZYNNE
 WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK 12:00 – 15:00

TEL. 62/76 79 598

Dział Socjalny ul. Nowy Świat 4, pokój 45

WAŻNE !!!

Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” od 7 sierpnia 2018 r. (do 30 września studenci II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w zakładkach oraz w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

Natomiast

Wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”