GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK  NIECZYNNE
 WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 10:00 – 14:00
 PIĄTEK 12:00 – 15:00

TEL. 62/76 79 598

Wysokość opłat za miejsca noclegowe

oraz za udostepnianie pomieszczeń i obiektów PWSZ

 

WNIOSEK O ZWROT KAUCJI


Regulamin Pomocy Materialnej

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i kogo można wliczyć do składu rodziny 

 

 

UWAGA !!!

STUDENCI  STUDIÓW  II  STOPNIA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ORAZ

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(NABÓR LETNI),

MAJĄ PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STUDENCI, KTÓRZY STUDIA I STOPNIA UKOŃCZYLI NA INNEJ UCZELNI DO WNIOSKU O STYPENDIUM POWINNI DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z POPRZEDNIEJ UCZELNI

O ŚREDNIEJ OCEN

Z DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW NAUKI

Tura składania wniosków  otwarta jest 

od 02.03.2018 do 15.03.2018 do godziny 15:30

Wniosek należy zarejestrować na platformie USOSweb następnie należy →wydrukować →podpisać i jednocześnie dostarczyć w formie papierowej do dnia 15.03.2018  do Działu Socjalnego ul. Nowy Świat 4, pokój 45  lub przesłać pocztą tradycyjną    (decyduje data stempla pocztowego).

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych
w terminie jednego roku od ukończenia studiów I stopnia.

Wnioski zarejestrowane tylko w systemie USOSWeb lub złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Proszę zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Pomocy Materialnej zamieszczonym powyżej.

 

 

WAŻNE !!!

 

Na rok akademicki (2017/2018) wnioski o miejsce w Domu Studenta, wnioski o stypendia rektora, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać poprzez system USOSweb. Następnie należy je wydrukować, podpisać oraz dostarczyć wraz z pełną dokumentacją do Działu Socjalnego (ul. Nowy Świat 4, pokój nr 45) lub przesłać pocztą tradycyjną.

DOSTĘP: USOSweb  -> dział „DLA WSZYSTKICH” -> „WNIOSKI”

Natomiast wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy składać w ,,formie papierowej” (do 30 września studenci I, II, III i IV roku, do 10 października studenci I roku), tak jak było w poprzednim roku akademickim. Wnioski oraz oświadczenia są do pobrania w tabeli poniżej oraz
w Dziale FPMS (ul. Nowy Świat 4, pokój 45).

                         

Instrukcja logowania się w systemie USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) po przyjęciu na studia:

 

  1. Serwis dostępny jest pod adresem www.usosweb.pwsz.kalisz.pl.
  2. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji.
  3. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”.
  4. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA

 

Dochód uzyskany / dochód utracony          Zmiany!
Samodzielność finansowa studenta
Dochód z gospodarstwa rolnego 2577 zł

 

Informacje o wnioskach i dokumenty uzupełniające

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

 

Do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w akademiku

 

Oświadczenie o dochodach.

 

Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).

 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

 

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

 

 

Oświadczenie- „jestem osobą bezrobotną i nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy”

Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 Student I roku- jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Student II roku i wyżej- za wysoką średnią ocen; jeśli ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne; jeśli ma wysokie wyniki sportowe.

Zapomoga

 

Dotyczy tylko zdarzeń losowych.

Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta na podstawie §15 Regulaminu Pomocy Materialnej Studentów.

Do wniosku o przyznanie zapomogi Student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej, m.in.: dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisywane we wniosku oraz rachunki, faktury (imienne).

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

 

 Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01,   o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.
Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wnioski należy składać w Dziale Socjalnym (pok. nr 45) do 30 czerwca 2017r. (Wersję elektroniczną należy przesłać na adres k.blaszczak@pwsz.kalisz.pl.)

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendia pomostowe Przeznaczone dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku. Informacje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Kredyty studenckie Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z póź. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

 

 

Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2017/2018 – 1000 zł

 

TERMINY NA ROK 2017/2018:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

-studenci II, III i IV roku od 18 do 31 sierpnia,

-studenci I roku od 7 do 15 września

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE 

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 WNIOSKI O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-studenci II, III i IV roku do 30 września,

-studenci I roku do 10 października.

 

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

od 2 do 20 października

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym– do 20 października- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na ul. Kościuszki 1a (pokój 117) lub Starostwie Powiatowym

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka– do 8 lipca – Dział Socjalny

————————————————————————————————————————-

 

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

————————————————————————————————————————-

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2016r.– dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Jeśli nastąpiło w 2017r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2017r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2017r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2016r. lub 2017r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta.